EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?


    การใช้ระบบ EOL System สามารถนำไปใช้ได้จริง ชุดข้อสอบสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการใช้    


    มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ    


    ใช้ในการวัดและประเมินผลให้กับผู้เรียน และทราบผลคะแนนในทันที และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปเรียนในสถาบันกวดวิชา สามารถเรียนได้ตลอดเวลา    


    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชั่วโมงในการสอน กระตุ้นให้บุคลากร ครู นักเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยม ใช้สอดแทรกในการสอน    


    เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาด้วยตัวเอง เครื่องมือช่วยครูผู้สอน    


    เป็นภาษาอังกฤษในภาพรวม ซึ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านทักษะถึง 6 ทักษะ    


    สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน (อย่างดี)    


    เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้พัฒนาบุคลากรในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี    


    เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    


    ให้กำลังใจในการพัฒนาระบบต่อไป และขอให้ขายดี ๆ น่ะค่ะ    


    กราฟรายงานผลการเรียน ไม่ควรกำหนดช่วงเวลา และแสดงผลเป็นคะแนน average ของคนนั้น บรรทัดเดียวไม่ show ทุก row เหมือนปัจจุบัน     


    มีบางหน้าใช้ตัวอักษรสีเหลือง ให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นที่เห็นชัด    


    บางทีการแบ่งบทเรียนเนื้อหาออกเป็นกลุ่มก็จะดีมากครับ เพราะว่าเด็ก ๆ อาจจะไม่ชอบตัวหนังสือเยอะเหมือนผู้ใหญ่ครับ และอาจมี Interactive มากขึ้น ขอบคุณน่ะครับ    


    เป็นระบบที่ดีมากเหมาะแก่การพัฒนาตนเองและผู้เรียน แต่ถ้ามีเฉลยด้วยจะดีมาก บางครั้งเข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วไม่เข้าใจ    


    โปรแกรมมีสีสัน น่ารัก ลูกเล่นเยอะทำให้ไม่เบื่อ ใช้งานง่าย    


    อยากให้เพิ่มภาพการ์ตูนลงไปบ้าง และสีที่เหมาะกับเด็กเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้    


    เป็นระบบที่ดีทันสมัย ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ     


    อยากให้นำเสนอไปยัง สปฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเตรียมเข้าสู่อาเซียน    


    สามารถพิมพ์ผลออกมาได้เพื่อให้นักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน    


    อยากให้มีการจัดการอบรมลักษณะนี้อีก เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนต่อไป    


    ทางบริษัทน่าจะมีการมอบใบประกาศหรือเอกสารที่แสดงผลการสอบ EST ด้วย    


    ควรมีคู่มืออย่างละเอียดสำหรับ Master Account เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับ Sub Account เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าต่อยอดความรู้สู่สมาชิกในองค์กร    


    ข้อมูลที่ได้จากการอบรม EOL System วันนี้มากเลยค่ะ    


    โปรแกรมดีมาก ควรโปรโมทให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน    


    พัฒนางานได้ยอดเยี่ยมมาก