EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : Water safe to use in festival, insists PCD - กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าน้ำที่จะใช้ในเทศกาลปลอดภัย
Date : 11   เมษายน   2562
View : 3683
By Zomonatto
  

 

 

เทศกาลสงกรานต์เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพื่อนๆชาว EOL มีแพลนจะไปเล่นน้ำที่ไหนกันเอ่ย?? 

สงกรานต์ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆ เนื่องด้วยปัญหาฝุ่นพิษที่ยังรังควานพี่น้องชาวไทยไม่จบไม่สิ้น!!

ใครคิดจะเล่นน้ำปีนี้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพกันมากเป็นพิเศษด้วยนะคะ แม้กรมควบคุมมลพิษจะยืนยันว่าน้ำที่ใช้เล่นสงกรานต์ปลอดภัยก็ตาม

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

 

Water safe to use in festival, insists PCD   

กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าน้ำที่จะใช้ใน

เทศกาลปลอดภัย

 

 

The Pollution Control Department (PCD) on Friday insisted the quality of natural water sources across the country, including in heavily polluted Chiang Mai city, is safe enough to use for water splashing during the upcoming Songkran festival.

เมื่อวันศุกร์กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงในเมืองเชียงใหม่ที่มีมลพิษอย่างหนักนั้น มีความปลอดภัยพอที่จะใช้สำหรับการสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

"Most water sources are now good quality and safe for splashing during Songkran next week. Similar results have also been found at tourist beaches. The quality of sea water at 80 beaches is at a good level," Somchai Songprakob, deputy chief of the Pollution Control Department (PCD) told media yesterday.

"แหล่งน้ำส่วนใหญ่ตอนนี้มีคุณภาพดีและปลอดภัยสำหรับการสาดน้ำในช่วงสงกรานต์ในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ ยังพบผลสรุปที่คล้ายกันที่ชายหาดท่องเที่ยวด้วย คุณภาพน้ำทะเลในชายหาด 80 แห่งอยู่ในระดับดี " คุณสมชาย ทรงประกอบรองผู้อำนวยการกรมควบคุมมลพิษ กล่าวกับสื่อเมื่อวานนี้

The press conference, which is held annually prior to the Songkran festival, was staged to present the PCD's water quality test results for 59 rivers and six still water sources between January and March.

งานแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นทุกปีก่อนเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการทดสอบคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษสำหรับแม่น้ำ 59 สาย และแหล่งน้ำหกแห่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

Regarding Chiang Mai, the PCD insisted the water quality in the canals is at a "fair level" and is considered safe. Chiang Mai and other towns in the North have faced severe air pollution and the public has started to fear that the toxicity in the air will also affect natural water sources.

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าคุณภาพน้ำในคลองอยู่ในระดับ "พอใช้" และถือว่าปลอดภัย เชียงใหม่และเมืองอื่น ๆ ในภาคเหนือได้เผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง และประชาชนเริ่มกลัวว่าพิษในอากาศจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

The PCD has added more oxygen and removed debris from the canal water in Chiang Mai, in order to ensure its safety, said Mr Somchai. The Songkran festival is a big draw for tourists and generates a lot of income.

นายสมชายกล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้เพิ่มออกซิเจนมากขึ้น และกำจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำในคลองในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับรองความปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก

In total, the PCD survey showed that only 4% of natural water resources are considered to be "very good", while 49% have "good" quality, 37% have "fair" quality and 10% are considered to have "deteriorated" quality.

โดยรวมแล้ว การสำรวจของกรมควบคุมมลพิษแสดงให้เห็นว่ามีเพียง 4% ของทรัพยากรน้ำธรรมชาติที่ถือว่า "ดีมาก" ในขณะที่ 49% มีคุณภาพ "ดี" 37% มีคุณภาพ "พอใช้" และ 10% ถือว่ามีคุณภาพ "แย่ลง"

"Most deteriorated water is found close to crowded communities, industrial parks and places with intensive livestock activity," he said referring to the agricultural area along Tha Chin River in Nakhon Pathom, as well as areas receiving water from industrial activities like in the lower part of the Chao Phraya River in the lower-mid region of the country.

"น้ำที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับชุมชนที่แออัด สวนอุตสาหกรรม และสถานที่ที่มีกิจกรรมปศุสัตว์อย่างเข้มข้น" เขากล่าว โดยอ้างถึงพื้นที่การเกษตรตามแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับพื้นที่ที่รับน้ำจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เช่นในส่วนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลางตอนล่างของประเทศ


New Source:

https://www.bangkokpost.com/news/general/1657472/water-safe-to-use-in-festival-insists pcd?utm_source=bangkopost.com&utm_medium=article_news&utm_campaign=most_recent_box

Photo Credit: Bangkok Post, Chiangrai Times

 

 

Interesting Vocabulary:

 

1. quality (noun, adjective): คุณภาพ,คุณลักษณะ, มีคุณภาพ

A sale of quality-brand products is being held at the Mall Bangkapi today.

วันนี้มีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์คุณภาพที่เดอะมอลล์บางกะปิ

 

2. natural water sources (noun): แหล่งน้ำธรรมชาติ

Many Thai locals use natural water sources like canals or rivers for bathing.

ชาวไทยท้องถิ่นหลายคนใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่นคลองหรือแม่น้ำ สำหรับอาบน้ำ

 

3. upcoming (adjective): ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมาถึง

The students are looking forward to the upcoming holiday.

นักเรียนกำลังรอคอยวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

 

4. result(s) (noun, verb): ผลลัพธ์, เป็นผล, บังเกิดผล

Your hard efforts eventually resulted in success.

ความพยายามอย่างหนักของคุณบังเกิดผลสู่ความสำเร็จในที่สุด

 

5. tourist (noun, adjective): (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว

I often come across Chinese tourists in Bangkok.

ฉันมักจะเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพ

 

6. deputy chief (noun): รองหัวหน้า

Jeff just resigned his deputy chief position.

เจฟเพิ่งลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าของเขา

 

7. press conference (noun): การแถลงข่าว

The prime minister asked some tough questions at the press conference.

นายกรัฐมนตรีถามคำถามยาก ๆ ในงานแถลงข่าว

 

8. annually (adverb): ทุกๆปี

Sam hopes that his salary will be increased annually.

แซมหวังว่าเงินเดือนของเขาจะเพิ่มขึ้นทุกปี

 

9. air pollution (noun): มลพิษทางอากาศ

The authority should take serious steps to prevent air pollution in Bangkok.

ผู้มีอำนาจควรดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

 

10. the public (noun): ประชาชน, สาธารณชน

This art gallery is open to the public for free.

หอศิลป์แห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมฟรี

 

11. toxicity (noun): ความเป็นพิษ,พิษ

Toxicity from cobra harms the nervous system.

พิษจากงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท

 

12. debris (noun): ซากสลักหักพัง, เศษซาก, ขยะ, สิ่งสกปรก

There was a lot of debris in the house after the resident had left.

มีเศษซากมากมายในบ้านหลังจากผู้อยู่อาศัยออกไป

 

13. ensure (verb): ทำให้แน่ใจ, รับรอง

The teacher can't ensure that William will pass the examination.

ครูไม่สามารถรับรองได้ว่าวิลเลียมจะผ่านการสอบ

 

14. generate (verb): ผลิต, สร้างขึ้น, ทำให้เกิด

Tourism generated several new jobs in the country.

การท่องเที่ยวสร้างงานใหม่มากมายในประเทศ

 

15. deteriorated (adjective): ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, แย่ลง

The doctor felt a bit hopeless when he saw his patient's deteriorated condition.

แพทย์รู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นสภาพของผู้ป่วยที่แย่ลง


16. crowded (adjective): ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน, แออัด

The shops are always crowded during festivals.

ร้านค้ามักจะแออัดในช่วงเทศกาล

 

17. community (noun): ชุมชน, สังคม

There's a large Muslim community living in this area.

มีชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

 

18. industrial (adjective): (เกี่ยวกับ) อุตสาหกรรม

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

These industrial sites are very chemically polluted.

แหล่งอุตสาหกรรมเหล่านี้มีมลภาวะทางเคมีมาก

 

19. intensive (adjective): เข้มข้น, ละเอียดถี่ถ้วน,คร่ำเคร่ง,รุนแรง

Jamaica will be joining an intensive English course next week.

จาไมกาจะเข้าร่วมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นในสัปดาห์หน้า

 

20. livestock (noun): ปศุสัตว์
Due to this bad weather, many of the livestock died.

เนื่องด้วยสภาพอากาศเลวร้ายนี้ ปศุสัตว์จำนวนมากเสียชีวิต

 

21. agicultural (adjective): ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม/การเกษตร

Mary is studying agricultural science.

แมรี่กำลังเรียนวิทยาศาสตร์การเกษตร

 

 

Grammar:

 

Proper Nouns


  • Proper Nouns หรือ คํานามชี้เฉพาะ/วิสามานยนาม คือนามเฉพาะ ซึ่งจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ (Capital letter) เสมอไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามในประโยค
  • Proper Nouns คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของ Common Nouns (นามทั่วไป) ซึ่งได้แก่

   - ชื่อคน/สัตว์/องค์กร,สถาบัน (person/animal/institute name) เช่น John, Tom, Susan

ตัวอย่างจากข่าว

The Pollution Control Department (PCD) – กรมควบคุมมลพิษ เป็นชื่อเฉพาะขององค์กร

Somchai Songprakob - สมชาย ทรงประกอบ เป็นชื่อคน

   - ชื่อสถานที่ (place name) เช่น  Singapore, Bangkok, Dream World, Siam Paragon

ตัวอย่างจากข่าว:

Chiang Mai – เชียงใหม่ เป็นชื่อเฉพาะของจังหวัด/สถานที่

  Tha Chin Riverแม่น้ำท่าจีน เป็นชื่อเฉพาะของแม่น้ำ/สถานที่

Nakhon Pathomนครปฐม เป็นชื่อเฉพาะของจังหวัด/สถานที่

Chao Phraya Riverแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นชื่อเฉพาะของแม่น้ำ/สถานที่

        - ชื่อวัน/เวลา/เดือน/เทศกาล (day/time/month/festival name) เช่น Monday, April, New Year, Song Kran

ตัวอย่างจากข่าว:

Songkran – สงกรานต์ เป็นชื่อเฉพาะของเทศกาล

January – เดือนมกราคม เป็นชื่อเฉพาะของเดือน

March – เดือนมีนาคม เป็นชื่อเฉพาะของเดือน

 

  •  Proper Nouns ปกติจะไม่ใส่คำนำหน้านาม (determiner) นำหน้า นอกจากอยู่ในรูปของพหูพจน์ เช่น the United States, the Himalayas
  • ข้อยกเว้นของคำนามที่ไม่ได้อยู่ในรูปพหูพจน์ (ดูเรื่องการใช้ articles – the) เช่น The White House, the Sahara (ทะเลทราย), the Pacific (Ocean), the Vatican, the Kremlin


ข้อควรระวัง!!

 

  •   ชื่อฤดู จะถือเป็น Common Nouns หรือ Proper Nouns ก็ได้ กล่าวคือจะเขียนนำด้วยอักษรตัวใหญ่ หรืออักษรตัวเล็กก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริบท

ช่น Spring หรือ spring (ฤดูใบไม้ผลิ)

         Winter หรือ winter (ฤดูหนาว)

 

  • ทิศ ใช้เขียนนำด้วยอักษรตัวเล็ก คือ north, east, south, west แต่หากหมายถึงภูมิภาค จะต้องเขียนนำด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น in the North (ในภาคเหนือ) , the South (ภาคใต้)

ตัวอย่างจากข่าว:

in the Northในภาคเหนือ ซึ่งในข่าวหมายถึงภาคเหนือของประเทศไทย

 

 

                                                        

 

หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นในเรื่อง Proper Nouns นะคะ

แล้วกลับมาเจอกันใหม่หลังลอยกระทง เอ้ยย สงกรานต์ ค่าาา 

สวัสดีปีใหม่ไทยเจ้าค่ะ