รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 13
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 13
Headline : ภาค 13
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 156
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 13

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

small mini

ด.ญ.ปาริฉัตร ทานะเวช

ด.ญ.ชลธิชา จันดารักษ์

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Nattawut

ด.ช.ณัฐวุฒิ เนื้อแก่น

ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรีภักดิ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Future Siam

น.ส.เจียมใจ สายรัตน์

น.ส.ศุภิสรา สง่าแสง

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Alain X

น.ส.อนุธิดา ศรีจันทร์

น.ส.เสาวลักษณ์ แสงสุข

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพง

Megan

ด.ญ.สุณิสา ผลจันทร์

ด.ญ.พรนรินทร์ เร่งมาตร

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพง

Sven

ด.ช.เฉลิมศักดิ์ คีรีตระกูล

ด.ญ.พรชนก เกตุศิริ

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

วรคุณอุปถัมภ์3

ด.ญ.นฤมล โนนกลาง

ด.ญ.ชนาภา โพธา

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

วรคุณอุปถัมภ์4

ด.ญ.นันธิดา เมืองจันทร์

ด.ญ.นันทิกา พรมมา

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

Where Is My Brain Team

ด.ญ.กณิตตา ลุคส์

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

Lemon Team

ด.ญ.กมลชนก หงษ์พิพิธ

ด.ญ.อินทิพร จันทร

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

Worakhunuppathum6

น.ส.ระพีพรรณ เมืองโคตร

น.ส.สุกัญญา แก้วจันทร์

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

worakhuuppathum 1

นายทศพร ดิษฐประสพ

นายสิทธิพงษ์ พรมศิริ