Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    How to Use By the Way & On the Way
Home  » Hello ASEAN  »  How to Use By the Way & On the Way
Headline : สับสนจังเลย By the Way กับ On the Way ต่างกันตรงไหนเนี่ย
Date : 11   เมษายน   2560
View : 945
By หมีพูห์
  

How to Use By the Way & On the Way

สับสนจังเลย By the Way กับ On the Way ต่างกันตรงไหนเนี่ย

ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายๆคนอาจสับสนกับ 2 คำนี้ ระหว่าง By the way และ On the way ว่ามันเหมือนกันไหม หรือมันต่างกันอย่างไร ไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไป คอลัมน์ Hello ASEAN ในวันนี้จะมาให้คำตอบกันค่ะ Are you ready to know? Let’s go!

By the way มีรูปย่อที่ใช้กันเป็นประจำในภาษาพูด คือ BTW เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ จริงๆไม่มีความหมายที่ตายตัว แต่ถ้าอยากจะแปลก็จะหมายความว่า “อย่างไรก็ตาม” ใช้ในการเปลี่ยนเรื่องหรือหัวข้อระหว่างการสนทนา ซึ่งคล้ายๆกับคำว่า Anyway ซึ่งทั้ง By the way และ Anyway มักนิยมวางไว้ต้นประโยค เพื่อขยายเนื้อความในประโยคที่ตามมา

ตัวอย่างประโยค เช่น

By the way, we should save our money to spend it in the future.

อย่างไรก็ตามเราควรจะประหยัดเงินไว้ใช้ในอนาคต

By the way, eating low fat food helps us to reduce our weights.  

อย่างไรก็ตาม การกินอาหารที่มีไขมันต่ำช่วยให้เราลดน้ำหนักได้


ส่วน On the way มีรูปย่อที่ใช้กันบ่อยในภาษาพูด คือ OTW เป็นสำนวนภาษาอังกฤษ  แปลว่า “อยู่ระหว่างทาง กำลังเดินทาง กำลังไปถึง ใกล้เข้ามา วางไว้ได้ทั้งกลางประโยคและท้ายประโยค

ตัวอย่างประโยค เช่น

My teacher is on her way to my home.

คุณครูอยู่ระหว่างทางมาบ้านฉัน

We are meeting now, and another two on the way.

เรากำลังประชุมกันอยู่ และอีก 2 คนกำลังตามมา

 

 

 

 

Explained by: หมีพูห์