ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Home  »   »  ผลการแข่งขัน TEOC รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา และ รายชื่อทีมผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Headline : รายชื่อทีมผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Date : 14   กุมภาพันธ์   2560
View : 136
By Mr.D
  

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา

และ

รายชื่อผู้แข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

 

รายชื่อผู้ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นตัวแทนของภาคการศึกษานั้นๆ เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีรายชื่อตามตารางด้านล่างนี้ แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

The Awesome!

ด.ช.ธนสาร วิสุทธิปราชญ์

ด.ช.เจษฎาภรณ์ แซ่ย่อง

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

MOKEANDRAPHAEL

ด.ช.อริยะ ประทุมแฝง

ด.ช.ราฟาเอล ไววู

โรงเรียนวัดภาษี

Watphasee 1

ด.ช.อมรเทพ พุฒสิริ

ด.ช.เลียม แดนเซล ลิมโบ

โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

Double Best

ด.ช.ปิยะเดช บัวขำ

ด.ช.โสภณ ธนศรีสถิตย์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

Team Sodapop

Sophia O’Sullivan

Chernkwan Buphachot

ปทุมธานี

โรงเรียนวิภารัตน์

S and M

ด.ช.นรภัทร ทุปิยะ

ด.ญ.พิมพกานต์ อมรโภคกุล

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

M&P

ด.ญ.พิมพ์มาดา แสงแก้ว

ด.ญ.ปิยะภัทร์ รัตนเลขา

ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

Smart Guy

ด.ช.ธนกฤต นิลสุวรรณวงษ์

ด.ช.วรกานต์ ถ้วยทอง

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สมุทรปราการ

โรงเรียนทรงวิทยา

Team E

ด.ช.ทิวากร เตือนจิตร

ด.ช.ธรรณธร ผลเจริญ

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

PUTA

ด.ช.รชต เรืองรอน

ด.ช.ธิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ราชบุรี

โรงเรียนนารีวิทยา

Team Gamer_Thailand

ด.ช.ชยทัต มังกรพันธ์

ด.ช.เสฎฐพงศ์ อภิรักษธนานนท์

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

PPAP

ด.ญ.ชัญญา โห้ถนอม

ด.ญ.นภธิดา โภควุฒิธำรง

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

HV.6

ด.ญ.กัญญานัฎ ภมรสูต

ด.ญ.สุภรัตน์ ศุภการ

สมุทรสาคร

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

ABSK1

ด.ญ.บัณฑิตา บัณฑิตนุกูล

ด.ญ.ญาณิศา ตันติศิริเจิรญ

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนจอย

Joy001

ด.ญ.รชตมน แก้วอำไพ

ด.ญ.ชีวาทิพย์ วีระวานิช

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนตันติวัตร

ตันติวัตร 6

ด.ช.ศศินทร์ จันทร์ทิพย์

ด.ญ.วิชชุลดา ยิ่งดัง

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Wannabe

ด.ญ.กวิสรา จำปาดะ

ด.ญ.โรสนี คอดการ์

ภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

Beavs

ด.ช.อานุภาพ จัสติน จันทร์หอม

ด.ช.นุติ พรหมศิวะพัลลภ

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU8

ด.ญ.ประกายกานต์ สระอิส

ด.ช.ชินพัฒน์ จิรวิกรานต์

ปัตตานี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

PSU19

ด.ช.อดี๋ป หีมสุหรี

ด.ช.นิอิคลาส ต่วนนุ

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

-

ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน

-

-

-

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Anyway

ด.ญ.รัชชประภา อภิสิทธิ์พงศ์

ด.ญ.ชุติมน พานกระดึง

เลย

โรงเรียนอนุบาลเลย

Victoria

ด.ญ.ธนพร สหายา

ด.ญ.อรนลิน สักรอ

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว

พิกุลแก้ว 3

ด.ญ.ปุณยาภัทร ชาวไธสง

ด.ญ.ญากานดา เพ่งพินิจ

นครพนม

โรงเรียนบ้านโพนจาน

ป.5/1 น้องรัก

ด.ช.สมคิด มะละกา

ด.ช.ปิยะศักดิ์ คล่องดี

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

EPAKK3

ด.ช.ธนณัฎฐ์ วัฒนชัยยงศ์

ด.ช.หาญชัย ชัยประเสริฐ

ขอนแก่น

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

EPAKK5

ด.ช.ธีรภัทร ตรงเมธีรัตน์

ด.ช.เกียรติสุรนันท์ ศรีพลไกร

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

small mini

ด.ญ.ปาริฉัตร ทานะเวช

ด.ญ.ชลธิชา จันดารักษ์

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Nattawut

ด.ช.ณัฐวุฒิ เนื้อแก่น

ด.ช.ณัฐวุฒิ ตรีภักดิ์

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

Epic  Snow  Firefly

ด.ช.ณัทโชค อินทรกำแหง

ด.ช.ปุณยวีร์ บำรุงเกาะ

นครราชสีมา

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

English League

ด.ช.พัทธนันท์ ปราณีรัชต์เลิศ

ด.ญ.นราพร อรุณเจริญฉาย

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

PRC#24

ด.ช.ฐนกร เอื้อนยิ่งศักดิ์

ด.ช.สิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์

เชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

Blue Whale

กนกกร ไข่ลือนาม

อิซาเบล โนรา แวลลีย์

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team Amazing Methang

ด.ช.ณฐนนท์   จัตุรภัทร์

ด.ญ.พิมพิศา   สวนนันท์

แพร่

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

Team WIN WIN Methang

ด.ญ.กฤษฎาพร  ดวงใน

ด.ญ.พิมพ์อร  บุญทอง

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุโขทัย

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

ANS4

ด.ญ.ดาวมณี แซ่ฟ่าน

ด.ญ.เบญจวรรณ เทวะ

สุโขทัย

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)

Krajang2

ด.ญ.พิชญาภา มีอาหาร

ด.ญ.นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha 1

ด.ช.ภูมิภัทร กลิ่นชื่น

ด.ญ.ชลดา โครตตาแสง

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha Boom

ด.ช.พีรวิชญ์ สาละวัน

ด.ช.อภิเดช เทศวิกุล

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ARMANDO

ด.ช.พรอดิศร์ จั่นบำรุง

ด.ช.ปวริศ อัศวกิจธนานนท์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 2

ด.ช.ณัฐกฤษณ์ เบ้าสาลี

ด.ช.วรากร ตามรสุวรรณ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

นายวริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา

ด.ช.อาทิตย์ชยางกูร กันภัย

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

PJ

ด.ช.ภานุวิชญ์ เชื่อมไธสง

ด.ช.จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์

ปทุมธานี

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ม.ต้น ทีมที่ 1

ด.ญ.ณชนก  เทพนม

ด.ญ.พรหมพร  พรมจิ๋ว

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Waritsara Suansap

ด.ญ.วริศรา สวนทรัพย์

ด.ญ.ปนัดดา มีสกุล

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Patcharin Klunfug

ด.ญ.พัชรินทร์ กลั่นฟัก

ด.ญ.อัสมา รัศมีนา

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

The Marksmen

ด.ช.กฤษณัฐ เกิดศิลป์

ด.ช.สุทธิพงษ์ สะสม

สมุทรปราการ

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

The Uniform

ด.ช.นิโคลัส เผ่าเหลืองทอง

ด.ญ.หยาฮุ้ย หลี่

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

P&P

ด.ช.วชิรเชษฐ์ โพธิ์วงษ์เตชากร

ด.ช.ศิวกร ธาตุทวี

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

Illuminati

ด.ช.จิรันตน์ กิตติพงศธรชัย

ด.ช.จิรพันธุ์ จิรโชติเกศกุล

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

STD

ด.ช.ปราชญ์ ชัยวัฒน์

ด.ช.สุกฤษฎิ์ ตันฮวด

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

SL.5

ด.ญ.โลซันน่า โซเฟีย ซานโจโจ้

ด.ญ.ดอลรีน เดอ โรเก

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

BM14

น.ส.ปภาวี  เรืองวัฒนกุล

น.ส.ปนุส  ก้องเกียรติงาม

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

BM15

น.ส.กันตา  ตระกูลเมฆี

น.ส.ธนันท์วรรณ์  รุ่งนิรันดรกุล

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

BN

ด.ช.ธนกฤต อินทรางกูร

ด.ญ.กรวรัญ ติรนันท์มงคล

ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

BM

ด.ญ.เกษรทิพย์ มานะจิระ

ด.ญ.สุพิชชา เสาวณาภิบาล

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team we are one

ด.ช.ประมินทร์ กระจ่างลิขิต

ด.ญ.อคิราภ์ เหมทานนท์

ยะลา

โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"

O-MAY-GA

ด.ญ.สุพรรษา  นาโควงค์

ด.ช.ปฏิญญา  จงสุภางค์พันธุ์

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

TK Team 23

น.ส.ณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ

น.ส.ปทิตตา  เจริญวงษ์

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

barbiesocute

ด.ญ.อัณณ์ สกุลสันติพร

ด.ญ.รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Milky Way

จิตตานันทิ์ ถิระโพธิพงศ์

ธณัฐพิม เทพวงษ์

หนองคาย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

2P

ด.ช.ปรัชญา  ประจิมทิศ

ด.ญ.พิชามญชุ์  วงหาญ

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครพนม

บ้านโพนจาน

ม.1/3 หล่อสวย

ด.ช. กฤษณพงศ์ โพติยะ

ด.ญ.สุขพรรษา มณีรัตน์

นครพนม

บ้านโพนจาน

ม.3/2 สองสตรี 1

น.ส. ชไมพร ไตรมีแสง

น.ส.พรธีรา กุลยะ

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนคำแคนวิทยาคม

Giant

ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สีไสไพ

ด.ญ.ปรีดาวรรณ นิยมไทย

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

MC Power I

ด.ช.กิตติพัฒน์ ลี้สมบัติวัฒนะ

ด.ช.พัชรพงษ์ คงถาวร

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ศรีสะเกษ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษ

Lemon Team

ด.ญ.กมลชนก หงษ์พิพิธ

ด.ญ.อินทิพร จันทร

ยโสธร

โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า

Alain X

น.ส.อนุธิดา ศรีจันทร์

น.ส.เสาวลักษณ์ แสงสุข

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

Leonard

ด.ช.ภัทรดนัย วิทยาอุดมพันธุ์

ด.ช.เทด กาซาบูแวนา

นครราชสีมา

โรงเรียนเทศบาล3 ยมราชสามัคคี

Friendship

ด.ช.อาราย กาซาบูแวนา

ด.ญ.ศุภัสศรณ์ ภควัฒน์โภคิน

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

BG11

ด.ญ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์

ด.ช.ภัทรนันท์ วรวงษ์วิวัฒน์

เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

xXxENGPROxXx

ด.ช.รวิภาส ทิพย์รัตน์

ด.ญ.ชโยทัย ชัยมงคล

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

CABI

นายคริสเตียน ไบเยอร์

น.ส.อัจฉราพร อินถาโท

พะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

DeSUP Team 11

ด.ญ.ชญาดา จักร์เงิน

ด.ญ.ณัฎฐมน ใจคำ

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 316

ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร

ด.ช.พชร ล้ำเลิศธน

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 308

ด.ญ.ฉัฎรดา พรหมพยัคฆ์

ด.ช.ศรัณวิชญ์ จันทรมิล

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Once

ด.ญ.พรสิบประการ เกตุแป้น

ด.ญ.ดวงกมล ใสส่อง

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM BLACKMAGIC

ด.ญ.สุกรานต์ดา เย็นฉ่ำ

น.ส.จารุวรรณ มองล่า

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาคการศึกษากรุงเทพมหานคร

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปิยะชาติ

นายปิยะชาติ ธนาวุฒิวร

น.ส.วิมลสิริ คเชนทร

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

MAKUT 1

น.ส.บุษกร โคสกฤษณ์

น.ส.ศิรดา ปาลวัฒน์

ภาคการศึกษาที่ 1

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปทุมธานี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Conqueror

นายศิวภัฏ ชั่งดวงจิตต์

นายชำนิพล เตชะวรพงศ์

นนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี

Emsix

น.ส.อารียา ตั้งศิริชัย

น.ส.ณัฐพร ชัยชาญ

ภาคการศึกษาที่ 2

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Nutnaree Sompak

น.ส.ณัฐนรี สมภาค

น.ส.อรอมล ทองมา

อ่างทอง

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

Natrada Seanghinghoy

น.ส.ณัฐรดา แสงหิ่งห้อย

น.ส.ณิชากร ต่อตรงนิสาร

ภาคการศึกษาที่ 3

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ปราจีนบุรี

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

INDA

น.ส.พุทธาพร สังข์เครือ

น.ส.ศิรดา พงศ์อรพินท์

สระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ

M and M

นายสุทธิชาติ ล่ามกระโทก

น.ส.จิดาภา เอมี่ วอลเลซ

ภาคการศึกษาที่ 4

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

นครปฐม

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

O2

น.ส.การะเกด แซ่ห่าน

น.ส.อาภาภัทร นิธิกุลตานนท์

ราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

2 ducks

น.ส.ปิยะนันท์ เมฆรุ่งโรจน์

นายวรภาส ผลพนม

ภาคการศึกษาที่ 5

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เพชรบุรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Teammakok

น.ส.ญาณิกา พลายเพ็ชร

น.ส.พิมพ์อร พลบุตร

สมุทรสงคราม

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ST1

น.ส.ฐิติชญา กาญจนา

น.ส.กัญญาณัฐ ศรีนาม

ภาคการศึกษาที่ 6

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุราษฏร์ธานี

โรงเรียนธิดาแม่พระ

M6/3O

น.ส.ไพลิน ศักดิ์เกษมกฤต

น.ส.พรนภัส อากาศโชติ

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

Benjama 3

น.ส.ณัฐมล  กอเจริญรัตน์

น.ส.ภีมสินี  พวงมาลา

ภาคการศึกษาที่ 7

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

Kholat KS

Bisma Iqbal

น.ส.อธิชา โลห์แก้ว

ภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

Antidisestablishmentarianism

นายอัศวิน ชาวลา

น.ส.มะลิวรรณ การ์แลร์น

ภาคการศึกษาที่ 8

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team MT Team

นายกัมปนาท จันทวงศ์

นายเขมณัฐ แพทย์สกุล

ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

Team Hamster

นายอัฟฟาน เปาะซา

น.ส.ยวกุล มะสง

ภาคการศึกษาที่ 9

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

Teamztanding

นายธัญธร เอี่ยมศิริถาวร

นายสิทธิเดช มั่นทอง

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

tizk

น.ส.ปุณณธิดา  บุญรอดรักษ์

น.ส.ภักดิ์จิรา  จันทนาตาล

ภาคการศึกษาที่ 10

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Junbob

ศิวนาถ เย็นอารมย์

ธัชพรรณ จิตตะยโศธร

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Chubby

ธัญชนก ชารีโคตร

พรนภา ฤทธิขันธ์

ภาคการศึกษาที่ 11

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิชชาภรณ์

น.ส.นิชชาภรณ์ ยืนยง

น.ส.ณัฐสุดา ขันแข็ง

มุกดาหาร

โรงเรียนผาเทิบวิทยา

นิธิ

นายนิธิ สีสุข

น.ส.นัฐชนก วงศ์ละคร

ภาคการศึกษาที่ 12

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

Manchasuksa C

นายวิศรุต ไกยราช

น.ส.ณัฎฐณิชา ศรีลาศักดิ์

ขอนแก่น

โรงเรียนมัญจาศึกษา

Manchasuksa B

น.ส.ปริมวลี อุ่นถิ่น

น.ส.สุรัชดาภรณ์ พิทักษ์

ภาคการศึกษาที่ 13

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

Worakhunuppathum6

น.ส.ระพีพรรณ เมืองโคตร

น.ส.สุกัญญา แก้วจันทร์

ศรีสะเกษ

โรงเรียนวรคุณอุปถมภ์

worakhuuppathum 1

นายทศพร ดิษฐประสพ

นายสิทธิพงษ์ พรมศิริ

ภาคการศึกษาที่ 14

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

สุรินทร์

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

PFTEAM

น.ส.อรัญญา  ระยาย้อย

น.ส.อรัชพร  สาแก้ว

สุรินทร์

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

Selena

น.ส.ทิภาภรณ์ สวัสดี

น.ส.อรสา ฤกษ์ดี

ภาคการศึกษาที่ 15

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat A

นายธัญพิสิษฐ์   แก้วปราณี

นายชยณัฐ    วิศวกลกาล

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"

Boripat C

น.ส.กัญญาณัฐ   ตระกูลรัมย์

นายอัศวิน    นาวารี

ภาคการศึกษาที่ 16

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWK2

น.ส.นภสร ช่วยชูวงศ์

นายชานน อุปรา

เชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

SWKA

นายธนบูรณ์ บุญเจริญ

นายรัชภูมิ สุขเกษมหทัย

ภาคการศึกษาที่ 17

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 403

นายหรรษกร นาถบุญโญกฤต

น.ส.อภิชญา ปึงวงศานุรักษ์

พิษณุโลก

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Satit Naresuan 422

นายภูมิพัฒน์ เปลี่ยนขำ

น.ส.ณัฐชยา เลื่อนลอย

ภาคการศึกษาที่ 18

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Dream High

นายภูมินทร์ สายคำตา

นายเจษฎากร นาคมา

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM ANGEL

น.ส.วรรณา แก้วปาน

น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์