Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    ผลการข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Home  »   »  ผลการข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Headline : TEOC 2 ม.ปลาย
Date : 21   พฤศจิกายน   2559
View : 390
By Mr.D
  


ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

Flamingo

น.ส.ภูริชญา ชินวัตร

น.ส.ชัญญา คำคณานนท์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เชียงใหม่

Red Ant

น.ส.ธนารีย์ ไหนาค

นายณัฐภูมิ ประกายวิเชียร

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เชียงราย

Team Pascal

น.ส.ศุภิสรา  แหลมจริง

น.ส.ปราณี   แซ่เตียว

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

เชียงราย

Team MMKS

น.ส.กชกร แสนปวนหาญ

น.ส.มณีมาลา มณีวรรณ

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

SWK2

น.ส.นภสร ช่วยชูวงศ์

นายชานน อุปรา

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

SWKA

นายธนบูรณ์ บุญเจริญ

นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

Aroon girl

น.ส.พรนภา วิโรจน์ประสิทธิ์

น.ส.เรวดี โคสินธิ์

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

เพชรบุรี

มะขามหวาน

น.ส.ไสภิดา ดีขั้ว

น.ส.ภานุพงษ์ ตั้นไทย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

TEAM.MAYONGCHID

น.ส.นฤมล ประกายแสงส่อง

น.ส.อาภาภรณ์ อาจแสน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพชรบุรี

Teammakok

น.ส.ญาณิกา พลายเพ็ชร

น.ส.พิมพ์อร พลบุตร

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

Insurgent

น.ส.ฤทธิมา โฉมผา

นายปริญญา ครองผา

โรงเรียนเสรีศึกษา

เพชรบูรณ์

The Republic of Osaka

นายกรรชัย เพ็งกระโจม

นายวงศธร เอี่ยมน้อย

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

Boripat A

นายธัญพิสิษฐ์   แก้วปราณี

นายชยณัฐ    วิศวกลกาล

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

Boripat C

น.ส.กัญญาณัฐ   ตระกูลรัมย์

นายอัศวิน    นาวารี

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

Barnaby

น.ส.รวิสรา ปรียากร

นายชัยนันท์ ตันติสุข

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

Unique

น.ส.นภัสกร ตรีกุล

นายธัชกมล สำอางศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

กรุงเทพ

AS2

น.ส.ภูริชญา วิศรุตตานันท์

น.ส.ฐิติพร ศิลป์พึ่งสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

กรุงเทพ

AS ONE

น.ส.วันวิสาข์ อ้อยงามชัย

น.ส.ดวงกมล ไกรสร

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Team Zinnia

นายธงชัย หาดี

น.ส.สุวดี สุขศรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

กาญจนบุรี

Team Mexican Daisy

นายอรรถพล สุธรรมา

น.ส.ฐิตารีย์ อริยะตัจฉุโก

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กาญจนบุรี

Ratchada 9

น.ส.ทิพย์สุดา เหมือนตก

น.ส.วรรณฤดี สุพงษ์

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

กาญจนบุรี

Ratchada 7

นายฉัตรชัย สืบกลัน

นายเพชร เชื้อพันธ์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

กำแพงเพชร

TEAM ANGEL

น.ส.วรรณา แก้วปาน

น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

กำแพงเพชร

TEAM Littel Devil

น.ส.ภูริตรา แก้วคำทูล

น.ส.วิรฎาพร แห่วขัด

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

กำแพงเพชร

Dream High

นายภูมินทร์ สายคำตา

นายเจษฎากร นาคมา

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

กำแพงเพชร

Different

น.ส.ฤชุภัทร ลีลาจิรกุล

น.ส.อนงค์พร แสงแก้ว

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ขอนแก่น

Manchasuksa C

นายวิศรุต ไกยราช

น.ส.ณัฎฐณิชา ศรีลาศักดิ์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ขอนแก่น

Manchasuksa B

น.ส.ปริมวลี อุ่นถิ่น

น.ส.สุรัชดาภรณ์ พิทักษ์

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

ขอนแก่น

Invisible

น.ส.นภาวรรณ ลิ้มเนาวรัตน์

นยายปารวิทย์ แก้วสมจันทร์

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

ขอนแก่น

Incredible

น.ส.กฤติยา เหล็กจาน

น.ส.อารียา สีนาค

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

NPS2

นายพีรพัฒน์ แก้วกัลยา

น.ส.อังควิภา วาลมูลตรี

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

NPS3

นายวีระชัย คงแสง

น.ส.เกษรา กันยาบัณฑิต

โรงเรียนตราษตระการคุณ

ตราด

Teamztanding

นายธัญธร เอี่ยมศิริถาวร

นายสิทธิเดช มั่นทอง

โรงเรียนตราษตระการคุณ

ตราด

tizk

น.ส.ปุณณธิดา  บุญรอดรักษ์

น.ส.ภักดิ์จิรา  จันทนาตาล

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

ตาก

1724 (seventeen twenty four)

นายศุภกร แก้วปาคำ

น.ส.พัทธ์ธีรา วิชญาฐิติพัทธ์

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

ตาก

FORWORD

น.ส.สิรามล ปัญญาเมา

น.ส.ณัฐริกา สีสุก

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

SME#8

นายจามัย   คล่องดี

น.ส.วริษฐา  บุตรดี

โรงเรียนตากพิทยาคม

ตาก

AjMBff

นายธนญ  ชัยมงคล

น.ส.พรลภัส  จันทร์วิไลนคร

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ตาก

P.W.4.5

นายปณิธาน จันตรี

นายจิรัฎปรัชญ์ บุญปาล

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

ตาก

P.W.5.2

น.ส.โยษิตา จูเกษม

น.ส.สิริวิมล ศิลาอ่อน

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก

RE:ZERO1

น.ส.ธณัญญา กันทจักร์

น.ส.สิริพัชร บุรีเทพ

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ตาก

Rythm

น.ส.จิตวรา ทองเอก

น.ส.ธัญพิชชา ศรีนวลจันทร์

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

Tomato

นายจตุภูมิพจน์ แพงมา

น.ส.ณัฐฐินันท์ เรืองเดช

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นครนายก

Sven

น.ส.ชลลดา จินุกูล

น.ส.ณัฐธิชา กมลสิงห์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

oneone

น.ส.ชญานิษฐ์  เอี่ยมเวียง

น.ส.ชาชา  กล้าหาญ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นครปฐม

The gorgeous girls

น.ส.ภูตะวัน แซ่ลี้

น.ส.พิมพ์กมล ศันติวิชยะ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

Power Puffgirl

น.ส.ศุภิสรา พยัตตระกูล

น.ส.พรทิพา ขำมาลัย

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

นครปฐม

O2

น.ส.การะเกด แซ่ห่าน

น.ส.ประภัสสร แสงประเสริฐ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

Benjama 3

น.ส.ณัฐมล  กอเจริญรัตน์

น.ส.ภีมสินี  พวงมาลา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

Benjama 1

นายครองพิภพ  วิรัตินันท์

น.ส.กัญญะวีร์  มะณี

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

The Brothers

นายเจริญ สุวรรณรัตน์

นายโชคชัย สุวรรณรัตน์

โรงเรียนปากพนัง

นครศรีธรรมราช

Buddy

นายวุฒิชัย เพิ่งรัตน์

นายยุทธนา นุ้ยบุญแก้ว

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

PM

น.ส.ชวิศา ศิลปอนันต์

น.ส.ชวัญชิดา อินทรศิลป์

สตรีนนทบุรี

นนทบุรี

PANORAMA

น.ส.ชนกภัท สกุลสรรเสริญ

น.ส.ชลธาร นาควัชระ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

นนทบุรี

Emsix

น.ส.อารียา ตั้งศิริชัย

น.ส.ณัฐพร ชัยชาญ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

นนทบุรี

HP

น.ส.รวิสรา ท้วมคนชม

น.ส.จิรัชญา สุยะ

โรงเรียนปัว

น่าน

Alternative

นายสรวิชญ์ เนตรทิพย์

นายชัยญณัฐ วังแสง

โรงเรียนปัว

น่าน

GGWP

นายรัตภูมิ ภูมิอรัญ

นายธรรมนูญ ยั่งยืนทวี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

skr.6

น.ส.ธนัชชา หวังดี

น.ส.ภาวินี ชุ่มชาติ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

Conqueror

นายศิวภัฏ ชั่งดวงจิตต์

นายชำนิพล เตชะวรพงศ์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ปลาย ทีมที่ 1

น.ส.อารียา ดุริยะพันธ์

น.ส. ภัศรา  อาสาทรงธรรม

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ปลาย ทีมที่ 3

น.ส.แพเพชร  ฤกษ์การันต์ 

นายชลสิทธิ์  ธาดาไพโรจน์

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

Team B

น.ส.พิชญา  จำนงค์ชอบ

น.ส.สุกาญจน์   เมธยกุล

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

Team A

น.ส.ชลชฏิล  ชอบชื่นชม

นายพชร  ศรีวิลัย

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

ปทุมธานี

Avengers

น.ส.พรสุดา   อิ่มสมบัติ

น.ส.อภิษฎา   สุวรรณศรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

ปทุมธานี

Pewdiepie

นายภูรินทร์ ประมูลศิลป์

นายศุภวิชญ์ บุตนุ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

Team 3

นายนุกูล ไหลนานานุกุล

น.ส.ปรีติประภา ทัศนาทร

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ปทุมธานี

Team 6

นายอาวุธ เจ๊ะยูโซ๊ะ

น.ส.วณิชกานต์ มิจรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

Power

นายภาณุพันธุ์ ขอนแก้ว

นายพันธวิศ    เนียมน่วม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

SPP SNP

น.ส.สุภาพร แตงบุตร

น.ส.ธนภรณ์ บุญฤทธิ์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ปราจีนบุรี

PonMo

นายอัศวิน มานะบัง

น.ส.นันท์นภัส ภูมีทอง

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ปราจีนบุรี

INDA

น.ส.พุทธาพร สังข์เครือ

น.ส.ศิรดา พงศ์อรพินท์

โรงเรียนศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

ENJOY-JOY

น.ส.ปรารถนา กุศลโกมล

น.ส.สงกรานต์ ศรีเงิน

โรงเรียนศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี

SO INTELLIGENT

น.ส.ชุติมา วีระกุล

นายพชร พันธ์ทา

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

FightWorld

นายพรหมบุศย์ เชิดชู

นายจิตติ แสงส่ง

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

Bello

น.ส.ปภาดา เลิศศักดิ์วิมาน

นายภูมิรพี ศรีนิล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยา

DeSUP Team 27

นายศุภากร นิลสวิท

น.ส.รวิสรา สมหวังศิริ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

พะเยา

DeSUP Team 28

น.ส.ณัฐฐา จำปาแก้ว

น.ส.สุธินี หอมนาน

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

พะเยา

CKWUP1

นายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน

นายพีรภพ แก้วคำปา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

พะเยา

CKWUP5

น.ส.วราพร  ใจคำสุข

น.ส.มณฑิตา ใจกว้าง

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

พะเยา

Devil

น.ส.พัทธนันท์  วุฒิ

นายภาณุวัฒน์   สีมา

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

พะเยา

The Risk

น.ส.รัตติกาล  สายสุวรรณ

นายราเชน  เผ่าต๊ะใจ

โรงเรียนปัญญาวุธ

พัทลุง

panyawut 9

น.ส.ญานิศา เทพเสนา

น.ส.กรรติมา คำเกลี้ยง

โรงเรียนปัญญาวุธ

พัทลุง

panyawut 8

นายธีระภัทร ทองหนูเอียด

น.ส.ทิวาพร วุ่นชุม

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

พิจิตร

สุรชาติ

นายสุรชาติ เดโชเม้ง

น.ส.หนึ่งฤทัย แน่นอุดร

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

พิจิตร

DP5

น.ส.นิภาพร สังวาลไพร

น.ส.ภาณุมาศ บุญวัฒน์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

Satit Naresuan 422

นายภูมิพัฒน์ เปลี่ยนขำ

น.ส.ณัฐชยา เลื่อนลอย

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

Satit Naresuan 403

นายหรรษกร นาถบุญโญกฤต

น.ส.อภิชญา ปึงวงศานุรักษ์

โรงเรียนกะทู้วิทยา

ภูเก็ต

TEAM PARK

นาย ชัยวัฒน์ วุฒิ

นาย นันทวัฒน์ แท่นแก้ว

โรงเรียนกะทู้วิทยา

ภูเก็ต

THE WINNER

นาย ดาห์ฮาซิล คาเดร์

นาย ลีโอ หนูนาค

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

Kholat KS

Bisma Iqbal

น.ส.อธิชา โลห์แก้ว

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

Antidisestablishmentarianism

นายอัศวิน ชาวลา

น.ส.มะลิวรรณ การ์แลร์น

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

มุกดาหาร

นิชชาภรณ์

น.ส.นิชชาภรณ์ ยืนยง

น.ส.ณัฐสุดา ขันแข็ง

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

มุกดาหาร

นิธิ

นายนิธิ สีสุข

น.ส.นัฐชนก วงศ์ละคร

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

satit 3

นายอาดัม ยูโซ๊ะ

นายสูฮายมี อาบูบากา

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ยะลา

satit 2

นายอัฟนันต์ เจ๊ะมะสาแล

นายฮารีฟีน  หมุสอ

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

ยะลา

Penguin??

น.ส.ฐานิดา แซ่หลี

น.ส.ณิชมาศย์ วัฒนศิริภาวงศ์

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

ยะลา

มนต์รัก V.2

นายเธียรชัย  เจตวิจิตร

นายวิจิตร  ฐิติชวลิตกุล

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

ยะลา

Team MT Team

นายกัมปนาท จันทวงศ์

นายเขมณัฐ แพทย์สกุล

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

ยะลา

Team Black Panter

นายฐินกฤต ขจรวีระธรรม

นายสิทธิพร สุขวีรพันธ์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

2 ducks

น.ส.ปิยะนันท์ เมฆรุ่งโรจน์

นายวรภาส ผลพนม

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ราชบุรี

Whatever

น.ส.ทานตะวัน สุขนันทศักดิ์

น.ส.รัญชนา วงศาโรจน์

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

The Mars

นายปฏิการณ์ ทองบัว

นายภควัต เหมือนจันทร์เชย

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

Little Tiger

น.ส.วราภรณ์ ติรคุณบูรณะ

น.ส.พิจิตรา สายเกื้อกูล

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ราชบุรี

Palee

น.ส.ปาลีรัตน์ วิริยะกิจเกษตร

น.ส.ลีลาวดี ลี้สุวรรณ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ราชบุรี

Smile

น.ส.ปิยพร ทรงแตง

น.ส.สุธาสินี จันทร์สอน

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team Star Terk

น.ส.วรรณภัทร   สนุกแสน

น.ส.ชนิสรา   สลับเขียว

โรงเรียนนารีวิทยา

ราชบุรี

Team VM

น.ส.อติญา   มีสีผ่อง

น.ส.นวตวัญ  พินดง

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

STW16

นายจิรารุวัฒน์  ปรางจันทร์

น.ส.นาเดีย  ลัสมาน

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

STW15

นายฉัตรกานต์  เทศนอก

น.ส.พัชรักษ์  แก้วบริรักษ์

โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

สตูล

Destroy Team

น.ส.ฮาสมิน นะหีม

น.ส.ฟิรฮานา อุปมา

โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

สตูล

Andalus Team

นายอับบาส เจ๊ะสา

นายกิตติพงศ์ ชูอ่อน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

BM

น.ส.มารี เคดารี

น.ส.ปูริดา โชติโก

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

Catfish

น.ส.รติรัตน์ พูลเพิ่ม

น.ส.ณิชารีย์ หาญพีรเกรียงไกร

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

ST1

น.ส.ฐิติชญา กาญจนา

น.ส.กัญญาณัฐ ศรีนาม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

สมุทรสงคราม

ST17

น.ส.ชัญญาภัค  อุดมศิริ

น.ส.มนัสนันทร์  มีพืชน์

โรงเรียนอรัญประเทศ

สระแก้ว

M and M

นายสุทธิชาติ ล่ามกระโทก

น.ส.จิดาภา เอมี่ วอลเลซ

โรงเรียนอรัญประเทศ

สระแก้ว

Team Magnetite

น.ส.อัญธิกา สร้อยทอง

น.ส.ยลลดา ดอกกระโทก

โรงเรียนทัพราชวิทยา

สระแก้ว

Wonderful  Girls

น.ส.สันธิลา    ทองจันทร์

น.ส.ปาริฉัตร    ศูนย์ดำ

โรงเรียนทัพราชวิทยา

สระแก้ว

T. A.

นายวงศธร     พืชทองหลาง

นายจตุรภัทร   คำมะลา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

S&K

น.ส.ศิวาพร รัตนไชย

นายณัฐวุฒิ เดชฤทธิ์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

สระบุรี

T&A

น.ส.ฐาปนี วิลาดวง

น.ส.อานันตยา แซ่อึ้ง

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุโขทัย

stayhigh

น.ส.จารุภัทร หมื่นรักษ์

น.ส.นภากาญจน์ ฟักบาง

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

สุโขทัย

Team Team

น.ส.ชาลิสา ดลจิตต์

น.ส.ณัฐนรี เงินนา

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

สุโขทัย

veeva

น.ส.วราภรณ์   พรวุฒิพันธ์

น.ส.ชณัฐริตา    พรมเผือก

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

สุโขทัย

pariyanutt

น.ส.ปริยดา  สุวรรณรัตน์

น.ส.นุชศรา   แย้มเขนง

โรงเรียนเมืองเชลียง

สุโขทัย

Peace

น.ส.สุวรรณภา  เชาว์ดี

น.ส.กนกพร  เปียชู

โรงเรียนเมืองเชลียง

สุโขทัย

Gray

นายธีรพล  ทูลมาก

น.ส.มณีรัตน์  เก้ารัตน์

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

สุโขทัย

TW School

น.ส.สิริมา  สุริยะลังกา

น.ส.ทิพย์เกสร  นุ่มเนื้อ

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

สุโขทัย

M.5 TW

น.ส.รัตติยา   ไชยสุ่ม

น.ส.อรนารี  ก้อนหิน

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

สุโขทัย

Cat Cat Cat

น.ส.ณัฐกานต์ ทองหล่อ

นายธนภัทร นาคชม

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

สุโขทัย

Moo Moo

น.ส.ประภาสิริ บุญชู

น.ส.น้ำทิพย์ หลวงนุช

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

สุโขทัย

มว.6

น.ส.จิราภรณ์ พานทอง

น.ส.ชณิดาภรณ์

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

สุโขทัย

มว.4

นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเสาร์

น.ส.จิรัชญา บุญมา

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

สุโขทัย

Real_pcy

นายวัชรพงษ์ วงศ์กรด

น.ส.ธนัญญา ดอกคำสัก

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

สุโขทัย

Love English

นาย ผเดิมพงษ์ สุขสะอาด

น.ส.เยาวลักษณ์ ภูเพ็กซี่

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

M6/3O

น.ส.ไพลิน ศักดิ์เกษมกฤต

น.ส.พรนภัส อากาศโชติ

โรงเรียนธิดาแม่พระ

สุราษฏร์ธานี

M5/1B

น.ส.ชนิตา จัตุมิตร

น.ส. ธัญชนิต มีเอียด

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สุรินทร์

Selena

น.ส.ทิภาภรณ์ สวัสดี

น.ส.อรสา ฤกษ์ดี

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

สุรินทร์

The evil

นายปิยะพงษ์ ดวงศรี

น.ส.ฐิติรัตน์ ขันทองดี

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สุรินทร์

Secrets

น.ส.สิริยากร สุมามารย์

น.ส.อัจฉรา แหวนเพชร

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

สุรินทร์

C

น.ส.ศุภานัน ตรงแก้ว

น.ส.ถิรดา สายยศ

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สุรินทร์

SNW18

นายธีรศักดิ์ ทองแท่ง

น.ส.พรปวีณ์ ทองคำ

โรงเรียนสนมวิทยาคาร

สุรินทร์

SNW8

น.ส.ศิลาทิพย์ ภาระกูล

น.ส.เสมียน พางพอก

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สุรินทร์

NARIT 9/1

น.ส.สุปราณี พาที

น.ส.สาสนา พันสีนาม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

สุรินทร์

Our Friends

น.ส.สุดารัตน์ สอนสัตย์

น.ส.อรปรียา จำปาหอม

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สุรินทร์

ดับเบิ้ลเอ็ม

น.ส.พาติกา  พันธุ

น.ส.ศศิวิมล  ใจสว่าง

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

สุรินทร์

PFTEAM

น.ส.อรัญญา  ระยาย้อย

น.ส.อรัชพร  สาแก้ว

โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สุรินทร์

K.T.W.8

น.ส.รัชนิกาญจน์ ใจเพียร

น.ส.อุไรวรรณ หอมหวล

โรงเรียนกระเทียมวิทยา

สุรินทร์

K.T.W.7

น.ส.ณัฐพร  ใจงาม

น.ส.มนต์ธิกา  ภูตาเลิศ

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

หนองคาย

A-A

น.ส.กรรณิการ์ พลไธสงค์

น.ส.นิภาภรณ์ ชาญสมร

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

หนองคาย

Sometimes

น.ส.ศุภนรี ศรีสมบูรณ์

น.ส.นลพรรณ อุดมการเกษตร

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

KW Narak

นายกฤช เทียนแย้ม

น.ส.นภัสสร สีแสง

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หนองบัวลำภู

Barynox

น.ส.ศศิกานต์ มะลิวงษ์

น.ส.ศศิกานต์ สีหะวงษ์

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

หนองบัวลำภู

Dark Horse

น.ส.มัทธนา เพลินภูเขียว

น.ส.โสมวรรณ ทองคำภา

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

หนองบัวลำภู

 BK

น.ส.เกษราภรณ์ ดอนจันดี

น.ส.ปิยะวดี นวลน้อย

โรงเรียนอุทัย

อยุธยา

Taksina

น.ส.ทักษิณา กลางสมทบ

น.ส.ขวัญตา เกิดทวี

โรงเรียนอุทัย

อยุธยา

ชัชพล

นายชัชพล ถันทอง

นายสพลดนัย สีดำ

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

อยุธยา

the angel

นายนิติพัทธ์ ดีล้น

นายชาคริต คำนูญ

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

อยุธยา

Want

น.ส.ธัญวรัตน์ พิมพ์โคกแฝก

น.ส.วรินทร ปั้นทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

Nutnaree Sompak

น.ส.ณัฐนรี สมภาค

น.ส.อรอมล ทองมา

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

Natrada Seanghinghoy

น.ส.ณัฐรดา แสงหิ่งห้อย

น.ส.ณิชากร ต่อตรงนิสาร

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

Chubby

ธัญชนก ชารีโคตร

กิ่งแก้ว ศรีน้อยขาว

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

อุดรธานี

Junbob

ศิวนาถ เย็นอารมย์

ธัชพรรณ จิตตะยโศธร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพ

ปิยะชาติ

นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร

น.ส.วิมลสิริ คเชนทร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กรุงเทพ

SSM BEAUTY

น.ส.กัญญารัตน์ หนูบุญมี

น.ส.สุปริญญา ดำบรรณ์

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

ศรีสะเกษ

Worakhunuppathum6

น.ส.ระพีพรรณ เมืองโคตร

น.ส.สุกัญญา แก้วจันทร์

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

ศรีสะเกษ

worakhuuppathum 1

นายทศพร ดิษฐประสพ

นายสิทธิพงษ์ พรมศิริ