EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า
การยกเลิกการสั่งซื้อ
เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
2. บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Call Center : 02-170-8725-6
หรือ E-mail : [email protected]

การคืนสินค้า


นโยบายการคืนสินค้า
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความ ผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยน / คืนสินค้าได้ ดังนี้

สำหรับ EOL Refill Card, 1 Year Card, GEPOT Card
    หากบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อที่ท่านได้ระบุไว้ กรุณาติดต่อกลับเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะต้องไม่มีการ ใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านได้เริ่มใช้สินค้าแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนสินค้าได้ กรุณาส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ ผ่าน ทาง E-Mail ของบริษัทฯ กรุณาระบุด้วยว่าต้องการขอเปลี่ยน / คืนสินค้า ด้วยสาเหตุหรือข้อผิดพลาดใด เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและ ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้า/คืนค่าสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ได้ต่อเมื่อเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ เท่านั้น

สำหรับ EOL Corporate Card
    หากบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดจากรายละเอียดการยืนยันการสั่งซื้อที่ท่านได้ระบุไว้ กรุณาติดต่อกลับเพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสินค้าที่ถูกส่ง กลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านรับสินค้ามา และเอกสารคู่มืออยู่ครบถ้วน กรุณาส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯด้วยช่อง ทางที่ตรวจสอบได้ เช่น บริการไปรษณีย์แบบ EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าส่งกลับโดยคืนให้พร้อมกับสินค้า ที่ส่งไปใหม่ / การคืนเงินค่าสินค้า เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้า / คืนค่าสินค้าให้ ตามที่ตกลงไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ต่อเมื่อเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
ช่องทางในการติดต่อเพื่อเปลี่ยน / คืนสินค้า

  Tel : 02-1708725-6 , 066-1152916 , 066-1152454 , 066-1152545
  E-mail : [email protected]