รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 10
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 10
Headline : ภาค 10
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 261
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 10

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เลย

โรงเรียนชุมชนภูเรือ

Nicasio

ด.ญ.อิงลดา ทองหาว

ด.ช.วิชญ์พล สุขพล

เลย

โรงเรียนเมืองเลย

B.V.เมืองเลย

ด.ญ.บรรธิตา บรรพลา

ด.ญ.แพรวา บุตรดีศักดิ์

เลย

โรงเรียนเมืองเลย

Zero to nine

ด.ช.สานตะวัน แก้วมณี

ด.ช.อนาวิน ธีรบวร

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Victoria

ด.ญ.ธนพร สหายา

ด.ญ.อรนลิน สักรอ

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Anyway

ด.ญ.รัชชประภา อภิสิทธิ์พงศ์

ด.ญ.ชุติมน พานกระดึง

บึงกาฬ

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

I Love English

ด.ช.อภิวัฒน์ ยศม้าว

ด.ช.ชลวิทย์ กลี่เตียง

บึงกาฬ

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์

Koi and Boom

ด.ช.อุดมโชค ชัยคำรงค์กุล

ด.ญ.ปูชิตา ทาหาร

อุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Twin

ด.ญ.กฤติมา สิริจิตวานิช

ด.ญ.โชติกา สิริจิตวานิช

อุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Up to me

ด.ช.ณัฐดนัย แววศรี

ด.ช.ไตรภัทร จำรัสแสง

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เลย

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

รัตนาภรณ์อลุณี

ด.ญ.อลุณี ชาหมู่

ด.ญ.รัตนาภรณ์ อุ่นศิริ

เลย

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง

B.F.1

ด.ช.กายสิทธิ์ เปรมไธสงค์

ด.ช.สิทธิโชค กางเม

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

CP

ด.ช.บูรพา หาสอดส่อง

ด.ช.ชิษณุพงศ์ ศรีโคตร

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

2P

ด.ช.ปรัชญา  ประจิมทิศ

ด.ญ.พิชามญชุ์  วงหาญ

หนองบัวลำภู

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

KW16

น.ส.จิดาภา นางาม

น.ส.สุภาพรรณ คำภิบาล

หนองบัวลำภู

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

KW14

ด.ญ.ธิติมา โสภาศรี

ด.ญ.ธัญทรัพย์ ภูบุญปลูก

หนองบัวลำภู

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

STRONG

ด.ญ.ไพลิน จันทร์แดง

ด.ญ.สุภาวิดา กรรณลา

หนองบัวลำภู

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

Dokyang 2

ด.ญ.อรยา บัวระพา

ด.ญ.สาริณี บุญหล้า

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Milky Way

จิตตานันทิ์ ถิระโพธิพงศ์

ธนัฐพิม เทพวงษ์

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Unicorn

กัญญารัตน์ เถื่อนถนนท์

อลิชา จำรูญชาติ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

A-A

น.ส.กรรณิการ์ พลไธสงค์

น.ส.นิภาภรณ์ ชาญสมร

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโนนพิสัย

Sometimes

น.ส.ศุภนรี ศรีสมบูรณ์

น.ส.นลพรรณ อุดมการเกษตร

หนองบัวลำภู

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

KW Narak

นายกฤช เทียนแย้ม

น.ส.นภัสสร สีแสง

หนองบัวลำภู

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

Barynox

น.ส.ศศิกานต์ มะลิวงษ์

น.ส.ศศิกานต์ สีหะวงษ์

หนองบัวลำภู

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

Dark Horse

น.ส.มัทธนา เพลินภูเขียว

น.ส.โสมวรรณ ทองคำภา

หนองบัวลำภู

โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

BK

น.ส.เกษราภรณ์ ดอนจันดี

น.ส.ปิยะวดี นวลน้อย

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Chubby

ธัญชนก ชารีโคตร

กิ่งแก้ว ศรีน้อยขาว

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Junbob

ศิวนาถ เย็นอารมย์

ธัชพรรณ จิตตะยโศธร