รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 12
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 12
Headline : ภาค 12
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 165
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 12

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

Harry  potter

ด.ญ.จารุภัทร   ภูทะวงศ์

ด.ญ.จิราภา  สนทอง

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง

PB E-SPORT

ด.ช.อรรคเดช   ม่วงสนิท

ด.ช.ธีรชาติ   คำบ่อ

ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

EPAKK5

ด.ช.ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์

ด.ช.เกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร

ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

EPAKK3

ด.ช.ธนณัฎฐ์ วัฒนชัยยงศ์

ด.ช.หาญชัย ชัยประเสริฐ

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

thunder of the night

Chatphet Sangthong

Tanawut Morris

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

p&f

KANOKTIP  BOOTPROM

CHINDAWAT  BILPRAWAT

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

MC Power I

ด.ช.กิตติพัฒน์ ลี้สมบัติวัฒนะ

ด.ช.พัชรพงษ์ คงถาวร

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

MC Power II

ด.ญ.วรรณวรินทร์  คนคม

ด.ญ.วิภาลักษณ์  แจ้งภูเขียว

ขอนแก่น

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

The First

ด.ช.นิธิ สุดชาติ

ด.ญ.ศศิพร อำคา

ขอนแก่น

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

Giant

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สีไสไพ

ด.ญ.ปรีดาวรรณ นิยมไทย

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

thewinnerking

jariya Prasertsang

Pichchanya Thongsuk

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

Team JingJung

watcharapol nabsakul

theeraphat tummawithan

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

Manchasuksa C

นายวิศรุต ไกยราช

น.ส.ณัฎฐณิชา ศรีลาศักดิ์

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

Manchasuksa B

น.ส.ปริมวลี อุ่นถิ่น

น.ส.สุรัชดาภรณ์ พิทักษ์

ขอนแก่น

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

Invisible

น.ส.นภาวรรณ ลิ้มเนาวรัตน์

นยายปารวิทย์ แก้วสมจันทร์

ขอนแก่น

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

Incredible

น.ส.กฤติยา เหล็กจาน

น.ส.อารียา สีนาค