ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Home  »   »  ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Headline : TEOC 2 ม.ต้น
Date : 21   พฤศจิกายน   2559
View : 382
By Mr.D
  


ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

xXxENGPROxXx

ด.ช.รวิภาส ทิพย์รัตน์

ด.ญ.ชโยทัย ชัยมงคล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

BG11

ด.ญ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

ด.ญ.ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

CABI

นายคริสเตียน ไบเยอร์

น.ส.อัจฉราพรร อินถาโท

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

SHADOW

ด.ช.อาชวิน โกชาร์

ด.ญ.ปุณยนุช นิลหิรัญ

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

we are care 1

ด.ญ.อาร์ลีซอล เกรสเท็นเบอร์เกอร์

ด.ญ.พัชรนันท์ แก้วสองสี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

we are care 2

ด.ญ.สุพิชญา นิ่มประดิษฐ์

ด.ญ.อมลรดา ทองโปร่ง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

Banana

ด.ญ.ญาตาวี ฤทธิเพชรอัมพร

ด.ญ.กนกรดา แซ่ลิ้ม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

Half time a lucky dream

ด.ช.ณฐโชค เอกธีรธรรม

ด.ช.วัชรธร หมู่ทองคำ

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

S.R.12 Serisuksa

ด.ช.อดิศักดิ์ เทียนศรี

ด.ช.นพกาญจน์ เอี่ยมป้อ

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

FunnyBN Serisuksa

ด.ช.ชนะชัย เชิดชาย

ด.ญ.บัณณพร แขไข

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

เลย

รัตนาภรณ์อลุณี

ด.ญ.อลุณี ชาหมู่

ด.ญ.รัตนาภรณ์ อุ่นศิริ

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

เลย

B.F.1

ด.ช.กายสิทธิ์ เปรมไธสงค์

ด.ช.สิทธิโชค กางเม

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

แพร่

Lovely

ด.ช.ปัญญพนต์ มั่นคง

ด.ญ.ฐิติมา ต๊ะแก้ว

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

แพร่

Pretty

ด.ญ.กัญญาพัชร จรรยา

ด.ญ.อัครมณี ขำฉา

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

BORIPAT B

ด.ญ.รัชญากาญจน์  ตะมูกา

ด.ญ.อำภา คัมภีร์อาญา

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

Boripat A

ด.ญ.ธันย์ชนก เฮียงโฮม

ด.ญ.ปิยธิดา ยังมั่ง

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

Dream Team

ด.ช.กฤติน พิทักษ์วงศ์

ด.ญ.ณัฐณิชา เอี๋ยวพานิช

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

Ninja In Pyjamas

ด.ช.กุลธวัช ชอบทำกิจ

ด.ช.กอฟฟารี่ ดินแดง

โรงเรียนบ้านกอตง

กระบี่

Bankortong6

ด.ญ.สุนิชา ครุฑธามาศ

ด.ญ.วิมาขวัญ เกิดทอง

โรงเรียนบ้านกอตง

กระบี่

Bankortong5

ด.ญ.ศิรประภา สิมาจารย์

ด.ญ.จุฑามาศ ครุฑธามาศ

โรงเรียนบ้านคลองไคร

กระบี่

KK3

น.ส.วรรณวลี เจะเหลา

น.ส วนิดา หาญทะเล

โรงเรียนบ้านคลองไคร

กระบี่

KK2

ด.ญ.วิยดา จงรักษ์

ด.ญ.ดวงฤทัย สั่นสะท้าน

โรงเรียนวัดแสมดำ

กรุงเทพ

แสมดำ A

ด.ญ.ญาตาวี โพธิ์บุตร

ด.ญ.รุ่งทิพย์ สุขสวัสดิ์

โรงเรียนวัดแสมดำ

กรุงเทพ

แสมดำ I

ด.ญ.ธนพร แสงสว่าง

ด.ญ.ธัญญารัตน์ สกุลเต็ม

โรงเรียนวัดสังฆราชา

กรุงเทพ

English is fun

ด.ญ.ดวงเดือน เพียระชัย

ด.ญ.อัญมณี ระยับศรี

โรงเรียนวัดสังฆราชา

กรุงเทพ

Brave Team

ด.ช.พันฤทธา ลาภภัทรานนท์

ด.ญ.รัฐิตา นาคคำ

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

กรุงเทพ

Fighting

ด.ญ.พราวไพลิน คุ้ยทอง

ด.ญ.สุพัตรา นาคำภา

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม

กรุงเทพ

Nothing

ด.ญ.ศศิภา จันสุตะ

ด.ญ.สุนันทา ธานี

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

กรุงเทพ

Dream Team

ด.ญ.ร๊อบบี แสงสุวรรณ

ด.ช.วรโชติ บำรุงสงฆ์

โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

กรุงเทพ

Alone

ด.ญ.ณัฐณิชา ทองขาว

ด.ญ.ญาสุมินทร์  จันทร์ขาว

โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

กรุงเทพ

ทุ่งครุ3

พรพรรณ สาทแก้ว

ภานุรุจ เกิดสุวรรณ

โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)

กรุงเทพ

ทุ่งครุ2

น.ส.กรกฎ  บุญเพี้ย

น.ส.จิดาภา จินาพันธุ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพ

A+

ด.ญ.พรณิชา โสวเลิศรัชต์

ด.ญ.อลีนา หนูพันธ์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรุงเทพ

First Class

ด.ญ.สิรีธร อัศวรุ่งแสงกุล

ด.ญ.ภัทราภรณ์ อาภรณ์รัตน์

โรงเรียนวัดปากบึง

กรุงเทพ

Online Kingdom

ด.ช.ธีรภัทร พิทักษ์สรยุทธ

ด.ช. สุระวงษ์ วงษ์ภู่

โรงเรียนวัดปากบึง

กรุงเทพ

Unconditionally

ด.ช.สหรัฐ โนรีวงศ์

ด.ญ.เนตรทิพย์ นิยมเนตร

โรงเรียนวัดลาดพร้าว

กรุงเทพ

Lord of legend

ด.ช.พิสิษฐ์ ไพศาลธนเลิศ

ด.ช.สรวีย์ ไพศาลธนเลิศ

โรงเรียนวัดลาดพร้าว

กรุงเทพ

God Possible

ด.ช.กันตภณ ผดุงเวช

ด.ช.นภดล ป้วนป้อม

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Batman

ด.ช.กรรณชัย แย้มชื่น

ด.ช.ภิญโญ วงศ์ประเสริฐ

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Team Lilly

ด.ญ.กมลวรรณ สีสัย

ด.ญ.สวรรยา นิลบัว

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กาญจนบุรี

Ratchada 1

ด.ญ.นฤภัทร เจียมประเสริฐ

ด.ญ.สุธางค์รัตน์ ผันสืบ

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กาญจนบุรี

Ratchada 4

ด.ญ.สุนทรีลักษณ์ สุวรรณ์

ด.ญ.จิราพรรณ ยอดสิงห์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

กำแพงเพชร

TEAM BLACKMAGIC

ด.ญ.สุกรานต์ดา เย็นฉ่ำ

น.ส.จารุวรรณ มองล่า

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

กำแพงเพชร

TEAM SCREAM QUEENS

นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ

น.ส.อาริษา มีมุข

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

กำแพงเพชร

Once

ด.ญ.พรสิบประการ เกตุแป้น

ด.ญ.ดวงกมล ใสส่อง

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

กำแพงเพชร

Candy

ด.ญ.พิมพ์ชนก มิ่งใหญ่

ด.ญ.ปิยรัชนี จ้อยอินทร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ขอนแก่น

MC Power I

ด.ช.กิตติพัฒน์ ลี้สมบัติวัฒนะ

ด.ช.พัชรพงษ์ คงถาวร

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ขอนแก่น

MC Power II

ด.ญ.วรรณวรินทร์  คนคม

ด.ญ.วิภาลักษณ์  แจ้งภูเขียว

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

ขอนแก่น

The First

ด.ช.นิธิ สุดชาติ

ด.ญ.ศศิพร อำคา

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

ขอนแก่น

Giant

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สีไสไพ

ด.ญ.ปรีดาวรรณ นิยมไทย

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

Npsj4

น.ส.นิภาพร สุดาทิพย์

น.ส.สุวนันท์ สุบิน

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

Npsj3

น.ส.อภิญญา น้อยโนนงิ้ว

น.ส.สุกัญญา กิติมา

โรงเรียนตราษตระการคุณ

ตราด

TK Team 23

น.ส.ณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ

น.ส.ปทิตตา  เจริญวงษ์

โรงเรียนตราษตระการคุณ

ตราด

barbiesocute

ด.ญ.อัณณ์ สกุลสันติพร

ด.ญ.รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

ตาก

Dimon Spirit

นายพิชิตชัย แก้วโท

น.ส.อาทิตยา นาคปานเสือ

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

ตาก

Dek-D

นายณัฐพล การังใจ

น.ส.กัญญารัตน์

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

COSMO

ด.ญ.กชกร แสนหาญ

ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุระวาศรี

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

18

ด.ช.ธนบดี  ดำนิล

ด.ช.สุรบดินทร์  ทาวงค์ษา

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ตาก

P.W.3.2

ด.ญ.ชยิสรา ดวงจันทร์

ด.ญ.พชรมัย นาคทอง

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ตาก

P.W.3.3

ด.ญ.อาลิสา เสาหล้า

ด.ญ.น้ำฝน พันธุ์แจ่ม

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก

GRAIN 1

ด.ช.วริศ โตวรานนท์

ด.ช.พงศภัค มากรักชาติ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก

Grian2

ด.ช.วชิรศักดิ์ เต่าคำ

ด.ช.ภูรินัฐ เสมอพิทักษ์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

Pen Pineapple

น.ส.มัสติรัญน์ คงชุ่ม

น.ส.เปมิกา บุญยะสิทธิ์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

Nameless

น.ส.จิราภา สังฆธรรม

น.ส.ชนัญชิดา บุรีวงษ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

NOKNOK

ด.ญ.ธีร์วรา อารีรอม

ด.ญ.สิริกันยา ธุวะชาวสวน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

New Direction

ด.ญ.ชนิค์ญา เติมทรัพย์รติ

ด.ญ.วิธิตา จิรนาถดิลก

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

Friendship is magic

ด.ญ.ปาริฉัตร ควรเมตตา

ด.ญ.สุรีรัตน์ พรศิริรัตน์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

Hot In

ด.ญ.ชญาดา กิจบำรุง

ด.ญ.ศิริพักตร์ แก้วเรือง

บ้านโพนจาน

นครพนม

ม.1/3 หล่อสวย

ด.ช. กฤษณพงศ์ โพติยะ

ด.ญ.ศิรินยา บุษบา

บ้านโพนจาน

นครพนม

ม.3/2 สองสตรี 1

น.ส. ชไมพร ไตรมีแสง

น.ส.พรธีรา กุลยะ

โรงเรียนอนุบาลสมปอง

นครราชสีมา

Beau

ด.ญ.อริสา  แหยมนุช

ด.ญ.อริยา  ศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสมปอง

นครราชสีมา

F&K

ด.ญ.อภัสรา กล้าแข็ง

ด.ญ.พิกุลแก้ว นาแซง

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

นครราชสีมา

Leonard

ด.ช.ภัทรดนัย วิทยาอุดมพันธุ์

ด.ช.เทด กาซาบูแวนา

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

นครราชสีมา

Friendship

ด.ช.อาราย กาซาบูแวนา

ด.ญ.ศุภัสศรณ์ ภควัฒน์โภคิน

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

BM14

น.ส.ปภาวี  เรืองวัฒนกุล

น.ส.ปนุส  ก้องเกียรติงาม

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

BM15

น.ส.กันตา  ตระกูลเมฆี

น.ส.ธนันท์วรรณ์  รุ่งนิรันดรกุล

โรงเรียนดรุณศึกษา

นครศรีธรรมราช

Pretty Girl

ด.ญ.ประภัสสร พรหมชัยศรี

ด.ญ.จิราวรรณ อินอักษร

โรงเรียนดรุณศึกษา

นครศรีธรรมราช

Smart Boy

ด.ช.ชัชภิสิฐ วรรณสุข

ด.ช.เกียรติภูมิ สุวรรณจินดา

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

Bright Brains

ด.ญ.บุษยรัตน์ บุณยะภักดิ์

น.ส.วริศรา ช่อเชิดชูวงศ์

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

Strong

น.ส.ญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมาเล็ค

ด.ญ.สุนิสา จอมแก้ว

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

Zebra way

ด.ญ.เขมิกา พุทธาภิวัฒน์

ด.ญ.นันท์นภัคย์ อรพิมลธาดา

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

some girls

ด.ญ.สุดารัตน์ มาโยธา

ด.ญ.วราภรณ์ จงบูรณนันท์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

นนทบุรี

MARIGOLD

ด.ญ.ชนมน พิมพา

ด.ญ.ศรินทรา สัตตรัตน์รโหฐาน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

นนทบุรี

Jasmine

ด.ญ.พรจิรา อภิวัฒนาวา

ด.ญ.วริศรินทร์ จันทร

โรงเรียนปัว

น่าน

สีเงิน

ด.ญ.สิริกร ศศิวัจน์ไพสิฐ

ด.ญ.ธนภรณ์ หล่อวัฒนา

โรงเรียนปัว

น่าน

Film

ด.ญ.ศุภกา อิ่นอ้าย

ด.ญ.ปิยะฉัตร ปันชู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

Tomatoes

ด.ญ.ธัญรดา แก้วนามไชย

ด.ญ.พิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

PJ

ด.ช.ภานุวิชญ์ เชื่อมไธสง

ด.ช.จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 2

ด.ญ.จิตานันท์  แก้วศรี

ด.ญ.นันทิตา กรรณิการ์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 1

ด.ญ.ณชนก  เทพนม

ด.ญ.พรหมพร  พรมจิ๋ว

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

ปทุมธานี

NON 101

นายนนทกร ดำพรมพะเนาว์

ด.ญ.นฎกร สิงห์เชิดชูวงศ์

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

ปทุมธานี

The Monster

ด.ช.ธัญวิชญ์ พงษ์เผือก

ด.ช.ณัฐพล บัวดอก

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

ปทุมธานี

1/1เทพฯปทุม

ด.ช.เกล้าชนก สว่างกาญจน์

ด.ญ.อารดี รุ่งแก้ว

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

ปทุมธานี

1/4เทพฯปทุม

ด.ช.โชติณัช บุญปกครอง

ด.ญ.จิราพร อภัยศิลา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

Survivors

ด.ญ.ฐิรกานดา บุญพันธ์

ด.ญ.ปัญญาพร เขียวใจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

First Prize

ด.ญ.สุกัญญา จันทร์โฉม

ด.ช.โภไคย โสภณโภไคย

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

SL.3

ด.ญ.โกลัญญา โล่ประดิษฐ์

ด.ญ.กชพร ธีระเดชานนท์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประจวบคีรีขันธ์

SL.5

ด.ญ.โลซันน่า โซเฟีย ซานโจโจ้

ด.ญ.ดอลรีน เดอ โรเก

โรงเรียนรักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

Team Beauty Forever

Pongpipat Srimuang

Sinanat Suksri

โรงเรียนรักษ์วิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

Team Passion Flower

Phatthanan Kumwan

Tiraphat Buarueng

โรงเรียนศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

SMART BOYS

ด.ช.วิชิตโชค มีเงิน

นายณัฐพล เรืองประสาท

โรงเรียนศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

STRONG TIGERS

ด.ญ.ชุติมา จุ้ยทิม

ด.ญ.นิชาภา เมฆสันต์

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

THE SUPER CLEVER GIRL

ด.ญ.ลลิตา ศุภมงคล

ด.ญ.ศุภธิดา แก้วเมฆ

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

Lucky MP

ด.ช.เมธาพร ปั้นเหน่งเพชร

ด.ญ.อัญชุลี ศรีสะเทือน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยา

DeSUP Team 11

ด.ญ.ชญาดา จักร์เงิน

ด.ญ.ณัฎฐมน ใจคำ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยา

DeSUP Team 10

ด.ญ.ปรียานุช เสมรยุณย์

ด.ญ.วัลวรี เข็มพิลา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

พะเยา

CKWLO14

นายธีรพงศ์ ภาพสุรินทร์

ด.ช.สิริพัฒน์ มังคลาด

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

พะเยา

CKWLO15

น.ส.ธนวรรณ  บุญเรือง

น.ส.อริศรา  กองตา

โรงเรียนบ้านพรุใน

พังงา

Luciano

ด.ญ.ณภัสสร   งานแข็ง

ด.ญ.แคทยา โฮลเซอร์

โรงเรียนบ้านพรุใน

พังงา

baron

ด.ช.บดินทร์  เบ็ญอ้าหมาด

ด.ช.วีระเทพ  ดวงจิตร

โรงเรียนปัญญาวุธ

พัทลุง

panyawut 2

ด.ช.กิตติศักดิ์ พูนปาน

ด.ญ.นุชรินทร์ อินทร์สุวรรณ

โรงเรียนปัญญาวุธ

พัทลุง

panyawut 1

ด.ช.ประกาศิต บัวศรี

ด.ช.ภูชิต เรืองแดง

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

Satit Naresuan 316

ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร

ด.ช.พชร ล้ำเลิศธน

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

Satit Naresuan 308

ด.ญ.ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

ด.ช.ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

โรงเรียนกะทู้วิทยา

ภูเก็ต

Shy

ด.ช.พัฒนพงษ์ หนูไหม

ด.ช.เดช นาวิก

โรงเรียนกะทู้วิทยา

ภูเก็ต

English in Sport

ด.ญ.ชญาดา ละออวงศ์

ด.ญ.มณัฐนันท์ วิรุฬห์วงศ์สกุล

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

Dream Team

ด.ญ.ปณฺดา โอเว่นสโตน

ด.ช.โจชัว โรมาซานต้า เฟอร์เรอร์

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

Deadlock

ด.ช.เอเจ กรอสเวนเนอร์

ด.ญ.รีด้า เกริล์

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

BM

ด.ญ.เกษรทิพย์ มานะจิระ

ด.ญ.สุพิชชา เสาวณาภิบาล

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

BN

ด.ช.ธนกฤต อินทรางกูร

ด.ญ.กรวรัญ ติรนันท์มงคล

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

มุกดาหาร

สุกัญญา

ด.ญ.สุกัญญา ทองนาค

ด.ญ.สุภาพร โคชขึง

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

มุกดาหาร

อาภัสรา

น.ส.อาภัสรา ทองเภา

น.ส.ศิริกันยา คนหาญ

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

ยโสธร

Future Siam

น.ส.เจียมใจ สายรัตน์

น.ส.ศุภิสรา สง่าแสง

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

ยโสธร

Alain X

น.ส.อนุธิดา ศรีจันทร์

น.ส.เสาวลักษณ์ แสงสุข

โรงเรียนบ้านโพง

ยโสธร

Megan

ด.ญ.สุณิสา ผลจันทร์

ด.ญ.พรนรินทร์ เร่งมาตร

โรงเรียนบ้านโพง

ยโสธร

Sven

ด.ช.เฉลิมศักดิ์ คีรีตระกูล

ด.ญ.พรชนก เกตุศิริ

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

Satit 3

ด.ญ.อาวาดีฟ กะลูแป

ด.ญ.นริศสา มะสาแม

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

Satit 1

ด.ช.อัมซัร ซูซารอ

ด.ญ.อัชรีนา อาลี

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

ยะลา

O-MAY-GA

ด.ญ.สุพรรษา  นาโวงค์

ด.ช.ปฏิญญา  จงสุภางค์พันธุ์

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

ยะลา

abnormal

ด.ช.กัณตภณ ว่องพรรณงาม

ด.ช.วัชรพล ยลสุริยัน

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

ยะลา

Team we are one

ด.ช.ประมินทร์ กระจ่างลิขิต

ด.ญ.อคิราภ์ เหมทานนท์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

ยะลา

Team SalSa

ด.ญ.ซัลมา โตงนุแย

ด.ญ.ซาฟีนา โตงนุแย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

thewinnerking

jariya Prasertsang

Pichchanya Thongsuk

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

Team JingJung

watcharapol nabsakul

theeraphat tummawithan

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

P&P

ด.ช.ภูมิรพี ถิ่นโพธิ์วงษ์

ด.ช.ศิวกร ธาตุทวี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

Illuminati

ด.ช.จิรันตน์ กิตติพงศธรชัย

ด.ช.จิรพันธุ์ จิรโชติเกศกุล

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

Cute Duo FM

ด.ญ.จุฑามาศ แซ่ม้า

ด.ญ.พัฒน์นรี พูนชื่น

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

The angle love BM

ด.ญ.จีรภัทร อันทนะกูล

ด.ญ.อริสรา สายบัวทอง

โรงเรียนดำเนินวิทยา

ราชบุรี

Girl’s Paradise

ด.ญ.สมัชญา ภักตร์เขียว

ด.ญ.สุรีพร แซ่ลิ้ม

โรงเรียนดำเนินวิทยา

ราชบุรี

MicroX

ด.ช.ธีรยุทร แซ่เล้า

ด.ช.จิรานุวัฒน์ ม่วงแสง

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team Loser

ด.ญ.รณิดา   จิรรุ่งะราเดช

ด.ญ.ณัฎฐ์นรี   นาคสมบัติ

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team NRV2

ด.ญ.สิริกาญจน์   เงินเอกอนันต์

ด.ญ.วิศัลย์ศยา   แจ่มจรัส

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ราชบุรี

Luciano of Cantus

ด.ญ.ภาภิมล จิตรกสิกร

ด.ญ.ปิยนุช มุกดาสาคร

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ราชบุรี

SN

ด.ช.คัดสรร วงศ์สุรินทร์

ด.ญ.สุธิชา บุตรรัตน์

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

ศรีสะเกษ

วรคุณอุปถัมภ์3

ด.ญ.นฤมล โนนกลาง

ด.ญ.ชนาภา โพธา

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

ศรีสะเกษ

วรคุณอุปถัมภ์4

ด.ญ.นันธิดา เมืองจันทร์

ด.ญ.นันทิกา พรมมา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

Where Is My Brain Team

ด.ญ.กณิตตา ลุคส์

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

Lemon Team

ด.ญ.กมลชนก หงษ์พิพิธ

ด.ญ.อินทิพร จันทร

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

STW1

ด.ช.ทินกร วราพันธ์เลิศ

ด.ญ.วิลัยลักษณ์ วรเดช

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

STW7

ด.ช.อานัส  เทพชนะ

ด.ญ.กุลธิกานต์ เทศนอก

โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

สตูล

Smart Brain Team

ด.ญ.อัสรีณา สะดียามู

ด.ญ.อารียา บากาโชติ

โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

สตูล

Smile Team

ด.ญ.มุณาดา หมูดงาม

ด.ญ.นุชรีฟะ ตุกังหัน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

The Marksmen

ด.ช.กฤษณัฐ เกิดศิลป์

ด.ช.ยุทธพงษ์ สะสม

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

The Uniform

ด.ช.นิโคลัส เผ่าเหลืองทอง

ด.ญ.หยาฮุ้ย หลี่

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

STD

ด.ช.ปราชญ์ ชัยวัฒน์

ด.ช.สุกฤษฎิ์ ตันฮวด

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

STA

ด.ญ.พิมพ์ชนก สุพัฒนสิริสหกุล

ด.ญ.ประภาภรณ์ แสงพิทักษ์

โรงเรียนอรัญประเทศ

สระแก้ว

GGWP (Play Hard Go Pro)

ด.ช.อัครชัย อุ่นสำราญ

ด.ช.ศุภณัฐ อุ่นสำราญ

โรงเรียนอรัญประเทศ

สระแก้ว

Overdose

ด.ญ.ศิรภัสสร ปราชญ์บัณฑิต

ด.ญ.ขวัญจิรา ตุรัมย์

โรงเรียนทัพราชวิทยา

สระแก้ว

Sun rise

ด.ญ.ปลายฝน  สุขชู

ด.ญ.บุษยมาส  หาญประสพ

โรงเรียนทัพราชวิทยา

สระแก้ว

New wave

ด.ญ.จิราพัชร สวัสดี

ด.ญ.วรัญญา สัมพันธ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

PJ&P

ด.ช.เพียร์ซ ชาเวส

ด.ญ.สโรชา ทองยา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

P&P

ด.ญ.พจมาน ฤกษ์พิชญโยธิน

ด.ญ.ปุญชิดา ดีพลงาม

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุโขทัย

PT

ด.ช.พสธร วนรัตน์วิจิตร

ด.ญ.พิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุโขทัย

CYSH

ด.ญ.วรรณรัตน์  ประหลาดเนตร

ด.ญ.ชนิกานต์  แบบประดับ

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

สุโขทัย

rabbit

ด.ช.ศุภณัฐ    สนเพ็ง

ด.ญ.กานต์มณี   ผิวศรี

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

สุโขทัย

tonplang

ด.ช.สุรศักดิ์    สุขกล่ำ

ด.ญ.ชนิฎาภรณ์  บุตรคำ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

สุโขทัย

KL4

นายณัฐวุฒิ เอี่ยมหุ่น

ด.ช.ธนวัฒน์ กิ่งแก้ว

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

สุโขทัย

KL11

น.ส.อังศุมารินทร์ แย้มพราย

ด.ญ.บุณยานุช มีดี

โรงเรียนเมืองเชลียง

สุโขทัย

JUST RIGHT

น.ส.ชนิตา  แสงโสด

น.ส.อรไพริน  เปลี่ยวญาติ

โรงเรียนเมืองเชลียง

สุโขทัย

flukmint

ด.ญ.จิราพัชร์ แบนปิง

น.ส.พรพิมล สืบพันธ์

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

สุโขทัย

Enjoy English

นายกฤษณะพงษ์  มั่นอิน

ด.ญ.อรพรรณ  พรมเอี่ยม

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

สุโขทัย

Lovely Violet

น.ส.จารุวรรณ  กันเนียม

ด.ญ.พิมพ์ชนก  บุตรเพ็ชร

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

สุโขทัย

Dear Dear

นายสุทร พรมชาติ

น.ส.สุวิภา จิ๋วใด

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

สุโขทัย

Wan Wan

น.ส.อุบลวรรณ บุญญา

น.ส.ยุวภา ทับจ๊อก

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

สุโขทัย

มว.1

นายวิวัตถ์ หอมหวล

ด.ช.ณัฐดนัย ทาม้าดี

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

สุโขทัย

มว.3

ด.ช.ศุภกิจ ยาวยวน

ด.ช.นนธิชัย ชิดเทศ

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

สุโขทัย

Rainbow

ด.ช.ชลทิตย์ จีนาวงษ์

นายพิทักษ์ บัวทอง

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

สุโขทัย

Monster7

ด.ช. สิริวิศ หม่องเม็ง

ด.ญ.ชลธิชา แหวนทอง

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

M2/1A

ด.ญ.วณิดา สุวรรณเกิด

ด.ญ.จณิสตา สุวรรณรักษา

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

M2/1B

จิราพัชร ลิ้มสกุล

จุฑามาศ ประโสตัง

โรงเรียนบ้านคลองสระ

สุราษฏร์ธานี

Omnate

ด.ญ.อรุณรัตน์ ราชจินดา

ด.ญ.ฟ้าธิดา รัตนพล

โรงเรียนบ้านคลองสระ

สุราษฏร์ธานี

Pat Ann

น.ส.กัญญรัตน์ เกิดอุดม

น.ส.ศิริวรรณ คิดดี

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สุรินทร์

EXO L A.R.M.Y.

ด.ญ.พิยดา พิมพ์จันทร์

ด.ญ.ศุภานิช สาทอง

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สุรินทร์

Amazing Girls

ด.ญ.จันธิมา จันนุพิน

ด.ญ.วิภารัตน์ บุญงาม

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สุรินทร์

A

ด.ช.อนุวัตร แจ่มใส

ด.ช.ฤทธา พึ่งสันเทียะ

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สุรินทร์

C

ด.ช.พนัสวี สีทอง

ด.ญ.พัชรี แก้วกาเหรียญ

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สุรินทร์

SNW3

น.ส.นันทิกานต์ จันทะวาล

ด.ญ.วริสรา มั่นประกอบ

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สุรินทร์

SNW1

ด.ญ.ณิชาภัทร ไชยศรีษะ

ด.ญ.บุณมาพร สมหวัง

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สุรินทร์

The girl

ด.ญ.กาญจนา พันธ์นาม

ด.ญ.เจนจิรา โลนุช

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สุรินทร์

Just Right

ด.ช.เสฎฐวุฒิ แก้วมรกต

น.ส.รัชนีกร บัวแย้ม

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สุรินทร์

มิลาด้า

ด.ญ.วริษา  พลแสน

ด.ญ.ปัญณพร  มะลิงาม

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สุรินทร์

Whistle Lm

ด.ญ.อนนทพร  ฮอทเตอร์

ด.ญ.สิริพิชญ์  การะเกด

โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สุรินทร์

K.T.W.4

ด.ญ.ธิมาภรณ์ แย้มรัมย์

ด.ญ.จิราพร  จันนุบิน

โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สุรินทร์

K.T.W.6

นายธนพัฒน์ มั่งสมบัติ

น.ส.ปิยพร เฉลิมรัมย์

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

หนองคาย

CP

ด.ช.บูรพา หาสอดส่อง

ด.ช.ชิษณุพงศ์ ศรีโคตร

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

หนองคาย

2P

ด.ช.ปรัชญา  ประจิมทิศ

ด.ญ.พิชามญชุ์  วงหาญ

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

KW16

น.ส.จิดาภา นางาม

น.ส.สุภาพรรณ คำภิบาล

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

KW14

ด.ญ.ธิติมา โสภาศรี

ด.ญ.ธัญทรัพย์ ภูบุญปลูก

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

หนองบัวลำภู

STRONG

ด.ญ.ไพลิน จันทร์แดง

ด.ญ.สุภาวิดา กรรณลา

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

หนองบัวลำภู

Dokyang 2

ด.ญ.อรยา บัวระพา

ด.ญ.สาริณี บุญหล้า

โรงเรียนอุทัย

อยุธยา

Secret night

ด.ช.รชต วัฒนจารุพงศ์

ด.ญ.อนุสรา เหล็กไหล

โรงเรียนอุทัย

อยุธยา

Joker

ด.ญ.พัชรี ตรีราวาส

ด.ญ.รัชนี มายูร

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

อยุธยา

CHANTRISS

ด.ญ.ชรินรัตน์ ชูริบัตร

ด.ช.สรสิช สุขเกษม

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

อยุธยา

charlie puth

ด.ญ.สาธิณี อู่ทอง

ด.ญ.สุภัชชา จำรัสพงษ์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

Waritsara Suansap

ด.ญ.วริศรา สวนทรัพย์

ด.ญ.ปนัดดา มีสกุล

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

Patcharin Klunfug

ด.ญ.พัชรินทร์ กลั่นฟัก

ด.ญ.อัสมา รัศมีนา

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

Milky Way

จิตตานันทิ์ ถิระโพธิพงศ์

ธนัฐพิม เทพวงษ์

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

Unicorn

กัญญารัตน์ เถื่อนถนนท์

อลิชา จำรูญชาติ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพ

SSM PLUS

ด.ช.ธนาดล รัตนสวัสดิ์

ด.ช.ณัฐวุฒิ เทศขำ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพ

ARMANDO

ด.ช.พรอดิศร์ จั่นบำรุง

ด.ช.ปวริศ อัศวกิจธนานนท์