EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    รูปทรงเรขาคณิตต่างๆในภาษาอังกฤษ
Home  » Effective Writing  »  รูปทรงเรขาคณิตต่างๆในภาษาอังกฤษ
Headline : วันนี้เราเลยมาแนะนำคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างการใช้คำให้ดูกันค่ะ
Date : 1   กุมภาพันธ์   2560
View : 28965
By GGUN
  

Name of the Shapes

รูปทรงเรขาคณิตต่างๆในภาษาอังกฤษ

 


สวัสดีค่ะ English for You ร่วมกับ www.EngTest.net อยากให้คนไทยเก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน

วันนี้เราเลยมาแนะนำคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล และตัวอย่างการใช้คำให้ดู จะมีคำว่าอะไรกันบ้าง ไปดูกันได้เลยค่ะ ^^

 

 

 

อ่านว่า

แปลว่า

Circle

เซอค

รูปวงกลม

Oval

โอว

รูปไข่, รูปวงรี

Triangle

ทรายแองก

รูปสามเหลี่ยม

Square

ซแกว(ร)

รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

Rectangle

เร็คแทงก

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Pentagon

เพ็นเทอะกอน

รูปห้าเหลี่ยม

Hexagon

เฮ็คเซอะกอน

รูปหกเหลี่ยม

Octagon

ออคเทอะกอน

รูปแปดเหลี่ยม

Arrow

แอโร

ลูกศร

Crescent

เคร็ซเซินท

รูปจันทร์เสี้ยว

Cross

ครอซ

รูปกากบาท

Diamond

ดายเออะเมินด

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Heart

ฮาท

รูปหัวใจ

Star

ซตา(ร)

รูปดาว
ตัวอย่างการใช้คำในประโยค


The game is played with an oval shaped ball.

เกมนี้เล่นด้วยลูกบอลที่มีรูปทรงรี

 

She fold the paper into a square.

เธอพับกระดาษจนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

 

This building is designed in octagon.

ตึกแห่งนี้ได้รับการออกแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยม

 

He had a scar on his face looked like a crescent moon.

เขามีแผลเป็นที่หน้ารูปเหมือนพระจันทร์เสี้ยว

 

The cable-stayed bridge is in the shape of a diamond.

สะพานแขวนมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

 

The teacher marks with a cross on my paper.

คุณครูทำเครื่องหมายกากบาทที่กระดาษของฉัน

 

  
Cache Data