รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 4
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 4
Headline : ภาค 4
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 291
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 4

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Team Rose

ด.ญ.พรทิพย์ จันทะมาศ

ด.ช.ธนกฤต ยืนยง

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Team Angel

ด.ญ.รัตนาวรรณ วัชรทวีทรัพย์

ด.ญ.ปาณิตศรา อมรศรีรัตนชัย

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

PPAP

ด.ญ.ชัญญา โห้ถนอม

ด.ญ.นภธิดา โภควุฒิธำรง

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Super girl

ด.ญ.ณัฎฐิกา สิริวัฒนชัยกุล

ด.ญ.วณิชยา สีโอ

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

Just a genius

ด.ญ.ปวิชญา วัฒนไพบูลย์

ด.ช.กานต์ สิทธิกัน

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

Over watch

ด.ช.ธนยศ องค์พิสุทธิ์

ด.ญ.พิมพ์พัชชา เรทนู

ราชบุรี

โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา

Team Spanish Cherry

ด.ญ.พัชรพร เครือสินธุ

ด.ญ.ไปรยา บุหงาแดง

ราชบุรี

โรงเรียนนารีวิทยา

Team Gamer_Thailand

ด.ช.ชยทัต มังกรพันธ์

ด.ช.เสฎฐพงศ์ อภิรักษธนานนท์

ราชบุรี

โรงเรียนนารีวิทยา

Team English Queen

ด.ญ.ปวริศา สุทธิจิต

ด.ญ.พรรณวสา  ศรีสังวรณ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Batman

ด.ช.กรรณชัย แย้มชื่น

ด.ช.ภิญโญ วงศ์ประเสริฐ

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Team Lilly

ด.ญ.กมลวรรณ สีสัย

ด.ญ.สวรรยา นิลบัว

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

Ratchada 1

ด.ญ.นฤภัทร เจียมประเสริฐ

ด.ญ.สุธางค์รัตน์ ผันสืบ

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

Ratchada 4

ด.ญ.สุนทรีลักษณ์ สุวรรณ์

ด.ญ.จิราพรรณ ยอดสิงห์

นครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

NOKNOK

ด.ญ.ธีร์วรา อารีรอม

ด.ญ.สิริกันยา ธุวะชาวสวน

นครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

New Direction

ด.ญ.ชนิค์ญา เติมทรัพย์รติ

ด.ญ.วิธิตา จิรนาถดิลก

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Friendship is magic

ด.ญ.ปาริฉัตร ควรเมตตา

ด.ญ.สุรีรัตน์ พรศิริรัตน์

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Hot In

ด.ญ.ชญาดา กิจบำรุง

ด.ญ.ศิริพักตร์ แก้วเรือง

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

P&P

ด.ช.ภูมิรพี ถิ่นโพธิ์วงษ์

ด.ช.ศิวกร ธาตุทวี

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

Illuminati

ด.ช.จิรันตน์ กิตติพงศธรชัย

ด.ช.จิรพันธุ์ จิรโชติเกศกุล

ราชบุรี

โรงเรียนนารีวิทยา

Team Loser

ด.ญ.รณิดา   จิรรุ่งะราเดช

ด.ญ.ณัฎฐ์นรี   นาคสมบัติ

ราชบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

Luciano of Cantus

ด.ญ.ภาภิมล จิตรกสิกร

ด.ญ.ปิยนุช มุกดาสาคร

ราชบุรี

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

SN

ด.ช.คัดสรร วงศ์สุรินทร์

ด.ญ.สุธิชา บุตรรัตน์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Team Zinnia

นายธงชัย หาดี

น.ส.สุวดี สุขศรี

กาญจนบุรี

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

Team Mexican Daisy

นายอรรถพล สุธรรมา

น.ส.ฐิตารีย์ อริยะตัจฉุโก

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

Ratchada 9

น.ส.ทิพย์สุดา เหมือนตก

น.ส.วรรณฤดี สุพงษ์

กาญจนบุรี

โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

Ratchada 7

นายฉัตรชัย สืบกลัน

นายเพชร เชื้อพันธ์

นครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

oneone

น.ส.ชญานิษฐ์  เอี่ยมเวียง

น.ส.ชาชา  กล้าหาญ

นครปฐม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The gorgeous girls

น.ส.ภูตะวัน แซ่ลี้

น.ส.พิมพ์กมล ศันติวิชยะ

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Power Puffgirl

น.ส.ศุภิสรา พยัตตระกูล

น.ส.พรทิพา ขำมาลัย

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

O2

น.ส.การะเกด แซ่ห่าน

น.ส.ประภัสสร แสงประเสริฐ

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

2 ducks

น.ส.ปิยะนันท์ เมฆรุ่งโรจน์

นายวรภาส ผลพนม

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

Whatever

น.ส.ทานตะวัน สุขนันทศักดิ์

น.ส.รัญชนา วงศาโรจน์

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

The Mars

นายปฏิการณ์ ทองบัว

นายภควัต เหมือนจันทร์เชย

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

Little Tiger

น.ส.วราภรณ์ ติรคุณบูรณะ

น.ส.พิจิตรา สายเกื้อกูล

ราชบุรี

โรงเรียนนารีวิทยา

Team VM

น.ส.อติญา   มีสีผ่อง

น.ส.นวตวัญ  พินดง