EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

EOL 1 YEAR COURSE
เรียนตามหลักสูตรต่อเนื่อง 52 สัปดาห์1 YEAR COURSE

  52 สัปดาห์ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไปทีละสัปดาห์ โดยบทเรียนจะเป็นไปตามแผนการเรียนที่นักวิชาการกำหนด (ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนย้อนหลังได้) คุณจะพบทั้งการเรียนจากบทเรียน รวบรวมเนื้อหาพร้อมประโยค และแบบฝึกหัด ครอบคลุมทั้ง 6 ทักษะ การเรียนจาก VDO สถานการณ์ต่างๆ ในหัวข้อนั้นๆ มีการทบทวนบทเรียนโดยผ่านการเรียนปนเล่นกับแบบฝึกหัดที่เป็นเกมส์ และมี ระบบประเมินผลทุก 3 เดือน เพื่อดูพัฒนาการของตัวเอง
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร