TOEFL.
Test of English as a Foreign Language

TOEFL. ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อนำผลการสอบไปใช้สมัคร ศึกษาต่อในประเทศอเมริกา และอีกหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักการสอบ TOEFL มีด้วยกัน 2 ระบบคือ ระบบ Paper-Based Test หรือ PBT ซึ่งเป็นระบบเก่าที่ทำการสอบด้วยกระดาษ และ ระบบใหม่ Internet-Based Test หรือ iBT ซึ่งเป็นการสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ โดยปัจจุบันศูนย์สอบแทบทุกแห่งจะใช้ระบบใหม่ (iBT) นี้ แทนระบบเดิม (PBT) แล้วรวมทั้งศูนย์สอบในประเทศไทยด้วย

ข้อสอบ TOEFL iBT จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน ด้วยกันดังนี้
1. Reading เป็นการอ่านบทความ 3 - 4 บทความแล้วตอบคำถาม โดยจะมีคำถามทั้งหมดประมาณ 36 - 56 ข้อ โดยมีเวลาทำข้อสอบประมาณ 60-80 นาที
2. Listening เป็นการฟังบรรยาย หรือบทสนทนาต่างๆ แล้วตอบคำถาม โดยมีคำถามประมาณ 34 - 51 ข้อ โดยมีเวลาทำ ข้อสอบ 60 - 90 นาที
3. Speaking เป็นการสอบพูด โดยผู้สอบจะต้องพูด หรือให้ความเห็นในเรื่องทั่วๆไปที่ผู้สอบคุ้นเคยและเรื่องที่ได้อ่าน และฟัง ทั้งหมด 6 หัวข้อ ใช้เวลาสอบในส่วนนี้ 20 นาที
4. Writing เป็นข้อสอบการเขียน โดยจะต้องเขียนทั้งหมด 2 เรื่อง โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้อ่านและฟังมาหนึ่งเรื่อง ส่วนอีกเรื่องจะเป็นการเขียนเพื่อสนับสนุนความเห็นในหัวเรื่องอีกหนึ่งเรื่อง โดยการสอบส่วนนี้จะใช้เวลาสอบ 50 นาที

การสมัครสอบ TOEFL
ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ TOEFL สามารถสมัครเข้าทดสอบได้สองวิธีด้วยกันกัน คือ
1. ลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต และชำระค่าทดสอบด้วยบัตรเครดิต ต้องสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบ
2. ลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์ โดยจะต้องโทรไปลงทะเบียนที่ศูนย์ลงทะเบียนประจำภูมิภาค ซึ่งตั้งอยู่ประเทศมาเลเซีย โดยชำระค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิต และต้องลงสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบ
3. ลงทะเบียนผ่านทางจดหมาย โดยการดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม พร้อมเลือกวิธีการชำระค่าสมัครสอบที่ระบุบน แบบฟอร์มไปยังศูนย์ลงทะเบียนที่ตั้งอยู่ที่มาเลเซีย ซึ่งแบบฟอร์มที่ส่งไปนั้นจะต้องถึงศูนย์ลงทะเบียนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนการสอบ
4. ลงทะเบียนด้วตัวเองผ่านศูนย์บริการข้อมูลการสอบ TOEFL บางแห่งเท่านั้น ซึ่งวิธีที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดก็ไม่พ้นการ สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั่นเอง โดยสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและสมัครสอบได้จากเอกสารต่อไปนี้ http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/4677_TOEFL_Reg_Guide.pdf
ตารางวันที่จับสอบ TOEFL นั้นผู้ที่ต้องการสมัครสอบสามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ของ ETS
http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_t.html โดยให้ดูในส่วนของประเทศไทย

ค่าใช้จ่าย
ค่าสมัครสอบ TOEFL ณ ปัจจุบันคือ $185 ต่อการสอบ 1ครั้ง โดยผู้สมัครจะต้องระวังถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนี้
$40 สำหรับการลงทะเบียนล่าช้า
$60 เปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ
$18 ส่งผลสอบให้กับสถาบันอื่นๆเพิ่มเติมจากปกติ 5 แห่ง

ข้อปฏิบัติในวันสอบ
1. ผู้เข้าสอบจะต้องนำหมายเลขลงทะเบียนของผู้สมัครสอบ โดยสามารถดูได้จากประวัติออนไลน์ของคุณที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ 1 วันก่อนวันสอบ เพราะว่าอะไรก็ตามที่ถูกเปลี่ยน ณ สถานที่สอบจะถูกอัพเดทให้คุณโดยผู้เข้าสอบสามารถพิมพ์หมาย ลงทะเบียนนี้ได้
2. หลักฐานแสดงตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, Passport หรือ ใบขับขี่ โดยจะต้องเป็นตัวจริง, ยังไม่หมดอายุ, มีชื่อเต็มของคุณซึ่งตรงกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนสมัครสอบ และจะต้องมีรูป รวมไปถึงลายเซ็นต์ของผู้สอบด้วย
3. ผู้สอบควรจะมาให้ถึงสถานที่สอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบ หากมาสายอาจจะไม่ได้ทำการสอบ
4. ระยะเวลารวมในการสอบจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง แต่จะมีพักเบรค 10 นาทีเมื่อการสอบดำเนินไปถึงครึ่งทาง
5. ผู้เข้าสอบห้ามนำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเข้าไปในห้องสอบ และห้ามใช้ในช่วงระหว่างเบรค

ผลการสอบ
ผลสอบการสอบจะถูกแสดงผลออนไลน์ในระยะเวลาประมาณ 10 วันหลังการสอบ โดยผู้สอบสามารถเช็คผลสอบ ออนไลน์ได้ด้วยการล๊อคอิน ด้วยชื่อบัญชีของคุณนอกจากนี้รายงานผลคะแนนจะยังถูกส่งให้ผู้สอบผ่านทางจดหมาย และรวม ไปถึงผู้รับอื่นๆ ที่ผู้สอบระบุเอาไว้ อีกสูงสุด4 แห่ง (เกินกว่า 4 แห่งจะต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มแห่งละ $18) ในระยะเวลาประมาณ 13 วันหลังวันสอบ ผู้สอบสามารถเข้าทำการสอบ TOEFL ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ทว่าจะไม่สามารถลงทะเบียนสมัครสอบ ภายใน 12 วัน หลังจากการทดสอบล่าสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆสามารถค้นคว้าได้จาก
http://www.ets.org/toefl/