EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    English from news - อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news - อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : น้องๆ ชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งมีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในดวงใจกันหรือยังคะ แล้วจะลงคะแนนให้เพราะอะไร ลองอ่านข่าวนี้ดูค่ะว่าคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากอะไรบ้าง
Date : 7   เมษายน   2565
View : 1552
By Natty
  

 

 


 

31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาคือวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการรับสมัครผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

น้องๆ ชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งมีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในดวงใจกันหรือยังคะ  แล้วจะลงคะแนนให้เพราะอะไร ลองอ่านข่าวนี้ดูค่ะว่าคนกรุงเทพฯ มีแนวโน้มจะเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากอะไรบ้าง 

 

 

 

Personalities key to city poll

บุคลิกภาพส่วนบุคคลสำคัญในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ

 

Strategic voting may be a decisive factor

การเลือกตั้งแบบยุทธศาสตร์อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาด

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

The May 22 Bangkok governor election promises to be a fiercely contested race coming nine years since the last poll as contenders' policy platforms and voters' preference for individual candidates are regarded as key factors that will determine the outcome, academics say.

วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ ส่อเค้าว่าจะเป็นศึกที่ชิงชัยกันอย่างดุเดือดที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เมื่อ 9 ปีก่อน โดยนักวิชาการกล่าวว่า สังกัดทางการเมืองของผู้สมัครและความพึงใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เอนเอียงไปทางผู้สมัครอิสระเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดผลการเลือกตั้ง

 

Wanwichit Boonprong, a political science lecturer at Rangsit University, told the Bangkok Post that Bangkok voters can be divided into three groups.

วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวกับบางกอกโพสต์ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม

 

The first, accounting for one in two voters, shows a preference for individual candidates. The second, comprising around 20% of voters, will cast their votes based on their political ideologies, skewing either conservative or liberal.

กลุ่มแรกซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งในสอง (หรือครึ่งหนึ่ง) ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด กลุ่มนี้จะเทคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระ กลุ่มที่สองซึ่งมีอยู่ราวร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จะตัดสินใจลงคะแนนตามพื้นฐานอุดมการณ์ทางการเมืองของพวกเขา ซึ่งขึ้นกับว่าจะโน้มเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยม

 

The third group, which accounts for 30% of those eligible to cast ballots, will engage in "strategic voting", meaning they will not vote for their most preferred candidate if the candidate has little chance of winning, Mr Wanwichit said. Instead, they will vote for their second favourite to prevent a candidate they don't like from winning, he said.

กลุ่มที่สามซึ่งมีอยู่จำนวนร้อยละ 30 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด จะใช้การเลือกตั้งแบบยุทธศาสตร์ กล่าวคือคนกลุ่มนี้จะไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครที่พวกเขาพึงพอใจมากที่สุดหากผู้สมัครคนนั้นมีโอกาสชนะเพียงน้อยนิด แต่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่พวกเขาพึงพอใจรองลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สมัครที่พวกเขาไม่ชอบได้รับชัยชนะ อาจารย์วันวิชิตกล่าว

 

Jade Donavanik, a former adviser to the Constitution Drafting Committee and president of the faculty of law at the College of Asian Scholars in Khon Kaen, said candidates' credentials and policies will help define their poll success.

เจษฎ์ โทณะวณิก อดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวและนโยบายของผู้สมัครจะมีส่วนในการกำหนดว่าผู้สมัครจะได้รับชัยชนะหรือไม่

 

How well candidates communicate with and impress voters is also a key factor, Mr Jade said, adding that young voters tend to vote for candidates they think can identify with them.

อาจารย์เจษฎ์ระบุว่า การที่ผู้สมัครสามารถสื่อสารและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ดีแค่ไหนก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเช่นกัน พร้อมเสริมว่าวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครที่พวกเขาคิดว่าจะสามารถเข้าใจพวกเขา

 

News Source: Bangkok Post

 

https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/2288322/personalities-key-to-city-poll

Photo Credit: Bangkok Post

 

Interesting Vocabulary

 

1. promise (verb, noun): สัญญา, มีสัญญาณว่า, ส่อเค้าว่า, คำสัญญา

เช่น  The forthcoming baseball season promises to be very exciting. 

ฤดูกาลแข่งขันเบสบอลที่กำลังจะมาถึงมีสัญญาณว่าจะน่าตื่นเต้นมาก

 

2. poll (noun, verb): การลงคะแนนเสียง, การเลือกตั้ง, หยั่งเสียง, สำรวจ

เช่น  A recent poll shows a decrease in the number of teenagers who drink alcohol.

การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นจำนวนที่ลดลงของเด็กวัยรุ่นที่ดื่มแอลกอฮอล์

 

3. contender (noun): ผู้เข้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, คู่แข่ง, คู่ปรปักษ์

เช่น  He is the leading contender in the presidential race.

เขาเป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งที่เป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

 

4. candidate (noun): ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้สมัคร

เช่น  She is a qualified candidate for this job position.

เธอเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานนี้

 

5. political ideologies (noun): อุดมการณ์ทางการเมือง

เช่น  The different approaches were determined by the governors' differing political ideologies.

แนวทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดโดยอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกันของผู้ว่าฯ แต่ละคน

 

6. conservative (adjective, noun): อนุรักษ์นิยม, ซึ่งสงวนไว้, นักอนุรักษ์นิยม, นักจารีตนิยม

เช่น  Old people are usually more conservative than young people.

ผู้ใหญ่ที่อายุมากมักมีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าหนุ่มสาว


7. liberal (adjective, noun): เสรีนิยม, ใจกว้าง, พวกเสรีนิยม

เช่น  Liberals claim a woman has a right to an abortion because "it's her body".

พวกเสรีนิยมเรียกร้องว่าผู้หญิงมีสิทธิในการทำแท้งเพราะ “มันเป็นร่างกายของเธอ”

 

8. constitution (noun): รัฐธรรมนูญ, กฎหมายสูงสุด, ระเบียบปฏิบัติ, การตั้ง

เช่น  A new constitution guarantees free education, human rights and equality.

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่รับรองการศึกษาฟรี สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค

 

 

Idioms

 

To cast a ballot / to cast ballots / to cast one’s ballot 

= ลงคะแนนเลือกตั้ง


ตัวอย่างเช่น

More than 78 percent of eligible voters cast ballots.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 78 มาลงคะแนนเลือกตั้ง


Low-information voters often cast their ballots predicated on little or no facts.

ผู้เลือกตั้งที่มีข้อมูลน้อยมักลงคะแนนเลือกตั้งโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่น้อยมากหรือไม่มีเลย

 

To identify with 

= รู้สึกว่าเข้าใจ, คิดว่าเป็นเหมือนกัน

 

ตัวอย่างเช่น

I identify with children who have lost their parents because I am an orphan myself.

ฉันรู้สึกเข้าใจเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เพราะฉันเองก็เป็นเด็กกำพร้า

 

I identify with the women on my mother's side of the family much more than those on my dad's side.

ฉันคิดว่าฉันเหมือนผู้หญิงที่เป็นคนในครอบครัวฝั่งแม่มากกว่าในฝั่งพ่อ

 

Grammar

 

Reduced Relative Clauses คือ การลดรูปในประโยคย่อย เพื่อให้ประโยคกระชับและสั้นลง   

 

วิธีการลดรูปในกรณี simple tense นั้นเราสามารถทำได้โดยการตัด relative pronouns (which, who, that) ในประโยคย่อยออก แล้วเปลี่ยนกริยาในประโยคให้อยู่ในรูปของ V1+ing. ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

ประโยคลดรูป  The first, accounting for one in two voters, shows a preference for individual candidates.

ประโยคเต็ม    The first, which accounts for one in two voters, shows a preference for individual candidates.

 

ประโยคลดรูป   The second, comprising around 20% of voters, will cast their votes based on their political ideologies, skewing either conservative or liberal.

ประโยคเต็ม     The second, which comprises around 20% of voters, will cast their votes based on their political ideologies, which skews either conservative or liberal.

 

ประโยคลดรูป    A woman working at a supermarket has won a lottery.

ประโยคเต็ม      A woman who works at a supermarket has won a lottery.

 

 

น้องๆ ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยนะคะ

 

Facebook: https://www.facebook.com/EOLSystem

Instagram: https://www.instagram.com/engtesteol/

Twitter: https://twitter.com/engtest_eol

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2eLEAWZFnGlwjc08cFuPNw

Line: https://line.me/ti/p/7na4n6fiSU