EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

การแก้ปัญหาในการร้องเรียน
www.EngTest.net
การแก้ไขปัญหาในการร้องเรียน
1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.EngTest.net จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิด ชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.EngTest.net จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.EngTest.net จะติดตามผลความคืบหน้า เป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.EngTest.net ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
      ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงและส่งมาได้ที่
      บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด
      เลขที่ 193/56 กัสโต้แกรนด์รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) E-mail address : [email protected]
ช่องทางที่ 3 โทรศัพท์ Tel : 02-1708725-6

4. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก  หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า
  ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนิน การระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
      563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
      โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
      อีเมล : [email protected]