EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน
Home  » Event Gallery  »  ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน
Headline : ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ
Date : 12   กันยายน   2562
View : 7715
By PGM.Yo
  

ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

 

โรงเรียนเขาวงพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

โรงเรียนแกลง (วิทยสถาวร) จ.ระยอง

 

 

 

 

 

โรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จ.นครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ จ.บึงกาฬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก จ.สุรินทร์

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดปากบึง กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ

 

 

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง