รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 11
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 11
Headline : ภาค 11
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 157
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 11

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

ป.5/1 น้องรัก

ด.ช.สมคิด มะละกา

ด.ช.ปิยะศักดิ์ คล่องดี

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

ป.6/2 สุดสวย 1

ด.ญ.นุชธิยา โยลัย

ด.ญ.นันทิยา โพติยะ

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

พิกุลแก้ว 1

ด.ช.ชาตรี ธารสว่าง

ด.ช.ศักดา สีแล

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

พิกุลแก้ว 3

ด.ญ.ปุณยาภัทร ชาวไธสง

ด.ญ.ญากานดา เพ่งพินิจ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

ม.1/3 หล่อสวย

ด.ช. กฤษณพงศ์ โพติยะ

ด.ญ.สุพรรษา มณีรัตน์

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

ม.3/2 สองสตรี 1

น.ส. ชไมพร ไตรมีแสง

น.ส.พรธีรา กุลยะ

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

สุกัญญา

ด.ญ.สุกัญญา ทองนาค

ด.ญ.สุภาพร โคชขึง

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

อาภัสรา

น.ส.อาภัสรา ทองเภา

น.ส.ศิริกันยา คนหาญ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิชชาภรณ์

น.ส.นิชชาภรณ์ ยืนยง

น.ส.ณัฐสุดา ขันแข็ง

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิธิ

นายนิธิ สีสุข

น.ส.นัฐชนก วงศ์ละคร