รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 1
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 1
Headline : ภาค 1
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 268
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์

S and M

ด.ช.นรภัทร ทุปิยะ

ด.ญ.พิมพกานต์ อมรโภคกุล

ปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์

To be number one

ด.ช.ศุภกร นราสภา

ด.ญ.สิริยากร บัวบาน

ปทุมธานี

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Team Sodapop

Sophia O’Sullivan

Chernkwan Buphachot

ปทุมธานี

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Puijung super online

Natthanicha Krongkriwate

Jirapa Mayataweepun

อยุธยา

โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย

Grape

ด.ช.รักธรรมนูญ ใจจาน

ด.ญ.ดวงกมล ศิริเวช

อยุธยา

โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย

กะทุ่มลาย 2

ด.ช.ภัทรพล ศิริเชิดฉันท์

ด.ช.ณัฐพงษ์ บำรุงถิ่น

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นนทบุรี

สตรีนนทบุรี

Zebra way

ด.ญ.เขมิกา พุทธาภิวัฒน์

ด.ญ.นันท์นภัคย์ อรพิมลธาดา

นนทบุรี

สตรีนนทบุรี

some girls

ด.ญ.สุดารัตน์ มาโยธา

ด.ญ.วราภรณ์ จงบูรณนันท์

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

MARIGOLD

ด.ญ.ชนมน พิมพา

ด.ญ.ศรินทรา สัตตรัตน์รโหฐาน

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Jasmine

ด.ญ.พรจิรา อภิวัฒนาวา

ด.ญ.วริศรินทร์ จันทร

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Tomatoes

ด.ญ.ธัญรดา แก้วนามไชย

ด.ญ.พิญาดา ศิริซุ้มสุวรรณ

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

PJ

ด.ช.ภานุวิชญ์ เชื่อมไธสง

ด.ช.จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์

ปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 2

ด.ญ.จิตานันท์  แก้วศรี

ด.ญ.นันทิตา กรรณิการ์

ปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 1

ด.ญ.ณชนก  เทพนม

ด.ญ.พรหมพร  พรมจิ๋ว

ปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

First Prize

ด.ญ.สุกัญญา จันทร์โฉม

ด.ช.โภไคย โสภณโภไคย

สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

PJ&P

ด.ช.เพียร์ซ ชาเวส

ด.ญ.สโรชา ทองยา

สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

P&P

ด.ญ.พจมาน ฤกษ์พิชญโยธิน

ด.ญ.ปุญชิดา ดีพลงาม

อยุธยา

โรงเรียนอุทัย

Secret night

ด.ช.รชต วัฒนจารุพงศ์

ด.ญ.อนุสรา เหล็กไหล

อยุธยา

โรงเรียนอุทัย

Joker

ด.ญ.พัชรี ตรีราวาส

ด.ญ.รัชนี มายูร

อยุธยา

โรงเรียนนครหลวง
"อุดมรัชต์วิทยา"

CHANTRISS

ด.ญ.ชรินรัตน์ ชูริบัตร

ด.ช.สรสิช สุขเกษม

อยุธยา

โรงเรียนนครหลวง
"อุดมรัชต์วิทยา"

charlie puth

ด.ญ.สาธิณี อู่ทอง

ด.ญ.สุภัชชา จำรัสพงษ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นนทบุรี

สตรีนนทบุรี

PM

น.ส.ชวิศา ศิลปอนันต์

น.ส.ชนัญชิดา อินทรศิลป์

นนทบุรี

สตรีนนทบุรี

PANORAMA

น.ส.ชนกภัท สกุลสรรเสริญ

น.ส.ชลธาร นาควัชระ

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Emsix

น.ส.อารียา ตั้งศิริชัย

น.ส.ณัฐพร ชัยชาญ

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

HP

น.ส.รวิสรา ท้วมคนชม

น.ส.จิรัชญา สุยะ

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

skr.6

ายพงศธร จารุดีรัตนา

น.ส.ภาวินี ชุ่มชาติ

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Conqueror

นายศิวภัฏ ชั่งดวงจิตต์

นายชำนิพล เตชะวรพงศ์

ปทุมธานี

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

Team B

น.ส.พิชญา  จำนงค์ชอบ

น.ส.สุกาญจน์   เมธยกุล

ปทุมธานี

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

Team A

น.ส.ชลชฏิล  ชอบชื่นชม

นายพชร  ศรีวิลัย

ปทุมธานี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

Team 3

นายนุกูล ไหลนานานุกุล

น.ส.ปรีติประภา ทัศนาทร

สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

S&K

น.ส.ศิวาพร รัตนไชย

นายณัฐวุฒิ เดชฤทธิ์

สระบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

T&A

น.ส.ฐาปนี วิลาดวง

น.ส.อานันตยา แซ่อึ้ง

อยุธยา

โรงเรียนอุทัย

Taksina

น.ส.ทักษิณา กลางสมทบ

น.ส.ขวัญตา เกิดทวี

อยุธยา

โรงเรียนอุทัย

ชัชพล

นายชัชพล ถันทอง

นายสพลดนัย สีดำ

อยุธยา

โรงเรียนนครหลวง
"อุดมรัชต์วิทยา"

the angel

นายนิติพัทธ์ ดีล้น

นายชาคริต คำนูญ

อยุธยา

โรงเรียนนครหลวง
"อุดมรัชต์วิทยา"

Want

น.ส.ธัญวรัตน์ พิมพ์โคกแฝก

น.ส.วรินทร ปั้นทอง