รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 3
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 3
Headline : ภาค 3
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 266
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 3

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

Team Easy

ด.ญ.พรรณภัทร สุขไสว

ด.ญ.จิราพัชร เหลืองศิริ

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนตลาดคลอง 16 (เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ)

Team Rose Satan

ด.ช.ธนาวรรณ สมาน

ด.ญ.พัชรี มูฮำหมัด

ปราจีนบุรี

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

Smile

ด.ญ.ศศิชา ศรีวันทา

ด.ช.ปวริศ พันธ์ธรรม

ปราจีนบุรี

โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

Friendly

ด.ญ.ณัฎฐณิชา ลาพงษ์

ด.ญ.ภัทณียา ศิลาภรพรรณ

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

POMS

ด.ญ.พิชญ์สินี อิ่มปีติวงศ์

ด.ญ.มนัสนันท์ ศุภโชคดำเกิง

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

PUTA

ด.ช.รชต เรืองรอง

ด.ช.ชิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์

สมุทรปราการ

โรงเรียนทรงวิทยา

Team H

ด.ช.จักรกฤษณ์ ชนะบุญ

ด.ช.ภูมิมนัส เพชรแสง

สมุทรปราการ

โรงเรียนทรงวิทยา

Team E

ด.ช.ทิวากร เตือนจิตร

ด.ช.ธรรณธร ผลเจริญ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครนายก

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Pen Pineapple

น.ส.มัสติรัญน์ คงชุ่ม

น.ส.เปมิกา บุญยะสิทธิ์

นครนายก

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Nameless

น.ส.จิราภา สังฆธรรม

น.ส.ชนัญชิดา บุรีวงษ์

ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีมโหสถ

SMART BOYS

ด.ช.วิชิตโชค มีเงิน

นายณัฐพล เรืองประสาท

ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีมโหสถ

STRONG TIGERS

ด.ญ.ชุติมา จุ้ยทิม

ด.ญ.นิชาภา เมฆสันต์

ปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

THE SUPER CLEVER GIRL

ด.ญ.ลลิตา ศุภมงคล

ด.ญ.ศุภธิดา แก้วเมฆ

ปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

Lucky MP

ด.ช.เมธาพร ปั้นเหน่งเพชร

ด.ญ.อัญชุลี ศรีสะเทือน

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

The Marksmen

ด.ช.กฤษณัฐ เกิดศิลป์

ด.ช.ยุทธพงษ์ สะสม

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

The Uniform

ด.ช.นิโคลัส เผ่าเหลืองทอง

ด.ญ.หยาฮุ้ย หลี่

สระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ

GGWP (Play Hard Go Pro)

ด.ช.อัครชัย อุ่นสำราญ

ด.ช.ศุภณัฐ อุ่นสำราญ

สระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ

Overdose

ด.ญ.ศิรภัสสร ปราชญ์บัณฑิต

ด.ญ.ขวัญจิรา ตุรัมย์

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

Sun rise

ด.ญ.ปลายฝน  สุขชู

ด.ญ.บุษยมาส  หาญประสพ

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

New wave

ด.ญ.จิราพัชร สวัสดี

ด.ญ.วรัญญา สัมพันธ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครนายก

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Tomato

นายจตุภูมิพจน์ แพงมา

น.ส.ณัฐฐินันท์ เรืองเดช

นครนายก

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

Sven

น.ส.ชลลดา จินุกูล

น.ส.ณัฐธิชา กมลสิงห์

ปราจีนบุรี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

PonMo

นายอัศวิน มานะบัง

น.ส.นันท์นภัส ภูมีทอง

ปราจีนบุรี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

INDA

น.ส.พุทธาพร สังข์เครือ

น.ส.ศิรดา พงศ์อรพินท์

ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีมโหสถ

SO INTELLIGENT

น.ส.ชุติมา วีระกุล

นายพชร พันธ์ทา

ปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

FightWorld

นายพรหมบุศย์ เชิดชู

นายจิตติ แสงส่ง

ปราจีนบุรี

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

Bello

น.ส.ปภาดา เลิศศักดิ์วิมาน

นายภูมิรพี ศรีนิล

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

BM

น.ส.มารี เคดารี

น.ส.ปูริดา โชติโก

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

Catfish

น.ส.รติรัตน์ พูลเพิ่ม

น.ส.ณิชารีย์ หาญพีรเกรียงไกร

สระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ

M and M

นายสุทธิชาติ ล่ามกระโทก

น.ส.จิดาภา เอมี่ วอลเลซ

สระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ

Team Magnetite

น.ส.อัญธิกา สร้อยทอง

น.ส.ยลลดา ดอกกระโทก

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

Wonderful  Girls

น.ส.สันธิลา    ทองจันทร์

น.ส.ปาริฉัตร    ศูนย์ดำ

สระแก้ว

โรงเรียนทัพราชวิทยา

T. A.

นายวงศธร     พืชทองหลาง

นายจตุรภัทร   คำมะลา