EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

Sign Up / Register

Forgot Password?

EOL PERSONAL PACKAGE
สำหรับบุคคลทั่วไป
EOL Refill Card 7 Days
เติมวันใช้งานได้ 7 วัน*
100 Baht

EOL Refill Card 15 Days
เติมวันใช้งานได้ 15 วัน*
150 Baht

EOL Refill Card 30 Days
เติมวันใช้งานได้ 30 วัน*
250 Baht

EOL Refill Card 90 Days
เติมวันใช้งานได้ 90 วัน*
650 Baht

  • การนับวันใช้งาน : จะนับจากการใช้งานจริงเท่านั้น ถ้าผู้ใช้ไม่ได้ Log in เข้าระบบ จะไม่หักวันใช้งาน
  • Expire date : ต้องใช้งานภายใน 6 เดือนหลังจาก Login วันแรก