รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 17
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 17
Headline : ภาค 17
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 235
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 17

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

F.B.

ด.ช.ศรราม เสนสม

ด.ช.ชัยพร เชิดชาย

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

B.G.

ด.ญ.กฤติการ์ มณฑาทอง

ด.ญ.มีนา อินทร์สุข

ตาก

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

Maekunure fighting 2

ด.ช.แท็ดลิน

ด.ช.กรวิชญ์ วิริยา

ตาก

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

Maekunure fighting 1

ด.ช.นพคุณ หมายพึ่งโพธิ์

ด.ช.ณรงค์กรณ์ ต๊ะจุ

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

(ไทยธัญญานุกูล)

ANS1

ด.ช.ธีมากร ทองพราว

ด.ช.ศุภกิจ สุวรรละโพลง

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร

(ไทยธัญญานุกูล)

ANS4

ด.ญ.ดาวมณี แซ่ฟ่าน

ด.ญ.เบญจวรรณ เทวะ

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย

(บ้านหาดสูง)

ABSL4

ด.ญ.สุภาวดี ทองคำ

ด.ญ.เศวตพรรณ ชยสรรพสิทธิ์

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตาล

(กระจ่างจินดา)

Krajang1

ด.ญ.วิชญาพร ช่วยเพ็ญ

ด.ญ.บวรลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตาล

(กระจ่างจินดา)

Krajang2

ด.ญ.พิญาภา มีอาหาร

ด.ญ.นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

S.R.12 Serisuksa

ด.ช.อดิศักดิ์ เทียนศรี

ด.ช.นพกาญจน์ เอี่ยมป้อ

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

FunnyBN Serisuksa

ด.ช.ชนะชัย เชิดชาย

ด.ญ.บัณณพร แขไข

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

COSMO

ด.ญ.กชกร แสนหาญ

ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุระวาศรี

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

18

ด.ช.ธนบดี  ดำนิล

ด.ช.สุรบดินทร์  ทาวงค์ษา

ตาก

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

P.W.3.3

ด.ญ.อาลิสา เสาหล้า

ด.ญ.น้ำฝน พันธุ์แจ่ม

ตาก

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

GRAIN 1

ด.ช.วริศ โตวรานนท์

ด.ช.พงศภัค มากรักชาติ

ตาก

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

Grian2

ด.ช.วชิรศักดิ์ เต่าคำ

ด.ช.ภูรินัฐ เสมอพิทักษ์

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 316

ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร

ด.ช.พชร ล้ำเลิศธน

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 308

ด.ญ.ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

ด.ช.ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

สุโขทัย

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

CYSH

ด.ญ.วรรณรัตน์  ประหลาดเนตร

ด.ญ.ชนิกานต์  แบบประดับ

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม

tonplang

ด.ช.สุรศักดิ์    สุขกล่ำ

ด.ญ.ชนิฎาภรณ์  บุตรคำ

สุโขทัย

โรงเรียนเมืองเชลียง

JUST RIGHT

น.ส.ชนิตา  แสงโสด

น.ส.อรไพริน  เปลี่ยวญาติ

สุโขทัย

โรงเรียนเมืองเชลียง

flukmint

ด.ญ.จิราพัชร์ แบนปิง

น.ส.พรพิมล สืบพันธ์

สุโขทัย

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม

Wan Wan

น.ส.อุบลวรรณ บุญญา

น.ส.ยุวภา ทับจ๊อก

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

Insurgent

น.ส.ฤทธิมา โฉมผา

นายปริญญา ครองผา

เพชรบูรณ์

โรงเรียนเสรีศึกษา

The Republic of Osaka

นายกรรชัย เพ็งกระโจม

นายวงศธร เอี่ยมน้อย

ตาก

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

1724 (seventeen twenty four)

นายศุภกร แก้วปาคำ

น.ส.พัทธ์ธีรา วิชญาฐิติพัทธ์

ตาก

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

FORWORD

น.ส.สิรามล ปัญญาเมา

น.ส.ณัฐริกา สีสุก

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

SME#8

นายจามัย   คล่องดี

น.ส.วริษฐา  บุตรดี

ตาก

โรงเรียนตากพิทยาคม

AjMBff

นายธนญ  ชัยมงคล

น.ส.พรลภัส  จันทร์วิไลนคร

ตาก

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

P.W.4.5

นายปณิธาน จันตรี

นายจิรัฎปรัชญ์ บุญปาล

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 422

นายภูมิพัฒน์ เปลี่ยนขำ

น.ส.ณัฐชยา เลื่อนลอย

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 403

นายหรรษกร นาถบุญโญกฤต

น.ส.อภิชญา ปึงวงศานุรักษ์

สุโขทัย

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

stayhigh

น.ส.จารุภัทร หมื่นรักษ์

น.ส.นภากาญจน์ ฟักบาง

สุโขทัย

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

Team Team

น.ส.ชาลิสา ดลจิตต์

น.ส.ณัฐนรี เงินนา

สุโขทัย

โรงเรียนเมืองเชลียง

Peace

น.ส.สุวรรณภา  เชาว์ดี

น.ส.กนกพร  เปียชู

สุโขทัย

โรงเรียนเมืองเชลียง

Gray

นายธีรพล  ทูลมาก

น.ส.มณีรัตน์  เก้ารัตน์

สุโขทัย

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

Real_pcy

นายวัชรพงษ์ วงศ์กรด

น.ส.ธนัญญา ดอกคำสัก