รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 6
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 6
Headline : ภาค 6
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 256
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 6

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนตันติวัตร

ตันติวัตร 6

ด.ช.ศศินทร์ จันทร์ทิพย์

ด.ญ.วิชชุลดา ยิ่งดัง

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนตันติวัตร

ตันติวัตร 10

ด.ช.ปรีดิ์ณัฐ พวงศรีพงศ์

ด.ช.พุฒิพัฒน์ นรรทนิพัชรกุล

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนดรุณศึกษา

wonderland

ด.ญ.ภัทรมน ศิริญาติ

ด.ญ.จารุลักษณ์ ชอบทำกิจ

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนดรุณศึกษา

the clever Star

ด.ญ.พัทธวรรณ สุขอินทร์

ด.ญ.หทัยภัทร ธิปกกุลนันท์

พัทลุง

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

Wonderful

ด.ช.อินทัช เรืองศรี

ด.ช.กิตติธัช รอดแก้ว

พัทลุง

โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

The winner

ด.ญ.อังคณางค์ คงชิต

ด.ญ.ปิยะลักษณ์ หลักไชย

พัทลุง

โรงเรียนเรวดีพัทลุง

Hero

ด.ช.ธีธัช วัฒนยัง

ด.ญ.ศุภดา ศิริมูสิกะ

พัทลุง

โรงเรียนเรวดีพัทลุง

Smartboy

ด.ช.ณฐดล ขวัญมิ่ง

ด.ช.ศิริวิศร์ ดงหนูเกต

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ป.6/11 K

ด.ญ.พิมพ์ภัทร์ บัวสุวรรณ

ด.ญ.กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ป.5/11 G

ด.ญ.ณฐศศิร์ พันธุ์พงศ์ศิริ

ด.ญ.เปมิกา อดิเทพสถิต

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนจอย

Joy007

ด.ช.รัชพล เกษตรสุนทร

ด.ญ.นิชา แกล้วกล้า

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนจอย

Joy001

ด.ญ.รชตมน แก้วอำไพ

ด.ญ.ชีวาทิพย์ วีระวานิช

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบ้านคลองสระ

Firstteam

ด.ญ.ยวิษฐา ครุยทอง

ด.ญ.บุศรัตน์ พรหมอินทร์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

BM14

น.ส.ปภาวี  เรืองวัฒนกุล

น.ส.ปนุส  ก้องเกียรติงาม

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

BM15

น.ส.กันตา  ตระกูลเมฆี

น.ส.ธนันท์วรรณ์  รุ่งนิรันดรกุล

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนดรุณศึกษา

Smart Boy

ด.ช.ชัชภิสิฐ วรรณสุข

ด.ช.เกียรติภูมิ สุวรรณจินดา

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปากพนัง

Bright Brains

ด.ญ.บุษยรัตน์ บุณยะภักดิ์

น.ส.วริศรา ช่อเชิดชูวงศ์

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปากพนัง

Strong

น.ส.ญาศมินทร์ เบนตี้อับดุลมาเล็ค

ด.ญ.สุนิสา จอมแก้ว

พัทลุง

โรงเรียนปัญญาวุธ

panyawut 2

ด.ช.กิตติศักดิ์ พูนปาน

ด.ญ.นุชรินทร์ อินทร์สุวรรณ

พัทลุง

โรงเรียนปัญญาวุธ

panyawut 1

ด.ช.ประกาศิต บัวศรี

ด.ช.ภูชิต เรืองแดง

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

M2/1A

ด.ญ.วณิดา สุวรรณเกิด

ด.ญ.จณิสตา สุวรรณรักษา

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

M2/1B

จิราพัชร ลิ้มสกุล

จุฑามาศ ประโสตัง

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบ้านคลองสระ

Omnate

ด.ญ.อรุณรัตน์ ราชจินดา

ด.ญ.ฟ้าธิดา รัตนพล

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนบ้านคลองสระ

Pat Ann

น.ส.กัญญรัตน์ เกิดอุดม

น.ส.ศิริวรรณ คิดดี

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Benjama 3

น.ส.ณัฐมล  กอเจริญรัตน์

น.ส.ภีมสินี  พวงมาลา

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Benjama 1

นายครองพิภพ  วิรัตินันท์

น.ส.กัญญะวีร์  มะณี

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปากพนัง

The Brothers

นายเจริญ สุวรรณรัตน์

นายโชคชัย สุวรรณรัตน์

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนปากพนัง

Buddy

นายวุฒิชัย เพิ่งรัตน์

นายยุทธนา นุ้ยบุญแก้ว

พัทลุง

โรงเรียนปัญญาวุธ

panyawut 9

น.ส.ญานิศา เทพเสนา

น.ส.กรรติมา คำเกลี้ยง

พัทลุง

โรงเรียนปัญญาวุธ

panyawut 8

นายธีระภัทร ทองหนูเอียด

น.ส.ทิวาพร วุ่นชุม

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

M6/3O

น.ส.ไพลิน ศักดิ์เกษมกฤต

น.ส.พรนภัส อากาศโชติ

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

M5/1B

น.ส.ชนิตา จัตุมิตร

น.ส. ธัญชนิต มีเอียด