EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    ทุนพานาโซนิค ประจำปี 2012
Home  »   »  ทุนพานาโซนิค ประจำปี 2012
Headline : กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยต้องเป็นผู้จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
Date : 6   มกราคม   2554
View : 1578
By Big John
  
ทุนพานาโซนิคประจำปี 2012

        กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยต้องเป็นผู้จบปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
       โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ . ศ. 2541 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (Panasonic Corporation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้มี โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคจะไม่มีข้อผูกพันในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ผิดเงื่อนไขในสัญญาของการให้ทุนการศึกษาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษาพานาโซนิค

   - มีสัญชาติไทย
   - ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสี่ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2554
   - สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
   - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด อ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องสอบผ่านระดับ N4 ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถสมัครขอรับทุนพานาโซนิคได้ ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ระยะเวลาการสมัคร และการคัดเลือก

เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : วันนี้จนถึง 7 เม.ย. 2554
การคัดเลือกจากเอกสาร : เดือนเมษายน 2554
ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : ปลายเดือนเมษายน 2554
การเข้าค่ายเก็บคะแนน : ต้นเดือนพฤษภาคม 2554
ประกาศผลการเข้าค่าย : ต้นเดือนพฤษภาคม 2554
สัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนพฤษภาคม 2554
ประกาศผลสัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนพฤษภาคม 2554
ตรวจร่างกาย : ต้นเดือนมิถุนายน 2554
สัมภาษณ์รอบสุดท้าย : ปลายเดือนมิถุนายน 2554
ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ปลายเดือนมิถุนายน 2554
ปฐมนิเทศ: ปลายเดือนมิถุนายน 2554
หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://www.panasonic.co.th/

รายละเอียดของทุนการศึกษาพานาโซนิค

1. ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
การเรียนภาษาญี่ปุ่น และมีสถานภาพการศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพร้อมทั้งสมัคร และสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
   - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 150,000 เยนต่อเดือน
   - เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิจัย และเงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น : ประมาณ 160,000 เยน
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษา* : จะจ่ายให้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี
2. ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันบัณฑิตศึกษา
   - ค่าใช้จ่ายรายเดือน : 180,000 เยนต่อเดือน
   - ช่วยเหลือค่าสอบเข้า : 250,000 เยน
   - ค่าธรรมเนียมการศึกษา : จ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 500,000 เยนต่อปีเงินจำนวนนี้ จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
(รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ระยะเวลาของโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2558 จำนวน ไม่เกิน 3 ทุน โดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ดังนี้
ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว
   โดยสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน 2012) พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น
ปีที่ 2 และ 3 ระยะการศึกษา ได้แก่ การ ลงทะเบียนศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น (เข้าศึกษาในเดือนเมษายน 2013 และสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2015)
          หมายเหตุ ระยะในการศึกษาทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3 ปี และไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามทุนการศึกษานี้จะสิ้นสุดลงทันทีหากผู้ได้รับทุน ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นภายใน 1 ปี หลังจากเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หรือภายในเดือนมีนาคม 2556

ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัคร
วิธีการรับใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถรับแบบฟอร์มด้วยตนเองหรือสั่งพิมพ์จากสื่ออิเลคทรอนิคส์หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งแสตมป์ 5 บาท มาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
แบบฟอร์มการสมัคร (สั่งพิมพ์ได้ที่นี่ http://www.panasonic.co.th)
   1. ใบสมัคร : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1)
   2. หนังสือรับรองจากคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
   3. แผนการศึกษา และวิจัยในญี่ปุ่น : (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 3)

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
   1. แบบฟอร์มการสมัคร (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 1 และหมายเลข 3)
   2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด
   3. สำเนาใบปริญญาบัตร
   4. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป : 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร (เอกสารกำหนดหมายเลข 1) และอีก 2 รูป เขียนชื่อ นามสกุลไว้ด้านหลังส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
   5. ผลการสอบ TOEFL/ TOEIC (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (กรณีส่ง จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ ยื่นใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 7 เมษายน 2554 )
เอกสาร / หลักฐานในการสัมภาษณ์
   1. บัตรประชาชน ฉบับจริงและสำเนา
   2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนา
   3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณบดี (เอกสารที่กำหนด หมายเลข 2)
   4. Transcript ฉบับจริง
   5. ปริญญาบัตรฉบับจริง (ถ้ามี)
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่:
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศ
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ติดต่อ: ดาว ศรีวนาสณฑ์ / ศิริกานต์ ทองหลิ้ม
26/1-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม) โทร 02 6555852 – 3 แฟกซ์ 02 6555732

E-mail : scholarship@th.panasonic.com
Thailand homepage : http://www.panasonic.co.th
Japan homepage: http://panasonic.net/scholarship/

Source: http://www.interscholarship.com/update-scholarship/3820