รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 15
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 15
Headline : ภาค 15
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 177
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 15

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

PRC#5

ด.ช.วรัตน์พงษ์ ดอนดี

ด.ญ.พิชญาภัค ศิริรัตน์

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

PRC#24

ด.ช.ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

ด.ช.สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

เชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Octopus

ภัทรสิริ เพียรมงคล

มนต์สิชา ไชยวงศ์

เชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Blue Whale

กนกกร ไข่ลือนาม

อิซาเบล โนรา แวลลีย์

เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

Miracle

ด.ช.เกรียงศักดิ์ สุใจ

ด.ญ.พิมพ์ชนก อยู่เกาะ

ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

The wonderful pan of lemons

ด.ญ.ณัฐชญา ดวงแก้ว

ด.ญ.ณัฐณิชา จันกันทะ

ลำปาง

โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร

BG Boy Girl

ด.ช.อัมรินทร์ ชัยสมบัติ

ด.ญ.กนกวรรณ เชียงเลย

ลำปาง

โรงเรียนบ้านปงสนุก

Performer

ด.ช.โชตยากร ดวงแก้ว

ด.ญ.ณัฐนรี ช่างคำ

ลำปาง

โรงเรียนบ้านปงสนุก

Smart Girls

ด.ญ.สาริสา ถวัลย์วราศักดิ์

ด.ญ.อาภาพิสิฐ พงศ์พาสิน

ลำพูน

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

clever team

ด.ช.ศิริณัช ติมัน

ด.ญ.ศุภรดา พสุธรานนท์

ลำพูน

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

intelligent team

ด.ญ.ปาณัทดา จิระเมทา

ด.ญ.ธัญพิชชา โนจา

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

xXxENGPROxXx

ด.ช.รวิภาส ทิพย์รัตน์

ด.ญ.ชโยทัย ชัยมงคล

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

BG11

ด.ญ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

ด.ญ.ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง
"บริพัตรศึกษา"

BORIPAT B

ด.ญ.รัชญากาญจน์  ตะมูกา

ด.ญ.อำภา คัมภีร์อาญา

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง
"บริพัตรศึกษา"

Boripat A

ด.ญ.ธันย์ชนก เฮียงโฮม

ด.ญ.ปิยธิดา ยังมั่ง

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Flamingo

น.ส.ภูริชญา ชินวัตร

น.ส.ชัญญา คำคณานนท์

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Red Ant

น.ส.ธนารีย์ ไหนาค

นายณัฐภูมิ ประกายวิเชียร

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง
"บริพัตรศึกษา"

Boripat A

นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปราณี

นายชยณัฐ วิศวกลกาล

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง
"บริพัตรศึกษา"

Boripat C

น.ส.กัญญาณัฐ ตระกูลรัมย์

นายอัศวิน นาวารี