EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : Neither human nor robotic helpers for Thai elderly
Date : 8   ตุลาคม   2561
View : 2268
By Zomonatto
  

 

 

สวัสดีเช้าวันจันทร์อันสดใส เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว EOL ทุกคนค่ะ 

มีใครรู้จักหุ่นยนต์ดินสอไหมเอ่ย?? 

 

จากความต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ดินสอ ถือเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกของไทย ที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นหุ่นยนต์ช่วยชีวิต เป็นผู้ช่วยพยาบาล ทำหน้าที่ดูแล บริการ และเตือนภัยผู้สูงอายุ

เรียกได้ว่า  เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อคุณตาคุณยายตลอด 24 ชม.เลยทีเดียว!! แต่ประเด็นคือ การออกสิทธิบัตรให้หุ่นยนต์ดินสอนั้นมีน้อยเหลือเกิน ไม่ตอบสนองต่อภาวะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยเท่าที่ควร

ข่าวเรื่องนี้น่าสนใจมากๆ เลยนะคะ ไม่ติดตามไม่ได้แล้ว

 

 

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

Neither human nor robotic helpers for Thai elderly

ไม่มีทั้งคนและผู้ช่วยแบบหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงอายุคนไท

 

 

The Intellectual Property Department has warned of the looming shortage of young carers for the elderly as Thai society ages, and that few patents are being filed for robotic helpers to replace them.

ในขณะที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตือนถึงปัญหาการขาดแคลนคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งมาดูแลผู้สูงอายุ ส่วนการยื่นขอจดสิทธิบัตรสำหรับผู้ช่วยแบบหุ่นยนต์ ซึ่งจะมาแทนที่คนวัยหนุ่มสาวที่ดูแลผู้สูงอายุนั้นก็มีไม่มาก

Deputy director-general Nusara Kanjanakul said on Friday that although Thailand had the highest growth rate in use of industrial robots in Southeast Asia, patents for robots to assist the elderly made up only 0.06% of all robotic patents.

รองอธิบดี นุศรา กาญจนกุล กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า แม้ประเทศไทยมีอัตราการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงที่สุด แต่สิทธิบัตรหุ่นยนต์ซึ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุนั้นคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสิทธิบัตรหุ่นยนต์ทั้งหมด

"This is not moving in line with the transition of Thailand into an ageing society. Thai population growth is expected to stop in 2022 and Thailand will then become a completely ageing society," she said.

เธอกล่าวว่า “สิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ การเติบโตของประชากรไทยนั้นคาดว่าจะหยุดลงในปีพ.ศ.2565  และประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ"

 

 

 

Ms. Nusara said that for the last decade there had been 12 people of working age for every elderly Thai. But the old-age support ratio would drop to only two for each old person by 2035.

นส.นุศรากล่าวว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีคนวัยทำงาน 12 คนสำหรับผู้สูงอายุคนไทยทุกๆคน แต่ภายในปี พ.ศ. 2578 อัตราส่วนการสนับสนุนคนวัยชราจะลดลงเหลือเพียง 2 คนเท่านั้น สำหรับคนชราแต่ละคน

By then, there would be an estimated 16 million people over the age of 60 years, and they would make up a quarter of the total Thai population, she said.

เธอกล่าวว่า ถึงตอนนั้นจะมีประมาณ 16 ล้านคนที่มีอายุเกิน 60 ปี และจะมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรไทยทั้งหมด

After population growth stops around 2022, the population would decline and the elderly would lack carers, Ms Nusara said.

หลังจากการเติบโตของประชากรหยุดลงประมาณปีพ.. 2565 ประชากรจะลดลง และผู้สูงอายุจะขาดแคลนผู้ดูแล นส.นุศรากล่าว

 

News Source: Bangkok Post

(https://www.bangkokpost.com/news/general/1540014/neither-human-nor-robotic-helpers-for-thai-elderly)

Photo Credit: Bangkok Post, PostToday, BanMuang

 

Interesting vocabularies:

 

1. looming (adjective): ปรากฏขึ้นมาลางๆ, จวนจะเกิดขึ้น, ใกล้จะมาถึง
(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)
Looming floods will soon threaten the lives of several locals.
ภาวะน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นจะคุกคามชีวิตของชาวบ้านหลายคนในไม่ช้านี้   

2. shortage (noun): ความขาดแคลน
Unless it rains soon, many will suffer from a severe water shortage in this coming summer.
หลายคนจะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในฤดูร้อนที่จะถึงนี้ เว้นแต่ว่าฝนจะตกเร็วๆนี้

3. carer(s) (noun): ผู้ที่ดูแลคนป่วยหรือคนแก่ที่บ้าน
If there is no carer for her grandmother, she might feel lonely.
ถ้าไม่มีผู้ดูแลคุณยายของเธอ ท่านอาจจะรู้สึกเหงาได้

4. the elderly (noun): ผู้สูงวัย
[the + adjective = ผู้…. (เช่น the poor = ผู้ยากไร้, the blind = ผู้ตาบอด)]
Kindly keep these seats for the elderly.
โปรดสงวนที่นั่งเหล่านี้ไว้สำหรับผู้สูงอายุ

5. patent(s) (noun): สิทธิบัตร
He does not want to sell the patent to a company.
เขาไม่ต้องการขายสิทธิบัตรให้กับบริษัท

6. robotic (adjective): เกี่ยวกับหุ่นยนต์
My father always speaks in a robotic monotone.
พ่อของฉันมักจะพูดแบบไม่มีเสียงสูงต่ำเหมือนหุ่นยนต์

7. replace (verb): แทนที่, นำมาไว้ที่เดิม
Sam bought me a new T-shirt to replace my old one.
แซมซื้อเสื้อทีเชิ้ตตัวใหม่ให้ฉันแทนที่ตัวเก่าของฉัน
  
8. industrial (adjective): เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)
I prefer to live in countryside not in an industrial city.
ฉันชอบอยู่ในชนบท ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรม

9. transition (noun): การเปลี่ยนแปลง, การส่งผ่าน
People view adolescence as time of transition.
ผู้คนมองว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

10. ageing (adjective): อายุมากขึ้น, แก่ขึ้น, เริ่มเก่าขึ้น
This house is full of ageing furniture.
บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เริ่มเก่าขึ้น

11. society (noun, adjective): สังคม, ชุมชน, ชนชั้นสูง
Living in a multicultural society, I like to learn different languages.
ในการใช้ชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ฉันชอบที่จะเรียนรู้ภาษาต่างๆ

12. population (noun): ประชากร, พลเมือง
 A good news is the population in Thailand as a whole is getting healthier.

ข่าวดีก็คือประชากรในประเทศไทยโดยรวมเริ่มมีสุขภาพดีขึ้น

13. decade (noun): ทศวรรษ, ระยะเวลา 10 ปี, ครบรอบ 10 ปี, กลุ่มที่ประกอบด้วยสิบ
There have been several uprisings over the last decade.
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้เกิดการปฎิวัติหลายครั้ง

14. ratio (noun): อัตราส่วน, สัดส่วน
The ratio of males to females in this class is twelve to twenty.
อัตราส่วนของเพศชายกับเพศหญิงในชั้นเรียนนี้คือสิบสองกับยี่สิบ


15. decline (verb): ลดน้อยลง
(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)
The birthrate has declined so sharply since 2015.
 อัตราการเกิดได้ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558

 

Grammar:

 

ในส่วนของ grammar ขอเน้นเรื่อง conjunction นะคะ

 

Conjunction คือ คำสันธาน หรือ คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ conjunction นั้นมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ coordinating conjunction, subordinating conjunction, และ correlative conjunction

 

1. Coordinating conjunction

คือ คำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำ กลุ่มคำ/วลี หรืออนุประโยค ที่เป็นแบบ independent clause ซึ่งคือ ประโยคที่อยู่ได้เดี่ยวๆ ไม่ต้องอาศัยประโยคอื่นมาประกอบเพื่อให้ใจความสมบูรณ์ คำเชื่อมหลักๆในกลุ่มนี้ได้แก่ for, and, nor, but, or, yet, so


ตัวอย่างจากข่าว 

  • Thai population growth is expected to stop in 2022 and Thailand will then become a completely ageing society," she said.

  • By then, there would be an estimated 16 million people over the age of 60 years, and  they would make up a quarter of the total Thai population, she said.

       “And” แปลว่า และ   สามารถเชื่อมคำ กลุ่มคำ หรือประโยคก็ได้

  •  Ms. Nusara said that for the last decade there had been 12 people of working age for  every elderly Thai. But the old-age support ratio would drop to only two for each old  person by 2035.

        “But” แปลว่า “แต่” ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกัน

 

2. Subordinating conjunction

คือ คำเชื่อมที่มักจะวางไว้ด้านหน้า dependent clause (หรือ อนุประโยคที่ต้องอาศัยประโยคอื่นมาประกอบเพื่อให้ใจความสมบูรณ์) และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง dependent clause และ ส่วนที่เหลือของประโยค ความสัมพันธ์เหล่านี้รวมถึง เวลา, สถานที่, สาเหตุ และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างคำเชื่อมหลักๆในกลุ่มนี้คือ after, before, although, as, because, since, even if, when, unless, until, while, if only

 

ตัวอย่างจากข่าว

 

  •  The Intellectual Property Department has warned of the looming shortage of young carers for the elderly as Thai society ages,

       “As” แปลว่า “ขณะที่”


  • Deputy director-general Nusara Kanjanakul said on Friday that although Thailand had the highest growth rate in use of industrial robots in Southeast Asia, patents for robots to assist the elderly made up only 0.06% of all robotic patents.

        “Although” แปลว่า “ถึงแม้ว่า”


  •  After population growth stops around 2022, the population would decline and the elderly would lack carers, Ms Nusara said.

            After แปลว่า “หลังจาก”


3. Correlative conjunction

คือ คำเชื่อมที่ประกอบด้วยคำสองคำ ที่นำเอาไปวางเอาไว้คนละที่ในประโยค ซึ่งใช้เชื่อมคำ วลี หรืออนุประโยคที่เป็นแบบ independent clause คำเชื่อมประเภทนี้ก็ได้แก่ both … and, either … or, neither … nor และ not only … but also

 

ตัวอย่างจากข่าว

 

  •  Neither human nor robotic helpers for Thai elderly

       “Neither…nor” แปลว่า ไม่และ คือ ไม่ทั้งสองอย่าง ใช้ในความหมายที่เป็นปฏิเสธ