รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 5
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 5
Headline : ภาค 5
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 305
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 5

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบุรี

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

Fat Boys with Intelligent

ด.ช.ภูริพัฒน์ นิลเรือง

ด.ช.วรพณ สาทะ

เพชรบุรี

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

Lionel Ronaldo

ด.ช.ปัญญาคม มาดีประเสริฐ

ด.ช.พงษ์ศักดิ์ ทับแก้ว

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

HV.6

ด.ญ.กัญญานัฎ ภมรสูต

ด.ญ.สุภรัตน์ ศุภการ

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

HV.3

ด.ญ.เอมมิลี ซิลเวีย นฤภร เจมส์

ด.ญ.ญาณธิชา ถนอมธนสาร

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนรักษ์วิทยา

BC Team

ด.ญ.ชนิกาวดี สิบทัศ

ด.ช.ปัณณวัฒน์ ช่ายแก้ว

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนรักษ์วิทยา

AP Team

ด.ญ.กมลรส ธีรานนท์

ด.ญ.เอมหทัย ธรรมประจำจิต

สมุทรสาคร

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ABSK1

ด.ญ.บัณฑิตา บัณฑิตนุกูล

ด.ญ.ญาณิศา ตันติศิริเจิรญ

สมุทรสาคร

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ABSK9

ด.ญ.วันใส อนันต์สุคนธ์

ด.ญ.นัฐนันท์ เอาทารย์สกุล

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

we are care 1

ด.ญ.อาร์ลีซอล เกรสเท็นเบอร์เกอร์

ด.ญ.พัชรนันท์ แก้วสองสี

เพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

we are care 2

ด.ญ.สุพิชญา นิ่มประดิษฐ์

ด.ญ.อมลรดา ทองโปร่ง

เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Banana

ด.ญ.ญาตาวี ฤทธิเพชรอัมพร

ด.ญ.กนกรดา แซ่ลิ้ม

เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Half time a lucky dream

ด.ช.ณฐโชค เอกธีรธรรม

ด.ช.วัชรธร หมู่ทองคำ

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

SL.3

ด.ญ.โกลัญญา โล่ประดิษฐ์

ด.ญ.กชพร ธีระเดชานนท์

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

SL.5

ด.ญ.โลซันน่า โซเฟีย ซานโจโจ้

ด.ญ.ดอลรีน เดอ โรเก

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนรักษ์วิทยา

Team Beauty Forever

Pongpipat Srimuang

Sinanat Suksri

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนรักษ์วิทยา

Team Passion Flower

Phatthanan Kumwan

Tiraphat Buarueng

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

STD

ด.ช.ปราชญ์ ชัยวัฒน์

ด.ช.สุกฤษฎิ์ ตันฮวด

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

STA

ด.ญ.พิมพ์ชนก สุพัฒนสิริสหกุล

ด.ญ.ประภาภรณ์ แสงพิทักษ์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

Aroon girl

น.ส.พรนภา วิโรจน์ประสิทธิ์

น.ส.เรวดี โคสินธิ์

เพชรบุรี

โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

มะขามหวาน

น.ส.ไสภิดา ดีขั้ว

ายภานุพงษ์ ตั้นไทย

เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

TEAM.MAYONGCHID

น.ส.นฤมล ประกายแสงส่อง

น.ส.อาภาภรณ์ อาจแสน

เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Teammakok

น.ส.ญาณิกา พลายเพ็ชร

น.ส.พิมพ์อร พลบุตร

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ST1

น.ส.ฐิติชญา กาญจนา

น.ส.กัญญาณัฐ ศรีนาม

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ST17

น.ส.ชัญญาภัค  อุดมศิริ

น.ส.มนัสนันทร์  มีพืชน์