รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 2
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 2
Headline : ภาค 2
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 201
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

M&P

ด.ญ.พิมพ์มาดา แสงแก้ว

ด.ญ.ปิยะภัทร์ รัตนเลขา

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

Smart Guy

ด.ช.ธนกฤต นิลสุวรรณวงษ์

ด.ช.วรกานต์ ถ้วยทอง

ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส
(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

Deligent girl

ด.ญ.สุรัชฎา เที่ยงแท้

ด.ญ.ปิยพร โพธิ์โต

ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส
(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)

the winner

ด.ญ.พรพรรณ ขำกลํ่า

ด.ญ.ธิติยา นํ้าแก้ว

สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดพรหมสาคร

พรหมสาครที่ 1

ด.ช.ศตพรรษ บัวโรย

ด.ช.ธนิสร พงษ์จันทร์

สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดพรหมสาคร

พรหมสาครที่ 2

ด.ญ.นันท์สินี ศรีทองดี

ด.ช.อภิวัฒน์ ชูวงษ์

สิงห์บุรี

อนุบาลอินทร์บุรี

Power of The Winner

ด.ช.ภูวดล สังเวียนทอง

ด.ญ.กัญญาวีร์ จิ๋วนุช

สิงห์บุรี

อนุบาลอินทร์บุรี

The Power Girls

ด.ญ.กุลธิดา จันหลิน

ด.ญ.ภัทรวรรณ สหะนาม

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Waritsara Suansap

ด.ญ.วริศรา สวนทรัพย์

ด.ญ.ปนัดดา มีสกุล

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Patcharin Klunfug

ด.ญ.พัชรินทร์ กลั่นฟัก

ด.ญ.อัสมา รัศมีนา

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Nutnaree Sompak

น.ส.ณัฐนรี สมภาค

น.ส.อรอมล ทองมา

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Natrada Seanghinghoy

น.ส.ณัฐรดา แสงหิ่งห้อย

น.ส.ณิชากร ต่อตรงนิสาร