รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 16
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 16
Headline : ภาค 16
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 166
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 16

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team Amazing Methang

ด.ช.ณฐนนท์   จัตุรภัทร์

ด.ญ.พิมพิศา   สวนนันท์

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team WIN WIN Methang

ด.ญ.กฤษฎาพร  ดวงใน

ด.ญ.พิมพ์อร  บุญทอง

แพร่

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

Love Thailand

ด.ญ.จิราพร พุฒปัญญา

ด.ญ.ไปรยา ทวีคุณ

แพร่

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

So cute

ด.ญ.สตพร สุพรรณ์

ด.ญ.นวพรพรรณ ชัยช่อฟ้า

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

CABI

นายคริสเตียน ไบเยอร์

น.ส.อัจฉราพรร อินถาโท

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SHADOW

ด.ช.อาชวิน โกชาร์

ด.ญ.ปุณยนุช นิลหิรัญ

แพร่

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

Lovely

ด.ช.ปัญญพนต์ มั่นคง

ด.ญ.ฐิติมา ต๊ะแก้ว

แพร่

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

Pretty

ด.ญ.กัญญาพัชร จรรยา

ด.ญ.อัครมณี ขำฉา

น่าน

โรงเรียนปัว

สีเงิน

ด.ญ.สิริกร ศศิวัจน์ไพสิฐ

ด.ญ.ธนภรณ์ หล่อวัฒนา

น่าน

โรงเรียนปัว

Film

ด.ญ.ศุภกา อิ่นอ้าย

ด.ญ.ปิยะฉัตร ปันชู

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 11

ด.ญ.ชญาดา จักร์เงิน

ด.ญ.ณัฎฐมน ใจคำ

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 10

ด.ญ.ปรียานุช เสมรยุณย์

ด.ญ.วัลวรี เข็มพิลา

พะเยา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

CKWLO14

นายธีรพงศ์ ภาพสุรินทร์

ด.ช.สิริพัฒน์ มังคลาด

พะเยา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

CKWLO15

น.ส.ธนวรรณ  บุญเรือง

น.ส.อริศรา  กองตา

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

Team Pascal

น.ส.ศุภิสรา  แหลมจริง

น.ส.ปราณี   แซ่เตียว

เชียงราย

โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

Team MMKS

น.ส.กชกร แสนปวนหาญ

น.ส.มณีมาลา มณีวรรณ

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWK2

น.ส.นภสร ช่วยชูวงศ์

นายชานน อุปรา

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWKA

นายธนบูรณ์ บุญเจริญ

นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย

น่าน

โรงเรียนปัว

Alternative

นายสรวิชญ์ เนตรทิพย์

นายชัยญณัฐ วังแสง

น่าน

โรงเรียนปัว

GGWP

นายรัตภูมิ ภูมิอรัญ

นายธรรมนูญ ยั่งยืนทวี

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 28

น.ส.ณัฐฐา จำปาแก้ว

น.ส.สุธินี หอมนาน

พะเยา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

CKWUP1

นายรัชชนนท์ สะโมสูงเนิน

นายพีรภพ แก้วคำปา

พะเยา

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

CKWUP5

น.ส.วราพร  ใจคำสุข

น.ส.มณฑิตา ใจกว้าง

พะเยา

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

Devil

น.ส.พัทธนันท์  วุฒิ

นายภาณุวัฒน์   สีมา

พะเยา

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

The Risk

น.ส.รัตติกาล  สายสุวรรณ

นายราเชน  เผ่าต๊ะใจ