EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

EOL SYSTEM
What is EOL System / EOL Engtest.net
EOL SYSTEM คือ โปรแกรมการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษในหมู่คนไทย ซึ่งเกิดจากการติดโรคเชื้อไวรัส ทำให้ภาษาอังกฤษคนไทยอ่อนแออยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน บจก.อิงลิซออนไลน์ จึงได้ลงทุนพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้แนวคิด English Clinic for Thais

  โปรแกรม EOL System ทำหน้าที่คล้ายๆกับคลินิกหมอประกอบด้วยเครื่องมือตรวจเช็ค วิเคราะห์และเยียวยารักษาไข้ความอ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งคนไทยทุกระดับที่สามารถอ่านออก-เขียนภาษาไทยได้ และเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถเรียนรู้และหากได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระบบของโปรแกรมแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองภายในเวลาเพียง 1 ปี


คลินิกหมอ EOL System ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจเช็ค วิเคราะห์และเยียวยารักษาไข้ภาษาอังกฤษ 5 ประการ (ขั้นตอน/กระบวนการ) คือ 1.ห้องคลังข้อสอบเพื่อตรวจวัดไข้ภาษาด้วยข้อสอบมากกว่า 60,000 ข้อ 2.ห้องวินิจฉัยโรคภาษาที่อ่อนด้อย 3.ห้องคลังบทเรียนกว่า 500 บทเพื่อการเยียวยา 4.ห้องเก็บผลดูผลการรักษา 5.ห้องตรวจเช็คสมรรถนะผู้ใช้โปรแกรมด้วยข้อสอบมาตรฐาน EST

Road Map to Succeed in Learning English By 5 Steps of EOL System

โปรแกรม EOL System มี 2 โหมดการใช้งานเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
1. สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้โปรแกรมใน 4 ฟังชั่น 5 กระบวนการ เริ่มต้นเพียง 100 บาทคุณก็หัดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้ด้วตนเอง
2. สำหรับหน่วยงาน/ครัวเรือน/และองค์กร ใช้โปรแกรมและกระบวนการ 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ + 1 ฟังชั่นการจัดการสมาชิก MLS (Management Learning System) 🧑‍🏫 สามารถบริหารทีมงาน /นักเรียน-นักศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์วัดผลสัมฤทธิ์ได้