ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
Home  »   »  ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
Headline : TEOC 2 ประถม
Date : 21   พฤศจิกายน   2559
View : 400
By Mr.D
  


ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2

ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

PRC#5

ด.ช.วรัตน์พงษ์ ดอนดี

ด.ญ.พิชญาภัค ศิริรัตน์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

PRC#24

ด.ช.ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

ด.ช.สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เชียงใหม่

Octopus

ภัทรสิริ เพียรมงคล

มนต์สิชา ไชยวงศ์

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เชียงใหม่

Blue Whale

กนกกร ไข่ลือนาม

อิซาเบล โนรา แวลลีย์

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

IGenius

ด.ญ.ธัญญธิษณ์ พรศาลนุวัฒน์

ด.ญ.ณัฐธีรกมล บุญมี

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เชียงใหม่

Miracle

ด.ช.เกรียงศักดิ์ สุใจ

ด.ญ.พิมพ์ชนก อยู่เกาะ

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

Fat Boys with Intelligent

ด.ช.ภูริพัฒน์ นิลเรือง

ด.ช.วรพณ สาทะ

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

เพชรบุรี

Lionel Ronaldo

ด.ช.ปัญญาคม มาดีประเสริฐ

ด.ช.พงษ์ศักดิ์ ทับแก้ว

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

F.B.

ด.ช.ศรราม เสนสม

ด.ช.ชัยพร เชิดชาย

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

B.G.

ด.ญ.กฤติการ์ มณฑาทอง

ด.ญ.มีนา อินทร์สุข

โรงเรียนชุมชนภูเรือ

เลย

Nicasio

ด.ญ.อิงลดา ทองหาว

ด.ช.วิชญ์พล สุขพล

โรงเรียนชุมชนภูเรือ

เลย

Chumchon Phurua

ด.ญ.นพจิรา ยศพิมพ์

ด.ญ.ศิรภัสสร จันโทภาส

โรงเรียนเมืองเลย

เลย

B.V.เมืองเลย

ด.ญ.บรรธิตา บรรพลา

ด.ญ.แพรวา บุตรดีศักดิ์

โรงเรียนเมืองเลย

เลย

Zero to nine

ด.ช.สานตะวัน แก้วมณี

ด.ช.อนาวิน ธีรบวร

โรงเรียนอนุบาลเลย

เลย

Victoria

ด.ญ.ธนพร สหายา

ด.ญ.อรนลิน สักรอ

โรงเรียนอนุบาลเลย

เลย

Anyway

ด.ญ.รัชชประภา อภิสิทธิ์พงศ์

ด.ญ.ชุติมน พานกระดึง

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

แพร่

Team Amazing Methang

ด.ช.ณฐนนท์   จัตุรภัทร์

ด.ญ.พิมพิศา   สวนนันท์

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

แพร่

Team WIN WIN Methang

ด.ญ.กฤษฎาพร  ดวงใน

ด.ญ.พิมพ์อร  บุญทอง

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

แพร่

Love Thailand

ด.ญ.จิราพร พุฒปัญญา

ด.ญ.ไปรยา ทวีคุณ

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

แพร่

So cute

ด.ญ.สตพร สุพรรณ์

ด.ญ.นวพรพรรณ ชัยช่อฟ้า

โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์

กระบี่

Sunflower

ด.ญ.โสภิตนภา ทิมทอง

ด.ญ.ปวริศา เล็กน้อย

โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์

กระบี่

Jasmine

ด.ช.กฤษฎา ยะนาย

ด.ญ.ธัญชนก ตั้งแปร

โรงเรียนอนุบาลกานตราช

กระบี่

Kantarach4

ด.ช.กิตติธัช ขวางเสน

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ มงคลบุตร

โรงเรียนอนุบาลกานตราช

กระบี่

Kantarach2

ด.ญ.เปมิกา พิพิธภัณฑ์

ด.ช.พีรพัฒน์ มุขช่วย

โรงเรียนอนุบาลคณาพร

กระบี่

knp1

ด.ญ.อภิญญา สงชาติ

ด.ญ.พลอยชุมพู ขนาบเเก้ว

โรงเรียนอนุบาลคณาพร

กระบี่

knp3

ด.ช.ศตรรม์ แจ่มสกุล

ด.ญ.ศิรภัสสร หลีขาว

โรงเรียนบ้านกอตง

กระบี่

Bankortong1

ด.ญ.สุวภัทร แก้วเกลี้ยง

ด.ญ.รัญชิดา เกื้อแก้ว

โรงเรียนบ้านกอตง

กระบี่

Bankortong

ด.ช.อภิชาติ ขวดแก้ว

ด.ญ.นันทกาญ ศรีประเสริฐ

โรงเรียนคลองสาม

กรุงเทพ

คลองสาม 2

ด.ญ.สุรภา แจ่มสว่าง

ด.ญ.อรปรียา มูฮำหมัดสะฮัก

โรงเรียนคลองสาม

กรุงเทพ

คลองสาม 1

ด.ช.คฑาวุฒิ ยะก๊บ

ด.ญ.ชลธิชา แดงโกเมน

โรงเรียนวัดทองนพคุณ

กรุงเทพ

Iris TK

ด.ช.นพรัตน์ พวงบุญมี

ด.ญ.นันทพร จำนงค์มรต

โรงเรียนวัดทองนพคุณ

กรุงเทพ

FLOWER&BOY

ด.ช.ศุภสิทธิ์ โทนหงษ์ษา

ด.ญ.นงนภัส ชูศรี

โรงเรียนวัดแสมดำ

กรุงเทพ

แสมดำ 1

ด.ญ.กัญญาภัค บุญญกามะ

ด.ญ.วสุนันท์ เสนารัตน์

โรงเรียนวัดแสมดำ

กรุงเทพ

แสมดำ 17

ด.ญ.พิทยาภรณ์ พิมพ์พระจันทร์

ด.ญ.ลลนา ระดาขันธุ์

โรงเรียนวัดภาษี

กรุงเทพ

Watphasee 3

ด.ญ.อัจฉรียากร สินศุภฤกษ์

ด.ญ.รุ่งธิดารัตน์ รักงาม

โรงเรียนวัดภาษี

กรุงเทพ

Watphasee 1

ด.ช.อมรเทพ พุฒสิริ

ด.ช.เลียม แดนเซล ลิมโบ

โรงเรียนวัดบางกระดี่

กรุงเทพ

The genius girls

ด.ญ.ณิดานุช เตียเปิ้น

ด.ญ.กมลพรรณ ขัตติวัง

โรงเรียนวัดบางกระดี่

กรุงเทพ

The P.J.

ด.ช.ปิยะ แสงพินิจ

ด.ญ.จิดาภา แซ่เหงา

โรงเรียนวัดราชสิทธาราม

กรุงเทพ

Bangkok

ด.ญ.นุชนาฏ ไดนาดะ

ด.ญ.ณัฐริญา มาตะรักษ์

โรงเรียนวัดราชสิทธาราม

กรุงเทพ

Attention

ด.ช.ภคชนม์ เทียนสุวรรณ

ด.ช.กิตติพัศ แสงบรรเจิดศิลป์

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

กรุงเทพ

Double Clever

ด.ช.ธเนศ มุขพันธ์

ด.ช.พิศุทธิพงศ์ สุวีรานนท์

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง

กรุงเทพ

Band H Group

ด.ญ.ปวีณา นาคะสิงห์

ด.ญ.ณัฐกานต์ จันทศรี

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

กรุงเทพ

The Awesome!

ด.ช.ธนสาร วิสุทธิปราชญ์

ด.ช.เจษฎาภรณ์ แซ่ย่อง

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

กรุงเทพ

The Natthapongs

ด.ช.ณัฐพงศ์ ค้อชากุล

ด.ช.ณัฐพงษ์ ตระกูลอุทัยอำไพ

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

กรุงเทพ

We can

ด.ญ.อัจฉรา อินกอ

ด.ญ.เบญญทิพ ท้าวนอก

โรงเรียนสวัสดีวิทยา

กรุงเทพ

JM together

ด.ญ.ชมพูนุช มีชัย

ด.ญ.ณัฎฐณิชา มาขุมเหล็ก

โรงเรียนวัดปากบึง

กรุงเทพ

Pakbueng 6

ด.ช.สุวรรณศิลป์ เกตุพรหมมา

ด.ช.ปิยวัฒน์ เรนภักดี

โรงเรียนวัดปากบึง

กรุงเทพ

Pakbueng 3

ด.ญ.ชนากานต์ ยาประจัน

ด.ญ.กัญญพัชร์ เพ็ชรรัตน์

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)

กรุงเทพ

Love English

ด.ญ.ภรณภัสสร ศรีสกุลรัตน์

ด.ช.ภานุ ทองน่วม

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)

กรุงเทพ

K.T.W

ด.ช.การันต์ คลังมณี

ด.ญ.อรอุมา สร้อยสะอาด

โรงเรียนวัดลาดพร้าว

กรุงเทพ

The secret

ด.ญ.ดวงดาว สุริสุ

ด.ญ.ดารารัตน์ จันทร์ส่งแก้ว

โรงเรียนวัดลาดพร้าว

กรุงเทพ

frindship is majig

ด.ญ.รสิภา บำรุงพฤษ์

ด.ช.ธนพล เกิดพล

โรงเรียนวัดยานนาวา

กรุงเทพ

Shelldon

ด.ญ.ฐิติมา ไทรย่อย

ด.ญ.วราภรณ์ เอี่ยมสะอาด

โรงเรียนวัดยานนาวา

กรุงเทพ

Blue Dragon

ด.ช.ธนดล บุญศิริทรัพย์

ด.ญ.ณัฏฐปรีญา เจียมตน

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพ

Double Best

ด.ช.ปิยะเดช บัวขำ

ด.ช.โสภณ ธนศรีสถิตย์

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

กรุงเทพ

English is fun

ด.ช.ณพงศ์ กะดี่

ด.ช.เฉลิมพงศ์ จันทจร

โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี)

กรุงเทพ

SPK35

ด.ญ. เมธาวี อุ่นเจริญ

ด.ญ. นภัทราภรณ์ กล้าชาญชัย

โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี)

กรุงเทพ

SPK39

ด.ญ.ปริยาภัทร อนันต์แดง

ด.ช.เจษฎา ศรีภูธร

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

กรุงเทพ

เสมิฟแคระ

ด.ญ.สีฟ้า ทับทิมทอง

ด.ญ.เอกจิตรา ยาศรี

โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

กรุงเทพ

คิตคุมะ

ด.ญ.ณัฐวดี จันทะพัด

ด.ญ.ธิดารัตน์ แสงคุณเมือง

โรงเรียนลำพะอง

กรุงเทพ

Angel

ด.ญ.ณัฐกฤตา ช่องโก้

ด.ญ.กนกวรรณ  โพโน

โรงเรียนลำพะอง

กรุงเทพ

Air Flight

ด.ช.ธนวัฒน์ เท้งชวน

ด.ช.อรรถพร มะโหฬาร

โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง

กรุงเทพ

butterfly

ด.ญ.ปวีณา แซ่ท้าว

ด.ญ.พุทธิตา จันทร์หง่อม

โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง

กรุงเทพ

อังกฤษคิดเก่ง

ด.ญ.อาภาศิริ ช้างมาก

ด.ช.ชวนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

กรุงเทพ

คล5

ด.ช.ภาณุพงศ์ ดอนนาโว้

ด.ช.วัชรพงศ์ พ่อสาร

โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

กรุงเทพ

คล3

ด.ญ.ณัฐณิชา เทินเทา

ด.ญ.มานิตา อิ่มอ่ำ

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

กรุงเทพ

MOKEANDRAPHAEL

ด.ช.อริยะ ประทุมแฝง

ด.ช.ราฟาเอล ไววู

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

กรุงเทพ

Luffy

ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรีสุรินทร์

ด.ญ.ปาณิสรา ลำอิน

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Team Rose

ด.ญ.พรทิพย์ จันทะมาศ

ด.ช.ธนกฤต ยืนยง

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Team Angel

ด.ญ.รัตนาวรรณ วัชรทวีทรัพย์

ด.ญ.ปาณิตศรา อมรศรีรัตนชัย

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

กำแพงเพชร

Pracha 1

ด.ช.ภูมิภัทร กลิ่นชื่น

ด.ญ.ชลดา โครตตาแสง

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

กำแพงเพชร

Pracha Boom

ด.ช.พีรวิชญ์ สาละวัน

ด.ช.อภิเดช เทศวิกุล

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

ขอนแก่น

Harry  potter

ด.ญ.จารุภัทร   ภูทะวงศ์

ด.ญ.จิราภา  สนทอง 

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

ขอนแก่น

PB E-SPORT

ด.ช.อรรคเดช   ม่วงสนิท

ด.ช.ธีรชาติ   คำบ่อ 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

EPAKK5

ด.ช.ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์

ด.ช.เกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

EPAKK3

ด.ช.ธนณัฎฐ์ วัฒนชัยยงศ์

ด.ช.หาญชัย ชัยประเสริฐ

ตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

ฉะเชิงเทรา

Team Easy

ด.ญ.พรรณภัทร สุขไสว

ด.ญ.จิราพัชร เหลืองศิริ

ตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

ฉะเชิงเทรา

Team Rose Satan

ด.ช.ธนาวรรณ สมาน

ด.ญ.พัชรี มูฮำหมัด

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

M&P

ด.ญ.พิมพ์มาดา แสงแก้ว

ด.ญ.ปิยะภัทร์ รัตนเลขา

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ชัยนาท

Smart Guy

ด.ช.ธนกฤต นิลสุวรรณวงษ์

ด.ช.วรกานต์ ถ้วยทอง

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

ชัยนาท

Deligent girl

ด.ญ.สุรัชฎา เที่ยงแท้

ด.ญ.ปิยพร โพธิ์โต

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส (รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

ชัยนาท

the winner

ด.ญ.พรพรรณ ขำกลํ่า

ด.ญ.ธิติยา นํ้าแก้ว

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

ตาก

Maekunure fighting 2

ด.ช.แท็ดลิน

ด.ญ.นาริน

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

ตาก

Maekunure fighting 1

ด.ช.นพคุณ หมายพึ่งโพธิ์

ด.ช.ณรงค์กรณ์ ต๊ะจุ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

PPAP

ด.ญ.ชัญญา โห้ถนอม

ด.ญ.นภธิดา โภควุฒิธำรง

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

Super girl

ด.ญ.ณัฎฐิกา สิริวัฒนชัยกุล

ด.ญ.วณิชยา สีโอ

บ้านโพนจาน

นครพนม

ป.5/1 น้องรัก

ด.ช.สมคิด มะละกา

ด.ช.ปิยะศักดิ์ คล่องดี

บ้านโพนจาน

นครพนม

ป.6/2 สุดสวย 1

ด.ญ.นุชธิยา โยลัย

ด.ญ.นันทิยา โพติยะ

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

นครพนม

พิกุลแก้ว 1

ด.ช.ชาตรี ธารสว่าง

ด.ช.ศักดา สีแล

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

นครพนม

พิกุลแก้ว 3

ด.ญ.ปุณยาภัทร ชาวไธสง

ด.ญ.ญากานดา เพ่งพินิจ

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

Epic  Snow  Firefly

ด.ช.ณัทโชด อิทรกำแพง

ด.ช.ปุณยวีร์ บำรุงเกาะ

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

นครราชสีมา

English League

ด.ช.พัทธนันท์ ปราณีรัชต์เลิศ

ด.ญ.นราพร อรุณเจริญฉาย

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

นครราชสีมา

Sterling

ด.ช.ธนโชค จันทร์ข้างแรม

ด.ช.ชัยภัทร อุทัยพร

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

นครราชสีมา

Shark

ด.ช.วิวรรธน์ ธนพิบูลพงศ์

ด.ญ.อิชยาภรณ์ รีสันเทียะ

โรงเรียนอนุบาลสมปอง

นครราชสีมา

MN0204

ด.ญ.พรนัชชา จิตไธสง

ด.ญ.นิชานันท์ ป่าขมิ้น

โรงเรียนอนุบาลสมปอง

นครราชสีมา

fighting

ด.ช.ปรีชา  อุปถัมย์

ด.ช.กฤษณะ  นาคพะเนาว์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นครราชสีมา

clever boys

ด.ช.ธีรพัฒน์ สมิตินทุ

ด.ช.จารุกิตติ์ เจนเกรียงไกร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นครราชสีมา

smart girl

ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุษยะมา

ด.ญ.ณัฐธยาน์ จิตต์พิทักษ์

โรงเรียนสุขานารี

นครราชสีมา

Fantastic Team

ด.ญ.ศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์

ด.ญ.ภัทรพร  โควสุภัทร

โรงเรียนสุขานารี

นครราชสีมา

Wonder Girls

ด.ญ.วิจิตรา  สว่างพลกรัง

ด.ญ.นภัทร  ตั้งเจริญ

โรงเรียนตันติวัตร

นครศรีธรรมราช

ตันติวัตร 6

ด.ช.ศศินทร์ จันทร์ทิพย์

ด.ญ.วิชชุลดา ยิ่งดัง

โรงเรียนตันติวัตร

นครศรีธรรมราช

ตันติวัตร 10

ด.ช.ปรีดิ์ณัฐ พวงศรีพงศ์

ด.ช.พุฒิพัฒน์ นรรทนิพัชรกุล

โรงเรียนดรุณศึกษา

นครศรีธรรมราช

wonderland

ด.ญ.ภัทรมน ศิริญาติ

ด.ญ.จารุลักษณ์ ชอบทำกิจ

โรงเรียนดรุณศึกษา

นครศรีธรรมราช

the clever Star

ด.ญ.พัทธวรรณ สุขอินทร์

ด.ญ.หทัยภัทร ธิปกกุลนันท์

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

บึงกาฬ

I Love English

ด.ช.อภิวัฒน์ ยศม้าว

ด.ช.ชลวิทย์ กลี่เตียง

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

บึงกาฬ

Koi and Boom

ด.ช.อุดมโชค ชัยคำรงค์กุล

ด.ญ.ปูชิตา ทาหาร

โรงเรียนวิภารัตน์

ปทุมธานี

S and M

ด.ช.นรภัทร ทุปิยะ

ด.ญ.พิมพกานต์ อมรโภคกุล

โรงเรียนวิภารัตน์

ปทุมธานี

To be number one

ด.ช.ศุภกร นราสภา

ด.ญ.สิริยากร บัวบาน

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

Team Sodapop

Sophia O’Sullivan

Chernkwan Buphachot

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ปทุมธานี

Puijung super online

Natthanicha Krongkriwate

Jirapa Mayataweepun

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

HV.6

ด.ญ.กัญญานัฎ ภมรสูต

ด.ญ.สุภรัตน์ ศุภการ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

HV.3

ด.ญ.เอมมิลี ซิลเวีย นฤภร เจมส์

ด.ญ.ญาณธิชา ถนอมธนสาร

โรงเรียนรักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

BC Team

ด.ญ.ชนิกาวดี สิบทัศ

ด.ช.ปัณณวัฒน์ ช่ายแก้ว

โรงเรียนรักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

AP Team

ด.ญ.กมลรส ธีรานนท์

ด.ญ.เอมหทัย ธรรมประจำจิต

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

Smile

ด.ญ.ศศิชา ศรีวันทา

ด.ช.ปวริศ พันธ์ธรรม

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

Friendly

ด.ญ.ณัฎฐณิชา ลาพงษ์

ด.ญ.ภัทณียา ศิลาภรพรรณ

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

ปัตตานี

PSU8

ด.ญ.ประกายกานต์ สระอิส

ด.ช.ชินพัฒน์ จิรวิกรานต์

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

ปัตตานี

PSU19

ด.ช.นิซอรีฟ สุไลมาน

ด.ช.นิอิคลาส ต่วนนุ

โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง

ปัตตานี

ศรีพ่อมิ่ง 6/2

ด.ญ.รุสพา สูหลง

ด.ญ.ซูรยานี สาเม็ง

โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง

ปัตตานี

ศรีพ่อมิ่ง 4/1

ด.ญ.อัสมามีย์ อาลี

ด.ญ.ซูไรดา ดลเลาะ

โรงเรียนบ้านโคกยาง

พังงา

ROST

ด.ญ.วนิสรา ยาหวา

ด.ญ.กัญญารัตน์ หัสนีย์

โรงเรียนบ้านโคกยาง

พังงา

dowarmont

ด.ญ.อัมดัสลาม วาดวงศ์พักตร์

ด.ญ.มัณฑิตา ดินหมิน

โรงเรียนวัดประชุมศึกษา

พังงา

lady andaman

ด.ญ.รัฐพร พัฒนสุพงษ์

ด.ญ.สวิชญา ตัณฑวิบูลย์

โรงเรียนวัดประชุมศึกษา

พังงา

kitty

ด.ญ.มณีรัตน์ ชูวงศ์

ด.ญ.มลธิตา สุวรรณโชติ

โรงเรียนอนุบาลพังงา

พังงา

Social Test

ด.ญ.หทัยภัทร เมฆประสิทธิ์

ด.ช.ธนภัทร ลิ่มโลหะ

โรงเรียนอนุบาลพังงา

พังงา

Team English In Pink Heart

ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ พรรณราย

ด.ญ.ณัฐนันท์ เร็วเรียบ

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

พัทลุง

Wonderful

ด.ช.อินทัช เรืองศรี

ด.ช.กิตติธัช รอดแก้ว

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

พัทลุง

The winner

ด.ญ.อังคณางค์ คงชิต

ด.ญ.ปิยะลักษณ์ หลักไชย

โรงเรียนเรวดีพัทลุง

พัทลุง

Hero

ด.ช.ธีธัช วัฒนยัง

ด.ญ.ศุภดา ศิริมูสิกะ

โรงเรียนเรวดีพัทลุง

พัทลุง

Smartboy

ด.ช.ณฐดล ขวัญมิ่ง

ด.ช.ศิริวิศร์ ดงหนูเกต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

Wannabe

ด.ญ.กวิสรา จำปาดะ

ด.ญ.โรสนี คอดการ์

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

Beavs

ด.ช.อานุภาพ จัสติน จันทร์หอม

ด.ช.นุติ พรหมศิวะพัลลภ

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

ยโสธร

small mini

ด.ญ.ปาริฉัตร ทานะเวช

ด.ญ.ชลธิชา จันดารักษ์

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

ยโสธร

Nattawut

ด.ช.ณัฐวุฒิ เนื้อแก่น

ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรีภักดิ์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

THE SUCCESS

ด.ช.นิสฟู ยีปาโล๊ะ

ด.ช.สุทธิพัฒน์ อีลา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

do the best

ด.ช.อิสมาแอล นาคสง่า

ด.ช.อุสมาน ยูโซ๊ะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

thunder of the night

Chatphet Sangthong

Tanawut Morris

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

p&f

KANOKTIP  BOOTPROM

CHINDAWAT  BILPRAWAT

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

Just a genius

ด.ญ.ปวิชญา วัมนไพบูลย์

ด.ช.กานต์ สิทธิกัน

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

Over watch

ด.ช.ธนยศ องค์พิสุทธิ์

ด.ญ.พิมพ์พัชชา เรทนู

โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

ราชบุรี

Fixed Star

ด.ญ.วาดา  ไกรเกียรติสกุล

ด.ญ.รวิภัค  บุญสม

โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

ราชบุรี

Team Spanish Cherry

ด.ญ.พัชรพร เครือสินธุ

ด.ญ.ไปรยา บุหงาแดง

โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

ราชบุรี

I Love English

ด.ญ.นันทิยา แก้วก่อง

ด.ญ.วิภาวินี วันศุกร์

โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

ราชบุรี

Monster Girls

ด.ญ.ปวรรัตน์ พิรุณรัตน์

ด.ญ.ปิยะเนตร อ่อนธนู

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team Gamer_Thailand

ด.ช.ชยทัต มังกรพันธ์

ด.ช.เสฎฐพงศ์ อภิรักษธนานนท์

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team English Queen

ด.ญ.ปวริศา สุทธิจิต

ด.ญ.พรรณวสา  ศรีสังวรณ์

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ลำปาง

The wonderful pan of lemons

ด.ญ.ณัฐชญา ดวงแก้ว

ด.ญ.ณัฐณิชา จันกันทะ

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

ลำปาง

BG Boy Girl

ด.ช.อัมรินทร์ ชัยสมบัติ

ด.ญ.กนกวรรณ เชียงเลย

โรงเรียนบ้านปงสนุก

ลำปาง

Performer

ด.ช.โชตยากร ดวงแก้ว

ด.ญ.ณัฐนรี ช่างคำ

โรงเรียนบ้านปงสนุก

ลำปาง

Smart Girls

ด.ญ.สาริสา ถวัลย์วราศักดิ์

ด.ญ.อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

ลำพูน

clever team

ด.ช.ศิริณัช ติมัน

ด.ญ.ศุภรดา พสุธรานนท์

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

ลำพูน

intelligent team

ด.ญ.ปาณัทดา จิระเมทา

ด.ญ.ธัญพิชชา โนจา

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

สตูล

jmsss

ด.ญ.จัยดาห์ หมันหย่อง

ด.ญ.นัจญมา เกษา

โรงเรียนสตูลศานติศึกษา

สตูล

MINFERN

ด.ญ.จัสมิน อิสแม

ด.ญ.นภเกตน์ สวาหลัง

โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์

สตูล

Together

ด.ช.ซารีฟ มะเย็ง

ด.ช.ณัฐวุฒิ ชอบงาม

โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์

สตูล

Angel

ด.ญ.ยุภาวดี บุญพรัด

ด.ญ.นูรียา หวันตะหา

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

POMS

ด.ญ.พิชญ์สินี อิ่มปีติวงศ์

ด.ญ.มนัสนันท์ ศุภโชคดำเกิง

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

PUTA

ด.ช.รชต เรืองรอง

ด.ช.ชิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์

โรงเรียนทรงวิทยา

สมุทรปราการ

Team H

ด.ช.จักรกฤษณ์ ชนะบุญ

ด.ช.ภูมิมนัส เพชรแสง

โรงเรียนทรงวิทยา

สมุทรปราการ

Team E

ด.ช.ทิวากร เตือนจิตร

ด.ช.ธรรณธร ผลเจริญ

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ABSK1

ด.ญ.บัณฑิตา บัณฑิตนุกูล

ด.ญ.ญาณิศา ตันติศิริเจิรญ

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

สมุทรสาคร

ABSK9

ด.ญ.วันใส อนันต์สุคนธ์

ด.ญ.นัฐนันท์ เอาทารย์สกุล

โรงเรียนวัดพรหมสาคร

สิงห์บุรี

พรหมสาครที่ 1

ด.ช.ศตพรรษ บัวโรย

ด.ช.ธนิสร พงษ์จันทร์

โรงเรียนวัดพรหมสาคร

สิงห์บุรี

พรหมสาครที่ 2

ด.ญ.นันท์สินี ศรีทองดี

ด.ช.อภิวัฒน์ ชูวงษ์

อนุบาลอินทร์บุรี

สิงห์บุรี

Power of The Winner

ด.ช.ภูวดล สังเวียนทอง

ด.ญ.กัญญาวีร์ จิ๋วนุช

อนุบาลอินทร์บุรี

สิงห์บุรี

The Power Girls

ด.ญ.กุลธิดา จันหลิน

ด.ญ.ภัทรวรรณ สหะนาม

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ( ไทยธัญญานุกูล )

สุโขทัย

ANS1

ด.ช.ธีมากร ทองพราว

ด.ช.ศุภกิจ สุวรรละโพลง

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ( ไทยธัญญานุกูล )

สุโขทัย

ANS4

ด.ญ.ดาวมณี แซ่ฟ่าน

ด.ญ.เบญจวรรณ เทวะ

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

สุโขทัย

ABSL3

ด.ช.ธนบูรณ์ วิเชียรรัตน์

ด.ญ.วรรณนิชา จิรเสรีกุล

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)

สุโขทัย

ABSL4

ด.ญ.สุภาวดี ทองคำ

ด.ญ.เศวตพรรณ ชยสรรพสิทธิ์

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

สุโขทัย

Krajang1

ด.ญ.วิชญาพร ช่วยเพ็ญ

ด.ญ.บวรลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

สุโขทัย

Krajang2

ด.ญ.พิญาภา มีอาหาร

ด.ญ.นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

ป.6/11 K

ด.ญ.พิมพ์ภัทร์ บัวสุวรรณ

ด.ญ.กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

ป.5/11 G

ด.ญ.ณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ

ด.ญ.เปมิกา อดิเทพสถิต

โรงเรียนจอย

สุราษฏร์ธานี

Joy007

ด.ช.รัชพล เกษตรสุนทร

ด.ญ.นิชา แกล้วกล้า

โรงเรียนจอย

สุราษฏร์ธานี

Joy001

ด.ญ.รชตมน แก้วอำไพ

ด.ญ.ชีวาทิพย์ วีระวานิช

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สุราษฏร์ธานี

MINNION

ด.ญ.เจสสิก้า ดิออน

ด.ญ.อารีรัตน์ บุญผ่อง

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สุราษฏร์ธานี

PAULFRANK

ด.ญ.ณิชานัน ลอยด์

ด.ญ.เขมจิรา พลประภาส

โรงเรียนบ้านคลองสระ

สุราษฏร์ธานี

Firstteam

ด.ญ.ยวิษฐา ครุยทอง

ด.ญ.บุศรัตน์ พรหมอินทร์

โรงเรียนบ้านคลองสระ

สุราษฏร์ธานี

English Team

ด.ญ.สมทรัพย์  เมืองผุด

ด.ช.ธีริทธิ์ ทองน้อย

โรงเรียนเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

Solomon

ด.ญ.มรฑน์มรรษกร มหายศ

ด.ญ.จิตรลดา ศรีสูงเนิน

โรงเรียนเมืองสุรินทร์

สุรินทร์

P&P

ด.ช.ปฏิภาณ พลอินทร์

ด.ญ.ปริยากร จุฑาจันทร์

โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย

อยุธยา

Grape

ด.ช.รักธรรมนูญ ใจจาน

ด.ญ.ดวงกมล ศิริเวช

โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย

อยุธยา

กะทุ่มลาย 2

ด.ช.ภัทรพล ศิริเชิดฉันท์

ด.ช.ณัฐพงษ์ บำรุงถิ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อุดรธานี

Twin

ด.ญ.กฤติมา สิริจิตวานิช

ด.ญ.โชติกา สิริจิตวานิช

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อุดรธานี

Up to me

ด.ช.ณัฐดนัย แววศรี

ด.ช.ไตรภัทร จำรัสแสง

โรงเรียนบ้านคลองไคร

กระบี่

KB3

ด.ญ.สุนันทา เล็กกอ

ด.ญ.ชนัญญา หลานเด็น

โรงเรียนบ้านคลองไคร

กระบี่

KB4

ด.ญ.รัญชิดา แสงศรี

ด.ญ.นะดา หญ้าปรัง