EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Vocabulary of Arts (คำศัพท์เกี่ยวกับศิลปะ)
Home  » Easy English  »  Vocabulary of Arts (คำศัพท์เกี่ยวกับศิลปะ)
Headline : “Life is short, Art is long - ชีวิตนั้นสั้น แต่ศิลปะยืนยาว” เป็นคำกล่าวไม่เกินจริงเลยค่ะ เพราะแม้ศิลปินผู้สร้างจะล่วงลับไปแล้ว ศิลปะบางชิ้นก็ยังมีชื่อเสียงอยู่ถึงทุกวันนี้ วันนี้ Easy English จึงพาทุกคนมารู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับศิลปะกันค่ะ
Date : 13   กันยายน   2561
View : 6581
By GGUN
  

 

 

 

 

 

 

  
Cache Data