ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Home  »   »  ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Headline : รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Date : 10   มกราคม   2560
View : 120
By Mr.D
  

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา

และ

รายชื่อผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย


รายชื่อผู้ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวแทนของภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.. 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้ แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้นประถมศึกษา

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

The Awesome!

..ธนสาร วิสุทธิปราชญ์

..เจษฎาภรณ์ แซ่ย่อง

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

MOKEANDRAPHAEL

..อริยะ ประทุมแฝง

..ราฟาเอล ไววู

โรงเรียนวัดภาษี

Watphasee 1

..อมรเทพ พุฒสิริ

..เลียม แดนเซล ลิมโบ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

Double Best

..ปิยะเดช บัวขำ

..โสภณ ธนศรีสถิตย์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Team Sodapop

Sophia O’Sullivan

Chernkwan Buphachot

ปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์

S and M

..นรภัทร ทุปิยะ

..พิมพกานต์ อมรโภคกุล

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

M&P

..พิมพ์มาดา แสงแก้ว

..ปิยะภัทร์ รัตนเลขา

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

Smart Guy

..ธนกฤต นิลสุวรรณวงษ์

..วรกานต์ ถ้วยทอง

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU8

..ประกายกานต์ สระอิส

..ชินพัฒน์ จิรวิกรานต์

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU19

..อดี๋ป หีมสุหรี

..นิอิคลาส ต่วนนุ

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Anyway

..รัชชประภา อภิสิทธิ์พงศ์

..ชุติมน พานกระดึง

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Victoria

..ธนพร สหายา

..อรนลิน สักรอ

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

พิกุลแก้ว 3

..ปุณยาภัทร ชาวไธสง

..ญากานดา เพ่งพินิจ

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

.5/1 น้องรัก

..สมคิด มะละกา

..ปิยะศักดิ์ คล่องดี

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

small mini

..ปาริฉัตร ทานะเวช

..ชลธิชา จันดารักษ์

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Nattawut

..ณัฐวุฒิ เนื้อแก่น

..ณัฐวุฒิ ตรีภักดิ์

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

PRC#24

..ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

..สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

เชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Blue Whale

กนกกร ไข่ลือนาม

อิซาเบล โนรา แวลลีย์

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team Amazing Methang

..ณฐนนท์ จัตุรภัทร์

..พิมพิศา สวนนันท์

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team WIN WIN Methang

..กฤษฎาพร ดวงใน

..พิมพ์อร บุญทอง

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ( ไทยธัญญานุกูล )

ANS4

..ดาวมณี แซ่ฟ่าน

..เบญจวรรณ เทวะ

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

Krajang2

..พิญาภา มีอาหาร

..นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha 1

..ภูมิภัทร กลิ่นชื่น

..ชลดา โครตตาแสง

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha Boom

..พีรวิชญ์ สาละวัน

..อภิเดช เทศวิกุล


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ARMANDO

..พรอดิศร์ จั่นบำรุง

..ปวริศ อัศวกิจธนานนท์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 2

..ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี

..วรากร ตามรสุวรรณ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

นายวริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา

..อาทิตย์ชยางกูร กันภัย

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

PJ

..ภานุวิชญ์ เชื่อมไธสง

..จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์

ปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 1

..ณชนก เทพนม

..พรหมพร พรมจิ๋ว

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Waritsara Suansap

..วริศรา สวนทรัพย์

..ปนัดดา มีสกุล

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Patcharin Klunfug

..พัชรินทร์ กลั่นฟัก

..อัสมา รัศมีนา

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team we are one

..ประมินทร์ กระจ่างลิขิต

..อคิราภ์ เหมทานนท์

ยะลา

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

O-MAY-GA

..สุพรรษา นาโวงค์

..ปฏิญญา จงสุภางค์พันธุ์

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

TK Team 23

..ณัฏฐธิดา ธรรมนาวรรณ

..ปทิตตา เจริญวงษ์

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

barbiesocute

..อัณณ์ สกุลสันติพร

..รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Milky Way

จิตตานันทิ์ ถิระโพธิพงศ์

ธนัฐพิม เทพวงษ์

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

2P

..ปรัชญา ประจิมทิศ

..พิชามญชุ์ วงหาญ

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

.1/3 หล่อสวย

.. กฤษณพงศ์ โพติยะ

..สุขพรรษา มณีรัตน์

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

.3/2 สองสตรี 1

.. ชไมพร ไตรมีแสง

..พรธีรา กุลยะ

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

Lemon Team

..กมลชนก หงษ์พิพิธ

..อินทิพร จันทร

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Alain X

..อนุธิดา ศรีจันทร์

..เสาวลักษณ์ แสงสุข

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

BG11

..ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

..ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

xXxENGPROxXx

..รวิภาส ทิพย์รัตน์

..ชโยทัย ชัยมงคล

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

CABI

นายคริสเตียน ไบเยอร์

..อัจฉราพรร อินถาโท

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 11

..ชญาดา จักร์เงิน

..ณัฎฐมน ใจคำ

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 316

..พีรณัฐ แก้ววิเชียร

..พชร ล้ำเลิศธน

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 308

..ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

..ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Once

..พรสิบประการ เกตุแป้น

..ดวงกมล ใสส่อง

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM BLACKMAGIC

..สุกรานต์ดา เย็นฉ่ำ

..จารุวรรณ มองล่า


ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปิยะชาติ

นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร

..วิมลสิริ คเชนทร

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

..บุษกร โคสกฤษณ์

..ศิรดา ปาลวัฒน์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Conqueror

นายศิวภัฏ ชั่งดวงจิตต์

นายชำนิพล เตชะวรพงศ์

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Emsix

..อารียา ตั้งศิริชัย

..ณัฐพร ชัยชาญ

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Nutnaree Sompak

..ณัฐนรี สมภาค

..อรอมล ทองมา

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Natrada Seanghinghoy

..ณัฐรดา แสงหิ่งห้อย

..ณิชากร ต่อตรงนิสาร

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team MT Team

นายกัมปนาท จันทวงศ์

นายเขมณัฐ แพทย์สกุล

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team Hamster

นายอัฟฟาน เปาะซา

..ยุวกุล มะสง

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

Teamztanding

นายธัญธร เอี่ยมศิริถาวร

นายสิทธิเดช มั่นทอง

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

tizk

..ปุณณธิดา บุญรอดรักษ์

..ภักดิ์จิรา จันทนาตาล

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Junbob

ศิวนาถ เย็นอารมย์

ธัชพรรณ จิตตะยโศธร

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Chubby

ธัญชนก ชารีโคตร

กิ่งแก้ว ศรีน้อยขาว

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิชชาภรณ์

..นิชชาภรณ์ ยืนยง

..ณัฐสุดา ขันแข็ง

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิธิ

นายนิธิ สีสุข

..นัฐชนก วงศ์ละคร

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

Worakhunuppathum6

..ระพีพรรณ เมืองโคตร

..สุกัญญา แก้วจันทร์

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

worakhuuppathum 1

นายทศพร ดิษฐประสพ

นายสิทธิพงษ์ พรมศิริ

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat A

นายธัญพิสิษฐ์ แก้วปราณี

นายชยณัฐ วิศวกลกาล

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat C

..กัญญาณัฐ ตระกูลรัมย์

นายอัศวิน นาวารี

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWK2

..นภสร ช่วยชูวงศ์

นายชานน อุปรา

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWKA

นายธนบูรณ์ บุญเจริญ

นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 403

นายหรรษกร นาถบุญโญกฤต

..อภิชญา ปึงวงศานุรักษ์

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 422

นายภูมิพัฒน์ เปลี่ยนขำ

..ณัฐชยา เลื่อนลอย

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Dream High

นายภูมินทร์ สายคำตา

นายเจษฎากร นาคมา

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM ANGEL

..วรรณา แก้วปาน

..กนกวรรณ ยศประสงค์