EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 


GEPOT CARD
สำหรับการทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์
GEPOT Online Testing Card
ทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
200 Baht
*สั่งซื้อสินค้าได้เมื่อมีการจัดโครงการ ลูกค้าสามารถติดตามการทดสอบครั้งต่อไปได้ผ่านทางเว็บไซต์